Kystbeskyttelse: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Udførelse af kystbeskyttelse reguleres af lov om kystbeskyttelse. Loven administreres af Kystdirektoratet, der afgør, om der kan gives tilladelse til kystbeskyttelse Til brug for denne afgørelse høres en række instanser, herunder kommunen.

Nedenfor følger den praksis, som Haderslev kommune lægger til grund for sine udtalelser til Kystdirektoratet.

Generelt

Kysterne i Haderslev kommune er varierede og værdifulde. Byrådet ønsker, at disse værdier bevares og udvikles i højere grad, end tilfældet er i dag. Byrådet vil lægge særlig vægt på, at opretholde de naturgivne forhold i kystområderne og de lavvandede marine områder, således at de dynamiske processer som f. eks. erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser kan forløbe uhindret, og hensynet til flora og fauna kan respekteres. Det er også væsentligt, at offentlighedens adgang til kysterne og strandene bevares og forbedres. Det er især aktuelt ved sommerhusområder og badestrande, men også hvor strande og kyster repræsenterer andre væsentlige rekreative værdier og naturoplevelser. Befolkningens benyttelse af kysten skal afvejes i forhold til den natur, der samtidig ønskes beskyttet.

Etableringen af kystbeskyttelsesanlæg har ofte en negativ virkning på nærliggende kyststrækninger og forstyrrer de naturlige kystprocesser. Derfor skal etablering af kystbeskyttelse som udgangspunkt undgås og ske under hensyntagen til planlovens kapitel 2 a om planlægning i kystområderne. Der henvises til afsnittet Landskaber.

Som hovedregel ønsker byrådet derfor kun at anbefale udførelsen af kystbeskyttelsesforanstaltninger, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler herfor. Kystbeskyttelsesanlæg kan i den forbindelse etableres for at modvirke erosion på kysten, eller for at sikre mod oversvømmelser og lignende .

Haderslev kommune vil arbejde for færre og bedre kystsikringsanlæg for herved at øge befolkningens mulighed for færdsel langs kysten.

Klimaforandringer

Fremtidige klimaændringer forudses, at medføre større pres på landets kyster med behov for forstærkning af eksisterende kystbeskyttelse samt nyanlæg af kystbeskyttelse på andre strækninger. Det forudses, at risikobegrebet i stadigt højere grad vil komme til at spille en rolle i dimensionering af kystbeskyttelsen samt beslutning om og prioritering af kystbeskyttelsesindsatsen.

Haderslev kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en klimastrategi. Formålet med udarbejdelse af en klimastrategi er en aktiv stillingtagen til, hvad kommunen vil opnå på klimaområdet.

Havdiger

Haderslev kommune ønsker at eksisterende havdiger, der beskytter befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod, bevares og vedligeholdes.

Kystbeskyttelse til særlige formål

Haderslev kommune ønsker, at kystbeskyttelse kun foretages, hvor det tjener til at beskytte eksisterende helårsbebyggelser og infrastrukturanlæg, som er erosionstruet indenfor 25 år.

Eksisterende kystbeskyttelsesanlæg

Eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, der skæmmer landskabet, er uvirksomme, unødvendige, mangelfulde, generer nabostrækninger eller hindrer eller vanskeliggør offentlighedens adgang, bør ombygges eller fjernes. Hvor et etableret kystsikringsanlæg er blevet uvirksomt, eller unødvendigt vil kommunen anbefale, at ansøgninger om renovering eller udbygning af kystsikringsanlæg ikke imødekommes.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen