Master og antennesystemer: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Haderslev Kommune har udarbejdet en masteplan, der indeholder principper for opstilling af nye telemaster og antennesystemer, disse principper er lagt til grund for retningslinjerne i Kommuneplanen. Masteplanen vil fortsat blive brugt som vejledning i forhold til opsætning af master og antennesystemer, men fremover vil det være kommuneplanens retningslinjer, der bliver lagt til grund for administrationspraksis og afgøelser.

Hidtidig kommuneplanlægning

Det var anført i Kommuneplan 2009, at der skulle udarbejdes en Masteplan. Masteplanen blev udarbejdet og godkendt af Byrådet i 2008 og er siden da blevet lagt til grund for Haderslev Kommunens administration af master og antennesystemer.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommueplanlægningen er samlet i  Oversigt over statlige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Der er ikke henvist specifikt til master og antennesystemer i Oversigten, men i afsnittet Tekniske anlæg kap. 5 står der, at ved opstilling af tekniske anlæg (telemaster) nærmere end 12 km. fra Forsvarets flyvestationer og nærmere end 5 km fra Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde- og øvelsesterænner er det et krav, at Forsvarsministeriet skal høres af flysikkerhedsmæssige grunde, jf. Lufthavnslovens §§ 67 og 68.

Statslige sektorplaner

IT- og Telestyrelsen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet publikationen "Placering af master og antennesystemer" (Mastevejledning 2008), som har til formål at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt og samtidig begrænse antallet af master i landskabet kan foregå på et oplyst grundlag og i dialog parterne imellem.

Mastevejledningen kan ses via link i højre spalte. 

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Mastevejledning

Planloven

Regional Udviklingsplan 

Statslige interesser i kommuneplanlægningen