Master og antennesystemer: retningslinjer

3.3.1 Opsætning af nye master

Nye master til radiokommunikationsformål opstilles kun, hvis det kan dokumenteres, at det ikke kan lade sig gøre at opnå tilfredsstillende dækning ved at udnytte eksisterende master og bygninger.

Ved opstilling af nye master til radiokommunikation stilles der krav om, at master skal stilles til rådighed for fælles udnyttelse af andre operatører.

3.3.2 Masternes placering

Nye master og anlæg skal som udgangspunkt placeres i erhvervsområder.

Opstilling af master og antenner i boligområder vil kun blive tilladt, såfremt ansøger kan dokumentere, at der fortsat ikke kan sikres en tilfredsstillende dækning i forhold til overstående foretrukne placeringer.

Opstilling af master og antenner på bygninger og opholdsarealer på eller i umiddelbar nærhed af skoler og øvrige børneinstitutioner vil kun blive tilladt, såfremt ansøger kan dokumentere, at der ikke er andre muligheder for at sikre tilfredsstillende dækningsforhold.

Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning.

3.3.3 Master i byområder

I byområder vil rørmaster blive foretrukket.

Antenner skal placeres, så de syner mindst muligt fra gadeplan - enten ved tilpasning til rørmast eller bære rør ved placering tæt ind til og indfarvning i samme farve som røret. Det kan også ske ved, at antennen indarbejdes i bygningens konstruktion eller camoufleres som f.eks. en flagstang, lysmast eller pæl.

3.3.4 Master i det åbne land

Antallet af master i det åbne land skal begrænses af hensyn til landskabet og naturen. Ved placering af nye master skal den landskabelige karakter vægtes.

De værdifulde landskaber, uforstyrrede landskaber, kulturlandskaber, kulturmiljøer og naturområder skal så vidt muligt friholdes for master.

Master skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende byggeri (landbrugsejendomme, erhvervsvirksomheder mv.) eller eksisterende beplantning (skov, krat, hegn eller lignende).

Små master til radiokommunnikation (under 12 m) kan tillades opstillet tæt ved bygninger (minimum 2,5 m fra skel), forudsat at en naboorientering ikke medfører væsentlige indsigelser.

3.3.5 Bevaringsværdige bygninger og områder

Antenner bør som udgangspunkt ikke placeres inden for de områder, der er udpeget som områder eller bebyggelser med særlige bevaringsinteresser, og der bør udvises særligt hensyn til de kulturhistoriske værdier.

Opstilling af master indenfor bevaringsværdige områder må kun ske, hvis det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad på anden vis. I så fald skal antennen placeres, så den ikke er synlig fra gadeplan. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktionen og arkitekturen ved det enkelte bygningsværk.

Antennepositioner skal vurderes i forhold til bygningens bevaringsværdi. På bygninger med høj bevaringsværdi tillades ikke opsætning af antenner.

Teknikrum må kun placeres i eksisterende bygninger eller haveanlæg og skal i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger med hensyn til konstruktion, materialevalg og farver.

3.3.6 Master ude af drift

Master der ikke længere er i brug skal fjernes senest 1 år efter at mastens anvendelse til radiokommunikationsformål er ophørt.

3.3.7 Flysikkerhedszone

Ved opstilling af telemaster nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer skal Forsvarsministeriet høres af flysikkerhedsmæssige grunde, Lufthavnslovens §§ 67 og 68. I det område, der anvendes til radarindflyvning i 1500 fod, skal tekniske anlæg (herunder tele- og radiomaster mv.) med en maksimal højde over havet på 500 fod - svarende til 152 meter over havet - forelægges Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE). Se kort med radarindflyvning.

Definitioner og vejledning

Master og opsætning af antennesystemer er reguleret af Masteloven. Loven handler dels om fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål dels om adgang til at sætte antennesystemer op på egnede bygninger og på master, der ikke i forvejen bruges til radiokommunikationsformål. Med "egnede" bygninger menes bygninger, hvor ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 meter over terræn. I Mastelovens formålsparagraf er det angivet, at intentionen med loven er at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt.

IT og Telestyrelsen har udsendt en vejledning om placering af master og antennesystemer i 2003 til brug for landzonemyn­dighedens og bygningsmyndighedens behandling af maste- og antennesager.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____