Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport Jernbaner, havne og flyvepladser Jernbaner, havne og flyvepladser: redegørelse

Printervenlig side


Jernbaner, havne og flyvepladser: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold
Jernbaner

Jernbanenettet i Haderslev Kommune omfatter en del af længdebanen Flensborg-Kolding samt sidebanerne Vojens-Haderslev og Vojens -Skrydstrup.

I tilknytning til længdebanen er der i kommuneplanen reserveret arealer til anlæg af dobbeltspor på strækningen Vojens-Vamdrup.

Sidebanen Vojens-Haderslev er nu nedlagt, og den har bortset fra lejlighedsvis kørsel med veterantog ikke været anvendt til jernbanedrift i flere år. Veterantoget foretager primært ture med turister, fortrinsvis i sommerferien, eftrårsferien samt julekørsel i starten af december.

Sidebanen Vojens-Skrydstrup har heller ikke været i brug i flere år. Men Haderslev Kommune er forpligtet til at opretholde muligheden for sporbetjening af erhvervsområdet ved Skrydstrup.

Havne

Ud over lystbådehavnene, som omtales i afsnittet Lystbådehavne, er der følgende havneanlæg i Haderslev Kommune:

Haderslev havn, som byrådet i 2004 besluttede at nedlægge som trafik- og erhvervshavn. Havnearealet er nu under omdannelse til et nyt byområde med blandede byfunktioner, bl.a. boliger.

Aarøsund havn, som omfatter færgehavn og fiskerihavn. Der er på havnen en virksomhed med sæsonbetonet fiskeforarbejdning.

Aarø havn, som omfatter færgehavn og fiskerihavn.

Lufthavne og flyvepladser

Flyvestation Skrydstrup beflyves først og fremmest af Forsvarets luftfartøjer. Men Vojens Lufthavn har også til huse på flyvestationen. Lufthavnens start- og landingsfaciliteter er åbne for alle typer af luftfart, men den anvendes i dag kun til privatfly. Herunder en flyveskole, som har undervisningslokaler i lufthavnsbygningen.

Haderslev Flyveplads ved Skovbølling anvendes til almenflyvning.

Hidtidig kommuneplanlægning

Der er i den hidtidige kommuneplanlægning fastlagt retningslinjer for jernbaner, havne og lufthavne. Retningslinjerne fra Kommuneplan 2009 er således overført til Kommuneplan 2013. Der er ikke tilføjet nye retningslinjer.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013, Miljøministeriet 2011 . De statslige mål og krav, som kan relateres til emnet jernbaner, havne, lufthavne og flyvepladser, fremgår af oversigtens kapitel 5.5 Trafikanlæg og andre tekniske anlæg samt 5.6 Havne og havneanlæg.

Det fremgår af oversigten, at det blandt andet er Miljøministeriets mål, at transportens CO2-udledning nedsættes og at der sikres arealer til infrastrukturanlæg herunder nødvendige støjkonsekvenszoner.

I henhold til planlovens § 11. stk. 3 skal arealereservationer til infrastruktur medtegnes på kommuneplanens kortbilag.

I henhold til planlovens § 11a, nr.4 er det et krav, at kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

I henhold til planlovens § 11e, stk. 1, nr. 3 skal overordnede infrastruktur og arealreservationer efter konkrete projekterings- og anlægslove indgå i kommuneplanen.

I henhold til planlovens § 11e, stk. 1, nr. 9 skal den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan for offentligservice indgå i kommuneplanen.

For Haderslev Kommune medfører de statslige krav, at der i henhold til anlægsloven om udbygningen af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg (lov nr. 218 af 28. april 1993) fortsat skal reserveres arealer til etablering af et dobbeltspor i mellem Vojens og Vamdrup.

Målene og retningslinjerne for jernbaner, havne, lufthavne og flyvepladser i Kommuneplan 2013 er i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen