Kollektiv trafik: redegørelse

Eksisterende og planlagt kollektiv trafik
Busruter

Den kollektive bustrafik varetages af trafikselskabet Sydtrafik. I 2013 er der 9 regionale busruter, som fastlægges og betales af Region Syddanmark, samt 21 lokale busruter og 5 bybusruter, som fastlægges og betales af Haderslev Kommune.

Busruterne er vist på kortbilaget, der kan ses her.

De regionale og kommunale ruter danner tilsammen et rutenet, der binder centerbyer og lokalbyer sammen  internt i kommunen, og ud af kommunen. De regionale busruter udgør grundstammen i busforsyningen, og er tilrettelagt efter fjerntrafikkens rejsemål og sammenhæng med togtrafik. De kommunale ruter supplerer denne kørsel med busforsyning af lokalbyerne og transport af skoleelever. 

Busruterne planlægges på baggrund af Sydtrafiks trafikplan 2009 og Haderslev Kommunes Trafikplan, september 2011.  Med implementeringen af trafikplanerne, som blev igangsat i 2012 er der skabt et kollektive rutenet der binder kommunen bedre sammen. Forbindelserne mellem centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram er styrket betydeligt, og forbindelserne mellem centerbyerne og lokalbyerne er forbedret på en del ruter. Ændringer i skolestrukturen, og indførelsen af ungeuniverser har betydet passagergrundlag for en række ekstra afgange mellem centerbyer og lokalbyer, som har bidraget til en samlet forbedret forsyning.

Den kollektive trafikbetjening har forskellige vilkår i kommunen. Der er bybusser i centerbyerne Haderslev og Vojens, hvor der er et tilpas stort kundegrundlag for busdriften. En stor del af kommunens befolkning er imidlertid bosat i landdistrikterne og bor for spredt i forhold til at sikre en optimal kollektiv trafikbetjening. Et af grundvilkårene for bosætning i landdistrikterne i dag er, at den enkelte husstand råder over en til to biler. Det medfører, at det er børn og ældre, der er de primære brugere af kollektiv trafik i landdistrikterne - og det manglende kundegrundlag i landdistrikterne bidrager yderligere til at vanskeliggøre en økonomisk bæredygtig busdrift. I den praktiske ruteplanlægning søges landsbyerne og de tættere befolkede landdistrikter i videst muligt omfang betjent med de eksisterende ruter, oftest skoleruter.

Kørselsordningen Flextur er et supplement til busruterne. Flextur tilbyder dør til dør kørsel og er velegnet til lejlighedsvise transportbehov. Flextur er et tilbud om kollektiv trafik også  i landdistrikterne.

Byrådet har vedtaget at indføre gratis kørsel med den kollektive trafik for skolebørn 0. - 10. klasse fra sommeren 2013. Ved indførelsen af gratis kørsel forventes et stigende passagertal i busserne. Udover de fordele, der opnås for skoler, skolebørn og forældre, er dette er med til at udnyttet kapaciteten i busserne bedre og skabe grundlag for at opretholde den forbedrede betjening på ruterne.

Tog. og færgeforbindelser

Tog- og færgeforbindelser er en del af den kollektive trafik.

Der er togforbindelser til resten af Danmark og udlandet fra Vojens Station. Stationen er forbundet med de to andre centerbyer og lokalbyer af regionale og lokale busruter.

Der er en færgeforbindelse fra Aarøsund til Aarø, der drives af Haderslev Kommune. Færgehavnen i Aarøsund er forbundet med Haderslev og lokalbyer af lokale busruter.

Hidtidig kommuneplanlægning

Mål og retningslinjer  for den kollektive trafik er i vid udstrækning videreført fra den hidtige kommuneplanlægning.

I kommuneplan 2009 tilkendegives herudover bl.a. at den kollektive trafik skal have et serviceeftersyn, og de forskellige forsøg, f.eks. Sydtur (som har skiftet navn til Flextur) skal evalueres. Med tilvejebringelsen af Sydtrafiks Trafikplan 2009, og Haderslev kommunes trafikplan september 2011 er hele det kollektive busrutesystem gennemgået i kommuneplanperioden.

Planstrategi

Byrådet tilkendegiver i planstrategi 2011, at der skal ske en opgradering af den kollektive trafik mellem centerbyerne, Gram, Vojens og Haderslev, bl.a. med henblik på at skabe øget tilgængelighed til lokale såvel som regionale ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Denne opgradering er udført i 2012 som følge af implementeringen af Sydtrafiks Trafikplan på strækningen.

Kommuneplanens mål og retningslinjer understøtter planstrategien.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013, Miljøministeriet. De statslige mål og krav, som kan relateres til den kommunale kollektive trafikbetjening, fremgår fortrinsvis af oversigtens kapitel 3.0 Byudvikling og 5.0 Forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg.

Den politiske Aftale om grøn transport politik fra januar 2009 indeholder følgende overordnede principper, som kan relateres til den kollektive trafik:

  • Transportens CO2 udledning skal ned.
  • Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Jernbanen skal være pålidelig, sikker og topmoderne.

Det er bl.a. Miljøministeriets mål:

  • den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur er med til at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.
  • at den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur er med til at sikre en sammenhængende overordnet transportstruktur.
  • at kommuneplanlægningen bidrager til en reduktion i væksten i transportarbejdet under hensyntagen til mobilitets- og arbejdsmarkedsforhold, og at det bliver muligt at benytte miljøvenlige transportformer.
  • at der sker en koordinering mellem den kommunale, den mellemkommunale og den statslige transportplanlægning for at sikre en sammenhængende transportsstruktur.
  • Ved udlæg af nye og ved ændret anvendelse af eksisterende by- og erhvevsarealer er det et mål at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.
  • at fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner placeres, så det tilskynder til brug af den kollektive trafik
  • hvis der er behov for at reducere en stor rummelighed i arealer til byvækst, skal arealer, der er vanskelige at forsyne med kollektiv trafik, revurderes med henblik på, om de bør udtages af rammerne for byvækst

I henhold til planlovens § 11 e, stk. 1 nr. 9 skal etablering af nye byområder eller byomdannelse overvejes i sammenhæng med mulighederne for at sikre adgang til den kollektive trafik.

Kommuneplanens redegørelse for planens forudsætninger skal beskrive kommuneplanens sammenhæng til den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan for offentlig service. Muligheden for at betjene fremtidige byområder og sommerhusområder med kollektiv trafik skal fremgå af redegørelsen. (Planlovens § 11 e, stk.1, nr.9).

Kommuneplanens mål og retningslinjer for kollektiv trafik er i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Statens trafikplan

I henhold til Lov om trafikselskaber (lov nr. 582 af 24.06.2005) skal Trafikstyrelsen mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. I planen redegøres for statens overvejelser, og statens prioriteringer fremlægges.

Trafikstyrelsen har i februar 2013 vedtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027. Trafikplanen giver et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser. Blandt besluttede baneprojekter med betydning for Haderslev Kommune, er udbygning af strækningen mellem Vamdrup og Vojens (til ibrugtagning 2015) med anlæg af ekstra spor og fornyelse af eksisterende spor. Med udbygningen bliver hele strækningen mellem Fredericia til Tinglev dobbeltsporet.

Regional Udviklingsplan 

I henhold til den regionale udviklingsplan 2012-15, Det Gode Liv som vækstskaber, er der i Syddanmark enighed om at sætte særlig fokus på tre større infrastrukturprojekter i de kommende år, hvoraf et vedrører den statslige del af den kollektive trafik: En styrkelse af Timemodellen for jernbanedriften med ét stop i Trekantsområdet og videreført til Esbjerg og Grænsen. Timemodellen skal forbinde de fire største danske byer, så hver strækning kan tilbagelægges på en time. Tilsvarende forbindelser ønskes fra Odense og Aarhus til Esbjerg og Flensburg, og videre mod syd til Hamburg og det europæsike højhastighedsnet.

Iht. den regionale udviklingsplan er Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark enige om, at Jyllandsruten Aalborg-Hamborg vil spille en stadig stigende rolle for udviklingen i Vestdanmark og Nordtyskland. Udpegningen af strækningen Aarhus-Hamborg som en del af EU´s hovedtransportnet skal bruge som løftestang for denne udvikling.

Sydtrafiks trafikplan

I henhold til Lov om trafikselskaber (lov nr. 582 af 24.06.2005) skal Trafikselskaberne mindst hver  fjerde år udarbejde en trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der udføres af trafikselskabet.

Sydtrafik vedtog den gældende trafikplan i september 2009. Trafikplanen omfatter fortrinsvis kriterier for planlægning af de regionale busruter. De regionale ruter tilrettelægges sådan at de betjener byer over 5000 indbyggere og udpegede regionale rejsemål, som f.eks. Billund Lufthavn. Revision af planen er igangsat.

 Den kommunale trafikplan

Haderslev Kommunes trafikplan, september 2011 danner grundlag for planlægningen af den kommunale kørsel, og er et supplement til Sydtrafiks trafikplan. Den kommunale trafikplan bygger videre på strukturen i de regionale busruter, og omhandler fortrinsvis forsyning af kommunens lokalbyer, transport af skoleelever og bybusser.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen