Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport Stier Stier: redegørelse

Printervenlig side


Stier: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Haderslev Kommune er ved at udarbejde en cykelstiplan, for hele kommunen, som skal danne grundlag for udbygningen af det eksisterende stinet. Planen søger at opfylde de politiske mål om at skabe et sammenhængende stinet, samt sikre skoleveje og andre vigtige cykelruter. Cykelstiplanen arbejder primært med anlæg af cykelstier langs hovedfærdselsårene, men også stier i eget trace og sikring af cykelruter ad mindre veje indgår som en del af planen. Cykelstiplanen kan indgå som en del af en fremtidig cykelhandlingsplan for Haderslev Kommune.

Der er redegjort for vandrestier og cykelruter m.m. i afsnittet Friluftsliv og naturoplevelser.

Hidtidig kommuneplanlægning

Retningslinjerne for stier er stort set uændret i forhold til Kommuneplan 2009.

Planstrategi 2011

Det fremgår af planstrategien, at der skal gøres en aktiv og bred indsats for at fremme transport til fods og på cykel.

Kommuneplanens mål og retningslinjer understøtter planstrategiens vision og mål.

Sundhedspolitik 2012

I sundhedspolitikken indgår følgende målsætning for trafiksikkerheden: Vi skal indrette veje og stiforbindelser således, at det er trygt og attraktivt at vælge den sunde transportform (fx cykle eller gå).

Sundhedspolitikken indeholder desuden følgende målsætninger for en sammenhængende infrastruktur:

  • Sikre god infrastruktur, hvor trafiksikkerhed og fremkommelighed går op i en højere enhed.
  • Det skal være nemt og sikkert at komme rundt i kommunen, uanset om man kører i bus, bil, på cykel eller går.

Sundhedspolitikkens målsætninger er indarbejdet i Kommuneplan 2013.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen bygger på principperne i den politiske Aftale om en grøn transport politik fra januar 2009. I aftalen står der at; ”Cyklismen skal fremmes - valg af cyklen som transportmiddel er at foretrække, hvor det er en realistisk mulighed.”

Kommuneplanens mål og retningslinjer for stier er i overensstemmelse med de statslige mål og krav.

Regional Udviklingsplan

I den regionale udviklingsplan 2012-2015, Det Gode Liv som vækstskaber, påpeges det at byområder bør indrettes, så det bliver let at bruge cyklen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen