Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed: redegørelse

Printervenlig side


Trafiksikkerhed: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

40 personer kom til skade i trafikken i Haderslev Kommune i 2012. Det var det næstlaveste antal tilskadekomne i perioden 2000-2012. Dermed blev det overordnede mål i den hidtidige trafiksikkerhedsplan indfriet.

I 2013 påbegyndes udarbejdelsen af en ny trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune med en målsætning gældende til og med 2020. Planen vil indeholder mål og strategier for indsatsområder målrettet uheldsbilledet i kommmunen.

Hvert år udarbejdes en sortpletudpegning på baggrund af uheld sket i de foregående 5 år.

Der vil i de kommende år være særlig forkus på at sikre veje, der benyttes som skolerurter. Haderslev reformen på skoleområdet har gjort, at der er sket en ændring af, hvilke veje, der fungerer som skoleveje.

I den forbindelse udarbejdes der i 2013 en oversigt over anbefalede skoleruter i Gram, Vojens og Haderslev. Oversigten skal bl.a. bidrage til at systematisere investering i forbedringer på skolevejene. Oversigten over anbefalede skoleruter til den enkelte skole kan derudover indgå som et væsentligt element i skolernes trafikpolitik.

Trafiksikkerhedsgruppen vil fortsætte kampagneindsatsen. I de kommende år vil der bl.a. være fokus på uopmærksomhed, sprit, manglende selebrug og unge trafikanter.

Hidtidig kommuneplanlægning

I den hidtidige kommuneplanlægning indgik retningslinjer for trafiksikkerhed og trafiksikkerhedsrevision. Målet frem til 2020 for reduktion i antallet af personskader i trafikken og retningslinjer for brug af tilgængelighedsrevision er nye i forhold til den hidtidige planlægning.

Planstrategi

Det fremgår af planstrategien, at planlægningen for trafiksikkerhed skal medvirke aktivt og positivt til sundhedsfremme. Der er i Planstrategien særlig fokus på bløde trafikanter.

Kommuneplanens mål og retningslinjer understøtter planstrategien.

Sundhedspolitik 2012

Byrådet har i 2012 vedtaget en sundhedspolitik for 2012 - 2015 som er Byrådets samlede dokument om sundhedsarbejdet i Haderslev Kommune. Sundhedspolitikken har bl.a. til formål at skabe synlighed om mål og indsats.

Det anføres i sundhedspolitikken, at trafiksikkerheden skal prioriteres i Haderslev Kommune. Investeringer i trafiksikkerhed er en investering i sundhed for den enkelte og samfundet.

I sundhedspolitikken indgår følgende målsætning for trafiksikkerheden:

  • Reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken samt indrette vejene så alle kan færdes trygt og sikkert.
  • Indrette veje og stiforbindelser således, at det er trygt og attraktivt at vælge den sunde transportform (fx cykle eller gå)

Sundhedspolitikkens målsætning er indarbejdet i Kommuneplan 2013.

Sundhedspolitik 2013 kan ses her.

Statslige interesser

Miljøministeriet har ikke stillet særlige krav til planlægningen for trafiksikkerhed i kommuneplanlægningen.

Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013 - 2020

Handlingsplanens vision er, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt på de danske veje, og at transportsystemet i videst muligt omfang skal tilgive dem, der begår fejl: Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar.

Det fremgår af Vejdirektoratets opgørelser, at det skærpede mål fra 2007 om under 200 dræbte på landsplan ved udgangen af 2012 blev indfriet.

I 2012 udarbejdede Kommissionen nye overordnede mål frem mod 2020. Den nye målsætning er en reduktion i både dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne med 50 % med udgangspunkt i tallene for 2010.

Handlingsplanen indeholder et katalog med 10 fokusområder.

Handlingsplanens målsætning er indarbejdet i kommuneplanens mål.

Regional Udviklingsplan

I henhold til den regionale udviklingsplan 2012 - 2015, Det gode Liv som vækstskaber fremgår det under "Infrastruktur og Mobilitet", at tiltag, der forbedrer den eksistende infrastruktur, med mindre ombygninger og reguleringer, der skaber en mere smidig trafikafvikling og bedre trafiksikkerhed, er et middel til at skabe bedre mobilitet.

Kommuneplanens mål og retningslinjer understøtter den Regionale Udviklingsplan.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan 

Statslige interesser i kommuneplanlægningen