Veje: mål

Byrådet ønsker en fremsynet vejplanlægning i et aktivt samspil med den øvrige areal- og lokaliseringsplanlægning for at optimere udnyttelsen af bestående veje, investeringer og anlæg af nye veje.

Byrådet ønsker at sikre et tidssvarende vejnet, der kan afvikle trafikken både effektivt og sikkert, og uden større gener for miljøet. Byrådet ønsker herunder gode overordnede vejforbindelser internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser.

Byrådet ønsker, at vejnettet vedligeholdes på et niveau, der svarer til vejenes normale anvendelse og trafikbelastning, og således, at den værdi vejnettet repræsenterer ikke forringes.

Det er endvidere Byrådets ønske, at der sikres gode bymiljøer med god tilgængelighed og fortsat trafikfredeliggørelse af bymidter med gågader, og at veje i nye boligområder udlægges som private fællesveje.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____