Veje: retningslinjer

2.1.1 Vejnettet

Det kommunale vejnet er opdelt i 5 vejklasser: 

 

Åbent Land By område
Trafikveje    
   Klasse 1 Gennemfartsveje    Primære trafikveje 
   Klasse 2  Fordelingsveje Sekunddære Trafikveje 
Lokalveje    
   Klasse 3 Primære Lokalveje Primære Lokalveje
   Klasse 4  Sekundære Lokalveje  Sekundære Lokalveje 
   Klasse 5  Tertiære Lokalveje  Tertiære Lokalveje 

 

Vejnettet samt statsveje i kommunen er vist på kort her

2.1.2 Trafikale forhold ved byudvikling

Nye byområder skal sikres god trafikal sammenhæng med den eksisterende by. Dette skal så vidt muligt ske ad det lokale vej- og stinet.

Hvor byer afgrænses af omfartsveje eller andre overordnede veje, bør arealudlæg til byformål som hovedregel ske på den bynære side af det overordnede vejnet.

Ved udlæg af nye erhvervsområder vil det i visse tilfælde være hensigtsmæssig at tillade direkte adgang til det overordnede vejnet, hvis der kan sikres separat stiadgang til eksisterende byområder.

Veje i boligområder samt veje, der kun betjener få ejendomme eller lille trafikal betydning skal primært være private fællesveje.

Ved planlægning af nye veje skal bestemmelserne i afsnittet Forebyggelse af miljøkonflikter respekteres.

2.1.3 Nye veje i det åbne land

Nye veje i det åbne land skal anlægges under hensyntagen til de landskabelige og naturmæssige interesser.

Ved planlægning af nye veje skal bestemmelserne i afsnittet Forebyggelse af miljøkonflikter respekteres i forhold til eksisterende miljøfølsomme arealanvendelser.

Definitioner og vejledning

Vejklasser

   Klasse 1 Omfatter typisk de mere overordnede trafikveje, der betjener store trafikmængder og/eller meget tung trafik.
   Klasse 2 Omfatter typisk trafikveje, der ikke betjener store trafikmængder og/eller meget tung trafik.
   Klasse 3 Omfatter typisk de mere overordnede lokalveje, der betjener store trafikmængder og/eller meget tung trafik.
   Klasse 4 Omfatter typisk  lokalveje, der ikke betjener store trafikmængder og/eller meget tung trafik.
   Klasse 5 Omfatter typisk lukkede veje, vænger mv.

 

Nye veje i det åbne land

Udbygning af vejnettet bør ske ud fra en målsætningsplan med indbyggede krav til vejenes geometri og fremkommelighed. Udbygningen bør koordineres med nabokommuner og staten, så der skabes en sammenhængende overordnet transportstruktur.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____