Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Friluftsliv og naturoplevelser Friluftsliv og naturoplevelser: redegørelse

Printervenlig side


Friluftsliv og naturoplevelser: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Friluftsliv kan opdeles i det almene, uorganiserede friluftsliv, hvor folk på egen hånd er aktive i det fri, og det organiserede friluftsliv i fx sportsfiskerforeninger, spejderorganisationer og idrætsforeninger.

Naturen har en vigtig funktion for borgernes velbefindende som optankningsted. Natur og grønne områder virker afstressende og fremmer både psykisk og fysisk velvære.

Haderslev Kommunes vigtigste områder for friluftsliv er strandene/kysterne, skovene, tunneldalområderne og de store åsystemer. Herudover findes der mange oplevelsesrige og varierede landskaber i form af åbne landbrugslandskaber med vidde, kuperede områder, områder med mange små skove og hegn og kulturhistoriske steder, som kombineret med de mange mindre veje og markveje er velegnede til vandre- og cykelture.

Det er vigtigt for friluftslivet, at der er mulighed for at komme rundt i landskabet. Offentligheden må færdes i skove og langs kyster samt på visse andre udyrkede arealer. Det tætte net af mindre veje, markveje og eventuelle nye stianlæg  er af stor betydning for friluftslivet i Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune har cirka 230 km stier, som bl.a. danner rammerne for bevægelse og aktiviteter for friluftsfolket. Det drejer sig både om kortere strækninger mellem 2 landsbyer, mellem landsby og skole, kirkestier m.m. og længere ruteforløb, som kan være udgangspunkt for en søndagsudflugt. Det vil løbende blive vurderet, om stinettet kan udvides med nye stisystemer tilpasset omgivelserne.

Haderslev Kommune har flere kommunale naturarealer. Der skal her ske en afvejning af beskyttelse af naturen og benyttelse for borgerne. Såfremt de biologiske værdier ikke forstyrres, vil de kommunale naturarealer være oplagte at tage i brug til varetagelse af de rekreative interesser og naturaktiviteter.

Primitive og grønne ferieformer som dykkerferie, kanoture, overnatning i det fri er popluære både hos den lokale befolkning og hos turisterne. Naturoplevelser indgår også som en væsentlig del af turistmarkedsføringen.

Der er en voksende interesse for de kulturskabte elementer i landskabet, som kan fortælle om vores historiske arv. En stor del af de turister, der besøger Haderslev Kommune, kommer p.g.a. de gode rammer for at bruge og opleve naturen og landskabet.

Mange mennesker sætter stor pris på at bo i naturskønne områder, som giver mulighed for at have et aktivt friluftsliv. Folk ønsker at bo nær grønne, rekreative områder som skov og strand.

Haderslev Kommune vil vurdere muligheden for at udarbejde en friluftsstrategi for at undersøge, hvordan borgernes muligheder for friluftsliv og naturoplevelser kan forbedres både kvalitativt og kvantitativt. Friluftsstrategien kan fx klarlægge målene for:

 • hvordan befolkningens adgang kan fremmes til de større naturområder, kysterne og de oplevelsesrige landskaber til fods, på cykel, til hest og i kørestol
 • hvordan de kommunale vandre- og cykelruter kan blive så finmaskede som muligt og forbindes med lokale stinet som fx skolestier og kirkestier
 • hvordan der kan etableres flere naturområder, fx skove og søer, i nærheden af byerne, og hvor folk færdes
 • hvordan formidlingen af naturen og friluftsmulighederne fortsat kan udbygges med information og støttepunkter
 • hvordan bedre friluftsmuligheder kan være med til at trække turister til Haderslev Kommune samt gøre kommunen til attraktiv bosætningskommune

En friluftsstrategi kan med fordel koordineres med kommunens sundhedspolitik. 

Ud i naturen på egen hånd

Haderslev Kommune vil - i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og andre samarbejdspartnere - fortsætte med at udgive en række turfoldere:

 • Gram Slotspark og Lunden
 • Hærvejen til fods & på cykel
 • Sejle ned ad åen
 • Slivsø
 • Sønderjylland på cykel
 • Tunneldalstierne
 • Vandretur på Aarø
 • Gelsådalen

Folderne kan bruges som inspiration til en tur ud i kommunen. De fleste foldere er gratis og kan fås på turistbureauer og biblioteker. Der vil blive arbejdet for, at folderne gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Planstrategi

Det fremgår af planstrategien, at Byrådet ønsker at give mulighed for spændende oplevelser for kommunens borgere og turister bl.a. gennem et formidlingsmateriale, som synliggør kommunens natur- og kulturværdier og skaber grundlag for et alsidigt friluftsliv. Byrådet ønsker også flere stier til brug for forskellige aktiviteter. Det fremgår bl.a. af dette afsnits redegørelse, at netop forhold som stier, opholdsarealer og friluftsliv er med til at understøtte Byrådets strategi for indsatsområderne Sundhed og Levesteder. Se desuden Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2012, hvoraf det bl.a. fremgår at Haderslev Kommune vil fokusere på vedligeholdelsen af alle stier i kommunen, således at muligheden for færdsel opretholdes.

Sammenhæng med nabokommuner

Flere af de regionale og nationale ruter såsom Marguritruterne og Hærvejen strækker sig over kommunegrænsen. Ruterne er en videreførelse af af de tidligere kortlagte ruter, og der har ikke fra nabokommunernes side været udtrykt ønske om at ændre på disse forhold.

Regional Udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan beskriver den ønskede fremtidige udvikling i Region Syddanmark. Naturen og landskabet indgår som et væesentligt omdrejningspunkt i den overordnede politiske vision og strategi for udviklingen i Syddanmark.

Visionen om det gode liv indebærer, at Syddanmark fokuserer på fire centrale områder, som tilsammen skal styrke udviklingen i Syddanmark.

Som pejlemærke for Syddanmarks mange natur- og kulturmiljøer angives Vadehavet, Vesterhavet, Lillebælt og det Sydfynske øhav, som understøtter bosætning, friluftsliv og turisme i regionen på en måde, der samtidig beskytter landskabet og udbygger Syddanmarks naturgrundlag.

Et netværk af kvalitetsnatur og særegne landskaber understøtter den geografiske og biologiske mangfoldighed og giver en god naturoplevelse. Region Syddanmarks friluftsstrategi sikrer et tilgængeligt og mangfoldigt friluftsliv i respekt for kvalitet, omgivelser og oplevelsen. Havet, kysterne og fastlandet er rum for et aktivt og rekreativt liv.

Regionsrådet har udvalgt 21 "Syddanske naturstyrker", hvoraf "Haderslev tunneldal", "Ribe, Gels og Gram ådale" og "Lillebæltsområdet" udgør de tre.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommueplanlægningen er samlet i  Oversigt over statlige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet, Naturstyrelsen. De statslige mål for og krav til den kommunale planlægning for friluftsliv og naturoplevelser fremgår af oversigtens kapitel 6.1 Friluftsliv. 

Miljøministeriets mål for Friluftsliv er bl.a.:

 • at mulighederne for at dyrke friluftslivet øges ved at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning så velfærd, sundhed og livskvalitet forbedres

Det er vigtigt, at der sikres god tilgængelighed i landskabet så der er mulighed for at udvikle et rigt friluftsliv og samtidig øge sundhedstilstanden for kommunens borgere. Kommunens fokus på en mere aktiv livsstil gennem friluftsoplevelser vil, udover gevinsterne ved en øget fysisk udfoldelse, også kunne generere et større socialt samvær og dermed bidrage til at skabe en fælles identitet og lokal tilknytning samt et mere indgående kendskab til de enkelte lokaliteters natur-, landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier.

Det vurderes, at udarbejdelsen af en friluftsstrategi kan være med til at styrke kommunens sundhedsmæssige tiltag i forhold til målsætningen om en mere aktivitetsvenlig kommune. Derudover vil et gennemarbejdet formidlingsmateriale omkring mulighederne for friluftsliv i Haderslev Kommune dels kunne understøtte kommunes sundhedspolitiske målsætninger og dels indsatsen på turisme- og bosætningsområdet.

Det understreges, at der i planlægningen altid bør tage udgangspunkt i en afvejning af beskyttelse og benyttelse af naturen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Skov- og Naturstyrelsen

Naturoplevelser

Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser for kommuneplanlægningen