Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Friluftsliv og naturoplevelser Friluftsliv og naturoplevelser: retningslinjer

Printervenlig side


Friluftsliv og naturoplevelser: retningslinjer

4.7.1. Vandre- og cykelruter samt veje og stier til rekreativ færdsel

Der må ikke foretages dispositioner, som forhindrer opretholdelsen af nationale, regionale og lokale vandre- og cykelruter.

Kort over cykel- og vandreruter kan ses her.

4.7.2. Offentlighedens adgang

Offentlighedens adgang til naturområder, kyster, skove, kulturminder og oplevelsesrige landskaber skal sikres og udbygges.

Definitioner og vejledning

Vandre- og cykelruter dækker både kommunens regionale og nationale ruter samt etablerede kortere eller længere strækninger i kommunen, der sammen eller hver for sig skaber forbindelse og/eller indgår i det nationale/regionale forløb.

Kommunen har igangsat et arbejde med at kortlægge alle eksisterende cykel- og vandreruter samt kirkestier i kommunen. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet.

Nogle af ruteforløbene er beliggende på statens arealer og er etableret i et samarbejde mellem det tidligere Sønderjyllands amt og Skov og Naturstyrelsen. Afhængig af det enkelte ruteforløbs ejerskab skal det regelsæt, som ligger til grund for ruten og ejerforholdet respekteres.

Veje og stier i det åbne land er som udgangspunkt åbne for offentlighedens adgang efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.

Haderslev Kommune vil gennem planlægning arbejde for at bevare de eksisterende, mindre veje, mark- og skovveje og stiforløb, bl.a. ved at supplere og udbygge disse vej- og stiforbindelser. Nye stiforbindelser i det åbne land bør understøtte og forbedre de rekreative og turistmæssige muligheder.

Det tilstræbes at forbedre faciliterne for brugerne langs forbindelserne og især, hvor flere forbindelser mødes. Nye stier i det åbne land skal så vidt muligt placeres langs hegn eller andre naturlige skel, sådan at de er til mindst mulig gene for den almindelige landbrugsdrift.

Haderslev Kommune tilstræber, at anlæg af nye stier sker ved frivillighed, og at gennemgående forløb og sammenhæng mellem forbindelser i det åbne land og mellem by og land bliver opretholdt eller søges genetableret.

De eksisterende, mindre veje, mark- og skovveje og stiforløb bør bevares som mulighed for offentlighedens færdsel i det åbne land. Dette kan for eksempel ske ved, at de i fornødent omfang suppleres og udbygges.

Eksisterende veje og stier, der har væsentlig betydning for offentlighedens adgang til naturen, skal undgås nedlagt i givet fald søges erstattet af alternativer for gående og cyklende færdsel.

Ved udlæg af arealer til større arealkrævende Fritidsanlæg skal offentlighedens adgang så vidt muligt tilgodeses.

Se også afsnittene om Kystbeskyttelse og Landskaber.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____