Fritidsanlæg: retningslinjer

4.4.1 Større arealkrævende fritidsanlæg

Nyetablering eller udvidelse af golfbaner, sommerlande og andre større arealkrævende fritidsanlæg kræver som udgangspunkt kommune- og lokalplanlægning, og skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Etableringen skal ske i respekt for kommuneplanens øvrige retningslinjer for natur, landskab, kulturhistorie og miljø. Ved placering inden for kystnærhedszonen og i særdeleshed ved placering direkte ved kysten, skal der vises særlig opmærksomhed.

Anlæggene skal underordne sig landskabet og de naturgivne forhold ved en så neutral indpasning som mulig, herunder skal anlæggene integreres naturligt i landskabet. Bygninger og anlæg skal opføres i skala, farvevalg og udseende som underordner sig de stedlige landskabelige og naturgivne forhold. Hvor det er hensigtsmæssigt skal etableres afskærmende beplantninger og disse, samt øvrige beplantninger, skal bestå af de for området egnskarakteristiske arter.

Det skal desuden sikres, at bebyggelse og anlæg placeres, opføres og indrettes under hensyntagen til vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer.

Inden for kystnærhedszonen skal lokalisering ske i turismeområder i overensstemmelse med retningslinjer for Turismeområder, retningslinje 4.1.2 og Kystnærhedszonen, retningslinje 5.1.1.Ved etablering og/eller udvidelser af golfbaner, sommerlande og andre større arealkrævende fritidsanlæg skal retningslinjerne om Forebyggelse af miljøkonflikter, retningslinje 7.1.1 og 7.1.2 tilgodeses.

Golfbaner, sommerlande og andre større arealkrævende fritidsanlæg må ikke lokaliseres på en sådan måde, at offentlighedens adgangsmuligheder til strand, skov mv. begrænses. Offentlighedens adgang til, og færdsel på kyster og strande skal sikres, ligesom kyster og strande med stort rekreativt indhold skal bevares.

Det gælder endvidere, at de større arealkrævende fritidsanlæg i videst muligt omfang skal være alment tilgængelige for ophold og færdsel.

I forbindelse med etablering af nye golfbaner eller udvidelse af eksisterende golfbaner skal der sikres adgang for offentligheden og mulighed for flersidig anvendelse.

Der henvises i øvrigt til Offentlighedens adgang, retningslinje 4.7.2. Anvendelse af pesticider på golfbaneanlæg bør ikke finde sted.

Ved placering direkte ved kysten skal sikres, at den frie dynamik og de naturlige kystprocesser kan opretholdes.

Nye arealudlæg til større arealkrævende fritidsanlæg

I tilknytning til Gram Slot og Tørning Mølle kan der etableres de nødvendige faciliteter for afholdelse af konferencer, messer, udstillinger, teater, koncerter, events og naturoplevelser.

4.4.2 Lystfiskersøer

Etablering eller større udvidelser af lystfiskersøer kræver som udgangspunkt kommune- og lokalplanlægning, og skal ske i respekt af kommuneplanens øvrige retningslinjer for natur, landskab, kulturhistorie og miljø.

Anlæggene skal underordne sig landskabet og de naturgivne forhold ved en så neutral indpasning som mulig, herunder skal anlæggene integreres naturligt i landskabet. Hvor det er hensigtsmæssigt skal etableres afskærmende beplantninger, og disse skal bestå af de for området egnskarakteristiske arter.

Inden for kystnærhedszonen skal lokalisering ske i turismeområder i overensstemmelse med Turismeområder, retningslinje 4.1.2 og Kystnærhedszonen, retningslinje 5.1.1. Etablering af lystfiskersøer i naturområder kan ikke finde sted, se Naturområder, retningslinje 5.3.1.

Definitioner og vejledning

Større arealkrævende fritidsanlæg er anlæg hvor der normalt er tale om et arealkrav på over 1 ha. Større arealkrævende fritidsanlæg er golfbaner, forlystelses- og dyreparker, større sports- og rideanlæg, kolonihaver og lignende.

Planlægningen af større arealkrævende fritidsanlæg skal ske ud fra en helhedsvurdering og økonomisere med arealressourcerne.

Inden for de særlig værdifulde landbrugsområder vil Byrådet være meget tilbageholdende med at udlægge arealer til større arealkrævende fritidsanlæg, jævnfør Særligt værdifulde landbrugsområder, retningslinje 5.6.2.

Fritidsanlæg betragtes som en miljøfølsom arealanvendelse, hvor der skal undgås forurening fra omgivelserne.

Lystfiskersøer er naturlige eller kunstige søer, hvor der udsættes fisk med henblik på udnyttelse til put-and-take fiskeri.
Etablering eller større udvidelser af lystfiskersøer bør ske ved lokalplanlægning. Ved større udvidelser forstås en udvidelse af søarealet på 10% eller mere i forhold til den gældende tilstand. I lokalplanen bør forhold som disponeringen af arealet, publikumsfaciliteter, arealets tilplantning, håndtering af de miljømæssige forhold (toiletforhold, affaldscontainere osv.), adgangsveje, trafikmængde og parkeringspladser beskrives.

Endvidere bør det sikres, at der tages hensyn til miljø, natur, kultur og landskabelige forhold. Der godkendes ikke udsætninger af fisk til lystfiskerformål i målsatte søer, eller søer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, jævnfør Søernes frie vandspejl, retningslinje 5.5.11.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____