Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Lystbådehavne Lystbådehavne: redegørelse

Printervenlig side


Lystbådehavne: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Haderslev Kommune er i kraft af sin geografiske beliggenhed en af de kommuner i Danmark som kan tilbyde mest vand for sejlsporten.

Kommunen har en cirka 50 kilometer lang kystlinje langs østkysten, en cirka 15 kilometer lang fjordstrækning fra østkysten og helt ind til Haderslev by, Haderslev Dam som en fortsættelse af fjordarmen med en længde på cirka 5 kilometer og endelig Aarø med en kystslinje på cirka 10 kilometer. Vi kan således byde på ialt cirka 100 kilometer med direkte adgang til vand, og hvor der i en eller anden udstrækning er mulighed for sejlads, såvel med større både som med mindre joller.

For de mindre jollers vedkommende er der, efter naturbeskyttelsesloven, mulighed for at have både liggende på de offentlige strandbredder. Herudover er der mulighed for at have såvel små som større både liggende ved godkendte broanlæg, herunder i kommunens lystbådehavne.

Det er kystdirektoratet som er myndighed for anlæg og sejlads på kystterritoriet hvortil også hører Haderslev Fjord. Haderslev Dam er ikke at betegne som kystterritorie, hvorfor Haderslev Kommune er myndighed her. Haderslev Kommune har udarbejdet et regulativ for Haderslev Dam som regulerer mulighederne for sejlads og anlæggelse af broer.

Etablering af nye lystbådehavne er ikke kun et kommunalt anliggende men skal ske på baggrund af en samlet kommunal planlægning, der inddrager forholdet til nærtliggende lystbådehavne i nabokommuner. Dette med henblik på at få en hensigtsmæssig fordeling under størst mulig hensyntagen til natur- og landskabsinteresserne.

Som vigtige kriterier indgår bl.a. at havnene placeres i hensigtsmæssige afstande ud fra anvendelseshensyn, ligesom kapacitets- og infrastrukturhensyn er vigtige. Vigtigste parameter er dog landskabshensynet, som taler for at samle i stedet for at sprede, netop med henblik på, at så mange og uberørte åbne kyststrækninger som muligt beskyttes.  

Der findes følgende 3 lystbådehavne i kommunen. Havnenes beliggenhed fremgår af kortbilaget, der kan ses her:

 • Aarø Havn
  Lystbådehavnen udgør 65 pladser til lystbåde og 35 jollepladser. Lystbådehavnen er kommunal og der er indrettet bad- og toiletfaciliteter, havnekontor, kiosk m.m. 
 • Aarøsund Lystbådehavn
  Der findes ca. 150 pladser til lystbåde og et mindre antal jollerpladser. Lystbådehavnen er privat og der er indrettet bad- og toiletfaciliteter, havnekontor, klublokaler samt kiosk i tilknytning til havnen.
  I forbindelse med virkeliggørelse af Byrådets "Vision for udvikling af helårsturismen i Aarøsund-området" er der udlagt to alternative arealer til udvidelse af lystbådehavnen. Begge Uuvidelsesmuligheder er beliggende inden for internationalt naturbeskyttelsesområde, hvorfor der gælder helt særlige hensyn som skal varetages ved planlægningen.
 • Haderslev Lystbådehavn
  Ca. 350 pladser til lystbåde og ca. 40 pladser til joller. Ud over et mindre kommunalt areal, er der tale om to private havne, hhv. Haderslev Sejlforening og Haderslev Sejl Club. Ud over bad- og toiletfaciliteter er der tilknyttet klubhuse, og der er kun få minutters gang til bymidten.
Udviklingsprojekt Haderslev Havn

I forbindelse med Udviklingsprojekt Haderslev Havn vil der blive etableret et antal bådepladser i takt med renovering af kajanlæg og omdannelse til offentlig promenade.

Vandstandshævninger

Bebyggelse og anlæg skal placeres under hensyntagen til vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer.

Læs mere om dette her.

Hidtidig kommuneplanlægning

Der udarbejdes løbende plangrundlag i takt med  realisering af Udviklingsprojekt Haderslev Havn.

De eksisterende arealudlæg i forbindelse med lystbådehavnen i Aarøsund videreføres.

Planstrategi

Det fremgår af planstrategien, at Byrådet ønsker at give mulighed for spændende oplevelser for kommunens borgere og turister bl.a. ved at synliggøre kommunens tilbud og kvaliteter samt skabe grundlag for et alsidigt friluftsliv.

Den regionale udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan omhandler ikke dette emne

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013, Miljøministeriet. De statslige mål og krav, som kan relateres til lystbådehavne, fremgår af oversigtens kapitel 6.2 Turisme og ferie- og fritidsanlæg.

Det er bl.a. Miljøministeriets mål: 

 • At sikre, den rigtige balance mellem turisme og natur- og landskabsværdier.
 • At  skabe grobund for en styrket lokal- og regional erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi.
 • At nye ferie- og fritidsanlæg og større udvidelser af eksisterende lokaliseres, så de indgår i samspil med eksisterende bysamfund eller eksisterende større ferie- og fritidsbebyggelser.

I henhold til planlovens § 11a, nr.  9 er det et statslig krav, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

I henhold til planlovens 11a, stk. 1 nr. 18 er det et statslig krav, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for arealanvendelsen i kystnærhedszonen.

Målene og retningslinjerne for lystbådehavne i Haderslev Kommuneplan 2013 er i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Havnelodsen - find en havn

Projekt Haderslev Havn

Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen