Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Overnatningsanlæg Overnatningsanlæg: retningslinjer

Printervenlig side


Overnatningsanlæg: retningslinjer

4.3.1 Feriecentre, kroer, hoteller og lignende

Nyetablering eller udvidelse af overnatningsanlæg i form af feriecentre, kroer, hotel- og restaurationsvirksomheder, vandrerhjem, feriekolonier og lignende kræver som udgangspunkt kommune- og lokalplanlægning, og skal ske med respekt for kommuneplanens øvrige retningslinjer for natur, landskab, kulturhistorie og miljø. Ved placering inden for kystnærhedszonen og i særdeleshed ved placering direkte ved kysten, skal der vises særlig opmærksomhed.

De nævnte typer overnatningsanlæg skal placeres og indrettes i respekt for de landskabelige interesser. Byggeri og anlæg skal indpasses så neutralt som muligt i landskabet. Der skal i fornødent omfang etableres afskærmende beplantninger og disse, samt øvrige beplantninger, skal bestå af de for området egnskarakteristiske arter. Bygninger og anlæg skal opføres i skala, farvevalg og udseende som underordner sig de stedlige landskabelige og naturgivne forhold. Det skal desuden sikres, at bebyggelse og anlæg placeres, opføres og indrettes under hensyntagen til vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer.

Uden for kystnærhedszonenkan der nyetableres eller ske udvidelse af disse typer overnatningsanlæg til højst 300 sengepladser, hvis virksomheden ligger i tilknytning til en af bymønsterets byer eller til et større ferie- og fritidsanlæg. Ved nyetablering eller udvidelser ud over 300 sengepladser kræves en særlig planlægningsmæssig begrundelse.

Uden for kystnærhedszonenkan vandrerhjem og feriekolonier, som ligger uden tilknytning til bymønsterets byer eller uden tilknytning til et større ferie- og fritidsanlæg, udvides op til 60 sengepladser, såfremt der foreligger en særlig begrundelse. og hvis udvidelsen sker i eksisterende bebyggelse af en vis bygningsmæssig kvalitet.

Inden for kystnærhedszonen skal lokalisering ske i turismeområder og i overensstemmelse med retningslinjer for Turismeområder, retningslinje 4.1.2 og Kystnærhedszonen, retningslinje 5.1.1.

Eksisterende overnatningsanlæg inden for kystnærhedszonen kan udvides til højst 60 sengepladser, såfremt udvidelsen sker i respekt af kommuneplanens øvrige retningslinjer for natur, landskab, kulturhistorie og miljø. Udvidelser ud over denne grænse samt nyetablering kræver en særlig begrundelse.

Ved etablering og/eller udvidelser af overnatningsanlæg skal retningslinjerne om Forebyggelse af miljøkonflikter, retningslinje 7.1.1 og 7.1.2 tilgodeses.

Overnatningsanlæggene må ikke lokaliseres på en sådan måde, at offentlighedens adgangsmuligheder til strand, skov mv. begrænses. Offentlighedens adgang til, og færdsel på kyster og strande skal sikres, ligesom kyster og strande med stort rekreativt indhold skal bevares. Der henvises til Offentlighedens adgang, retningslinje 4.7.2Ved placering direkte ved kysten skal det sikres, at den frie dynamik og de naturlige kystprocesser kan opretholdes.

Nye feriecentre, kroer, hotel- og restaurationsvirksomheder, vandrerhjem, feriekolonier og lignende 

I tilknytning til Gram Slot kan der etableres op til 80 ferielejligheder/hotelværelser.

Se kort her.

4.3.2 Campingpladser

Nyetablering eller større udvidelser af campingpladser kræver som udgangspunkt kommune- og lokalplanlægning, og skal ske i respekt af kommuneplanens øvrige retningslinjer for natur, landskab, kulturhistorie og miljø. Ved placering inden for kystnærhedszonen og i særdeleshed ved placering direkte ved kysten, skal der vises særlig opmærksomhed. Nye campingpladser skal lokaliseres bynært eller i tilknytning til ferie- og fritidsanlæg.

Ved placering inden for kystnærhedszonen skal lokalisering ske i turismeområder og i overensstemmelse med Turismeområder, retningslinje 4.1.2 og Kystnærhedszonen, retningslinje 5.1.1.

Campingpladser skal underordne sig landskabet og de naturgivne forhold ved en så neutral indpasning som mulig.

Områderne skal fremstå lysåbne som naturligt integreret i landskabet. Der skal etableres afskærmende beplantninger, og disse skal bestå af de for området egnskarakteristiske arter. Bygninger og anlæg skal opføres i skala, farvevalg og udseende som underordner sig de stedlige landskabelige og naturgivne forhold.

I forbindelse med renovering af eksisterende campingpladser skal sikres at områderne gives et kvalitetsløft i form af fællesanlæg, grønne stier, naturgenopretning, cykelruter og rekreative tilbud. Det skal desuden sikres, at bebyggelse og anlæg placeres, opføres og indrettes under hensyntagen til vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer.

Campingpladser må ikke lokaliseres på en sådan måde, at offentlighedens adgangsmuligheder til strand, skov mv. begrænses. Offentlighedens færdsel på kyster og strande skal sikres, ligesom kyster og strande med stort rekreativt indhold skal bevares. Ved placering direkte ved kysten skal sikres, at den frie dynamik og de naturlige kystprocesser kan opretholdes.

Ved etablering og/eller udvidelser af campingpladser skal retningslinjerne om Forebyggelse af miljøkonflikter, retningslinje 7.1.1 og 7.1.2 iagttages.

Definitioner og vejledning

Feriecentre, kroer, hoteller og lignende er enhver form for anlæg, der drives i henhold til Lov om hotel- og restaurationsvirksomhed mv. Det gælder uanset om virksomheden går under betegnelse: hotel, feriehotel, ferieby, feriecenter, feriekoloni, vandland, motel, kro, vandrerhjem eller lignende.

Alle feriecentre, kroer, hoteller eller lignende der lokaliseres gennem kommuneplanlægningen skal fastholdes med en arealanvendelse til fortsat ferie-fritidsformål.

Retningslinjen om at nye feriecentre, kroer, hoteller og lignende, der ønskes placeret i kystnærhedszonen skal lokaliseres i turistområder, gælder ikke for indretning af op til 10 ferielejligheder i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Campingpladser er arealer, som ifølge Lov om sommerhuse og campering, som erhvervsmæssigt eller mere end 6 uger om året benyttes til dag- og natophold i telte, campingvogne mv.
Ved større udvidelser af eksisterende pladser forstås, at pladsen ønskes forøget med mere end 50 enheder eller med mere end 25% af den hidtidige kapacitet.
Regler for camping reguleres gennem Campingreglementet. Det drejer sig bl.a. om  krav til pladsernes størrelse, vintercampering, campinghytter, pladser til autocampere, vinteropbevaring m.m.

Campingpladser skal i henhold til campingreglementet godkendes (have udlejningstilladelse) af kommunen. For alle campingpladser gælder, at op til 15% af pladsens antal af campingenheder (kapaciteten) kan udnyttes til opstilling af campinghytter. Dog kan indtil 30% af kapaciteten udnyttes på campingpladser, som har særlige beliggenheder.
Ved særlige beliggenheder forstås campingpladser som
- ligger på Aarø,
- ligger uden for kystnærhedszonen og er tilgrænsende lystfiskersøer, golfbaner og andre aktive ferie- og fritidsanlæg,
- ligger uden for et område, hvor der ifølge kommuneplanen skal tages særlige landskabelige eller kulturhistoriske beskyttelseshensyn, og som samtidig grænser op til lystfiskersøer, golfbaner og andre aktive ferie- og fritidsanlæg.

I tilladelser til drift af en campingplads skal der tages konkret stilling til en arealopdeling af pladsen til mindst følgende anvendelser: Areal til vintercamping, areal til vinteropbevaring, areal til korttidscampering i højsæsonen samt areal til hytter.

På campingpladser, som ligger i områder, hvor der ifølge kommuneplanen, skal tages særlige landskabelige eller kulturhistoriske beskyttelseshensyn, kan det samlede areal til vintercampering og vinteropbevaring maksimalt udgøre et areal, der svarer til, hvad 25 procent af det tilladte antal enheder fylder.
En eksisterende campingplads inden for kystnærhedszonen kan kun udvides én gang i planperioden og det under forudsætning af, at udvidelsen sker væk fra kysten, og ikke påvirker kystlandskabet væsentligt. Udvidelsen kan således kun ske bag den eksisterende plads i forhold til kysten og kun i det omfang det bagved liggende areal ikke på grund af terrænforskelle, gør pladsen mere landskabeligt dominerende end før udvidelsen.
Brugen af et areal til campingplads er en såkaldt miljøfølsom arealanvendelse, og der skal derfor ved etablering af et areal til campingplads eller ved anlæg eller anvendelse af et naboareal til campingpladsen ske iagttagelse af lovgivningens bestemmelser om støj- og nabogener. jf.afsnittet Forebyggelse af miljøkonflikter, retningslinje 7.1.1 og 7.1.2.

Campingpladserne fremgår af det samlede kort her, og de enkelte campingpladser beskrives i redegørelsen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____