Sommerhusområder: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold
Kommunens sommerhuse

Haderslev Kommune er med sine over 1300 sommerhuse en af de største sommerhuskommuner langs den jyske østkyst, og Sønderjyllands næststørste.

Sommerhusområderne er jævnt fordelt langs østkysten, samt med et par områder placeret i sydenden af Aarø.

Der er tale om forholdsvis ældre områder, men der er i den seneste planperiode foretaget mange fornyelser af ældre og utidssvarende huse. Ligeledes er der udarbejdet lokalplaner samt i et væsentligt omfang opført nye sommerhuse i de områder som ved sidste kommuneplan blev udlagt gennem landsplandirektiver.

Kun få steder i Danmark findes der inden for så korte afstande et så varieret og kontrastrigt landskab, og hvor den meget smukke kyststrækning med Aarø længst mod øst, samt den korte afstand til middelalderbyen Haderslev og til en lang stribe af historiske og kulturhistoriske oplevelser fuldender billedet af en kommune med et stort turismepotentiale.

Nye sommerhusområder udlagt ved landsplandirektiver

En ændring af planloven juli 2004 om udvidelse af eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen og udlæg af nye sommerhusområder på de små øer medførte mulighed for fravigelse af tidligere eksisterende regel om, at der ikke kan udlægges sommerhuse inden for kystnærhedszonen. Ved landsplandirektiver blev nu åbnet mulighed for etablering af op til 8.000 nye sommerhusgrunde i Danmark.

Haderslev Kommune modtog en stor andel af disse nye sommerhusgrunde, faktisk den største procentuelle andel i forhold til andre kommuner. Ved nedennævnte landsplandirektiver blev samlet åbnet mulighed for etablering af 315 nye sommerhuse hvilket svarede til en forøgelse af det eksisterende antal sommerhuse med ca. 25 % på daværende tidspunkt. 

Der er stort set udarbejdet kommuneplanrammer og lokalplaner for alle de nye områder, ligesom der er opført nye sommerhuse indenfor disse områder.

Der resterer dog områder udalgt ved ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005” som endnu ikke er medtaget i kommuneplanrammerne, herunder et område ved Råde Strand som jf. direktivet ikke kan bebygges, og 2 delområder ved Kelstrup Strand, hvoraf det ene ikke kan bebygges.

Vandstandshævninger

Ved placering direkte ved kysten skal sikres, at bebyggelse og anlæg placeres under hensyntagen til vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer. Dette er beskrevet uddybende under Generelle rammer/Hele kommunen.

Hidtidig kommuneplanlægning

De i tidligere kommuneplan 2009 udpegede sommerhusområder fastholdes som sådan i kommuneplanen.

Planstrategi

Med planstrategien som blev vedtaget i Byrådet i 2011, blev sat fokus på behovet for synliggørelse af kommunens store turismepotentiale, herunder synliggørelse af de mange attraktive oplevelsesværdier som kommuen rummer. Det er Byrådets ønske at arbejde for en professionalisering af turisme- og oplevelsestilbuddene, med respekt for det lokale og ildsjæles engagement.

Regional udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan "Det gode liv som vækstskaber" har som initiativ nr. 11 fokus på turismen, hvor der ønskes taget initiativ til etablering og udarbejdelse af ny statistik for turisme, herunder i integreret koordinering med en sydvestjysk turismestrategi.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013, Miljøministeriet, Naturstyrelsen. De statslige mål og krav, som kan relateres til sommerhusområder, fremgår af oversigtens kapitel 6. Friluftsliv, turisme og ferie- og fritidsanlæg, samt kapitel 8. Beskyttelse i det åbne land.

Der er ikke ændret i hidtidige udmeldinger fra statens side med hensyn til lokalisering af områder til sommerhusbebyggelse, såvel som ændret i forhold til de store beskyttelsesinteresser som skal respekteres ved placering af sommerhude indenfor kystnærhedszonen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Landsplandirektiv_2005

Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen