Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Sommerhusområder Sommerhusområder: retningslinjer

Printervenlig side


Sommerhusområder: retningslinjer

4.2.1 Sommerhusområder

Udlæg af nye sommerhusområder kræver kommune- og lokalplanlægning, og skal ske med respekt for kommuneplanens øvrige retningslinjer for natur, landskab, kulturhistorie og miljø. I kystnærhedszonen kan der ikke udlægges nye sommerhusområder ud over dem som er udlagt ved landsplandirektiv, jævnfør retningslinje 4.2.2, og eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.

Sommerhusområder skal placeres og indrettes i respekt for de landskabelige interesser, og der skal vises særlig opmærksomhed ved placering inden for kystnærhedszonen og i særdeleshed ved placering direkte ved kysten. Sommerhusområder skal underordne sig landskabet og de naturgivne forhold ved en så neutral indpasning som mulig. Det skal desuden sikres, at bebyggelse og anlæg placeres, opføres og indrettes under hensyntagen til vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer.

Områderne skal fremstå lysåbne som naturligt integreret i landskabet. Beplantninger skal tage udgangspunkt i eksisterende beplantningsmønster og bestå af de for området egnskarakteristiske arter. Bygninger og anlæg skal opføres i skala, farvevalg og udseende som underordner sig de stedlige landskabelige og naturgivne forhold.

I forbindelse med renovering af eksisterende sommerhusområder skal der sikres et kvalitetsløft af områderne i form af fællesanlæg, grønne stier, naturgenopretning, cykelruter og rekreative tilbud.

Sommerhusområder må ikke lokaliseres på en sådan måde, at offentlighedens adgangsmuligheder til strand, skov mv. begrænses. Offentlighedens adgang til, og færdsel på kyster og strande skal sikres, ligesom kyster og strande med stort rekreativt indhold skal bevares. Der henvises til retningslinje 4.7.2 Offentlighedens adgang.

Ved placering direkte ved kysten skal det sikres, at den frie dynamik og de naturlige kystprocesser kan opretholdes.

4.2.2 Udlæg af nye sommerhusområder ved landsplandirektiver

Gennem ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005” kan der etableres nye sommerhuse ved Råde Strand og Kelstrup Strand. 

Området ved Råde Strand er delvist omfattet af kommuneplanrammer. Det resterende område kan ikke bebygges jf. landsplandirektivet.

Området ved Kelstrup Strand er i det væsentlige omfattet af kommuneplanrammer. Det resterende område er delt i 2 delområder, hvoraf det ene ikke kan bebygges jf. landsplandirektivet.

Links til landsplandirektivet findes øverst i højre spalte. Lokalplaner for de enkelte områder skal respektere retningslinjerne i direktiverne, henholdsvis generelle retningslinjer og de supplerende lokale retningslinjer, samt retningslinje 4.2.1 herover. Ved lokalplanlægning overføres områderne til sommerhusområder.

Definitioner og vejledning

Ved sommerhusområder forstås områder, der i en bygningsvedtægt eller en byplanvedtægt er udlagt til sommerhusbebyggelse, og områder, som i en lokalplan er overført til sommerhusområde. Reglerne for sommerhuses anvendelse fremgår af planloven.

Landet er opdelt i hhv. byzone, landzone og sommerhusområder.

Beboelseshuse som ikke anvendes som helårsboliger, og som ligger uden for sommerhusområderne defineres som udgangspunkt ikke som sommerhuse, men som fritidshuse i landzone, og er derfor ikke omfattet af planlovens regler for sommerhuses anvendelse.

En udvidelse af sommerhusantallet i kystnærhedszonen kan kun finde sted i allerede udlagte områder, såfremt der er ledige arealer.  Det fremgår af planloven, at der ikke må udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.  

Kommuneplanens generelle bestemmelser for kystnærhedszonen er beskrevet under retningslinje 5.1.1. Såfremt nye områder ønskes etableret, kan dette kun finde sted såfremt Miljøministeren vedtager at udarbejde et landsplandirektiv.

Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges sommerhusområder efter en supplerende kommuneplanlægning, hvor der tages hensyn til de natur-, miljø-, landskabs-, og kulturhistoriske interesser i det åbne land.

Såvel eksisterende som de sommerhusområder der endnu ikke er medtaget i kommuneplanrammer er vist på kort, som kan ses her.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Landsplandirektiv_2005 (3861 KB)

Planloven