Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Turisme Turisme: redegørelse

Printervenlig side


Turisme: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Udviklingen i antallet af overnatninger i Haderslev Kommune

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Camping

389.502

429.269

390.805

375.775

374.485

370.144

Hotel

46.956

45.793

44.347

44.006

48.587

59.154

Lystbåde

10.285

10.958

10.175

10.192

10.505

9.168

(Kilde: VisitHaderslev, april 2013)

Tabellen viser et lille fald over perioden 2007-2012 i antallet af overnatninger på campingpladser og på antallet af lystbådeovernatninger - dog med variationer henover perioden. Til gengæld har der i perioden været en markant stigning i antal hotelovernatninger. 

Turismeindsatsen i Haderslev Kommune

De turister, som besøger Haderslev Kommune, kommer i langt overvejende grad fra Danmark og Tyskland. Der er desuden turister fra især Holland, Sverige og Norge.

Turismeindsatser som fx markedsføring og den lokale turismevejledning, varetages primært af VisitHaderslev, men også i samarbejder med Haderslev Erhvervsråd og i Destinationsudvikling Sønderjylland.

Turister i Haderslev Kommune efterspørger især badestrandene, naturoplevelser, shopping og autentiske miljøer i fx Aarøsund. Ud over de 4 fyrtårne, Aarøsund, Haderslev Bymidte, Tørning Mølle/Christiansdal og Gram Slot, samt det sammenbindende landskabsbånd, er det også Hærvejen og Dyrehaven ved Haderslev, som tiltrækker mange turister. 

Destination Sønderjylland

VisitHaderslev er en del af indsatsen omkring Destination Sønderjylland, hvor der koordineret arbejdes på at øge synliggørelsen af Haderslev Kommune som en del af Sønderjylland. Det handler blandt andet om at skabe øget kendskab til kommunens turisttilbud og dermed forlænge turistsæsonen og øge turistomsætningen.

De fire sønderjyske kommuner, Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg, indgår i perioden 2012-2014 i et partnerskab omkring en fælles turismeindsats. Partnerskabet hedder "Destinationsudvikling Sønderjylland" og både VisitHaderslev og Haderslev Erhvervsråd indgår i samarbejdet. Læs mere via links i højre side.

Hidtidig kommuneplanlægning

Turismeområder blev udpeget i Kommuneplan 2009 og har efterfølgende dannet grundlag for dialog om forskellige udviklingstiltag. 

Planstrategi

Det fremgår af planstrategien, at Byrådet ønsker at give mulighed for spændende oplevelser for borgere og turister bl.a. ved at synliggøre kommunens natur- og kulturværdier og skabe grundlag for et alsidigt friluftsliv. Såvel den righoldige kulturarv, den dobbelte kultur, det varierede landskabsbillede samt de lokale ildsjæle og initiativer kan medvirke til at styrke kommunens position som turistmål. I planstrategien fremhæver Byrådet, at det vil arbejde for at sikre en professionalisering af turisme- og oplevelsestilbuddene. 

Regional Udviklingsplan

Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015 peger ikke direkte på turismeerhvervet, men med det regionale initiativ "Kultur, natur og oplevelser som løftestang" tydeliggøres indsatser som kan være medvirkende til at styrke områdets synlighed og attraktivitet. Dette gælder for såvel nuværende som kommende beboere, og i den sammenhæng kan turisters oplevelse af besøg i området være afgørende. 

Turisme indgår i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 under indsatsområdet om oplevelseserhverv. Se strategien her.

Statslige interesser

Regeringen ønsker, at der i de kommende år sker en øget indsats for at fremme den danske turisme. Dette skal ske gennem forskellige tiltag i de danske kommuner. Tiltagene harmonerer med de målsætninger, som Haderslev Kommune har fastlagt for turismeområdet og andre tilknyttede områder.

Kommunerne skal sikre gode afgangsmuligheder fra både byer og sommerhusområder til de forskellige naturområder, ligesom der også skal være gode forbindelser mellem de forskellige natur- og rekreative områder. Hermed forbedres den offentlige adgang til skove, søer, vandløb og kyster til gavn for både lokalbefolkning og turismen og oplevelsesøkonomien generelt. Udviklingen må ikke tilsidesætte natur- og landskabsinteresser. Samtidig skal friluftslivet integreres i den samlede fysiske planlægning.

Der satses på at fastholde den mangfoldighed i overnatningsfaciliteterne, som Danmark rummer, så befolkningen og udenlandske turister har gode og varierede muligheder for at besøge og opleve landet. Dette harmonerer med Haderslev Kommunes målsætninger for turismeområdet i kommuneplanlægningen, hvor der satses på en vifte af opholds- og overnatningstilbud.

Samtidig skal der være en balance mellem turismens udviklingspotentiale og beskyttelsen af landskabs- og kulturværier, som udgør kernen i turismen. Haderslev Kommunes udmøntning af de statslige interesser kan også ses i de øvrige afsnit i Turisme og friluftsliv og i afsnittet om Landskab, natur og jordbrug

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


VisitHaderslev

Haderslev Erhvervsråd

Desitinationsudvikling Sønderjylland

Syddansk Turisme

Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi

VisitDenmark

Regionale Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen