Turisme: retningslinjer

4.1.1 Turisme og kulturarvsstrategien

Fremtidig udvikling og placering af turismefaciliteter skal tage sit udgangspunkt i kulturarvsstrategien og dermed i et eller flere af de udpegede fyrtårne.

4.1.2 Turismeområder

Turismeområderne i Haderslev Kommune omfatter primært landskabsbåndet, som strækker sig fra Aarø i øst til Enderupskov i vest.

I turismeområderne kan der gennem kommuneplanlægning ske udpegning af arealreservationer til nye ferie-fritidsanlæg. I kystnærhedszonen kan etablering af ferie- og fritidsanlæg eller udvidelser, der kan sidestilles med nyanlæg, alene ske i turismeområderne. For ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen gælder endvidere, at etablering skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Diverse natur- og landskabsbeskyttelsesbestemmelser som fx strandbeskyttelseslinjen, planlovens kystbeskyttelsesbestemmelser samt kommuneplanens retningslinjer for landskab og natur skal administreres på samme vis indenfor og udenfor turismeområderne.

Definitioner og vejledning

Et turismeområde er et område med koncentrationer af overnatningsanlæg. I næromgivelser til overnatningsanlæg (gå- og cykelafstand) indgår aktivitets- og oplevelsesmuligheder, herunder muligheden for naturoplevelser. Områderne er desuden afgrænset sådan, at nærmeste større by eller købstad indgår.

For øvrige definitioner henvises til afsnittet om Overnatningsanlæg og Landskaber.

Vejledning

I det udpegede turismeområde i Haderslev Kommune er der sat særlig planlægningsmæssig fokus på at udvikle turismeanlæg. Eksisterende turistvirksomheder skal have mulighed for at tilpasse virksomhedens størrelse til efterspørgslen. Det er dog en forudsætning for alle etableringer og udvidelser, at der tages hensyn til natur- og miljømæssige, sundhedsmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og erhvervsmæssige interesser, sådan som det fremgår af kommuneplanen i øvrigt. En forudsætning er også, at der skal kunne opnåes eventuelle tilladelser og dispensationer fra de forskellige sektorlovgivninger.

Udviklingen i turismeområderne styres ud fra et helhedssyn på det enkelte område, og ved at alle parterne omkring turismen tager ansvar. Herunder hører Haderslev Kommune og evt. andre kommuner, det lokale erhvervsliv, borgere, interesseorganisationer med flere. Når der er enighed om et skridt i udviklingen, vil Haderslev Kommune medvirke ved aktuel kommuneplanlægning, hvor dette er påkrævet.

Eventuelle ønsker til udlæg af nye turismeanlæg eller turismearealer skal indgå i kommuneplanlægningen.

I forbindelse med planlægningsarbejdet skal behovet for udbygning af turistfaciliteter i området vurderes. Aktivitetsudvidelsernes indvirkning på miljø, livskvalitet, sundhed, landskab, kulturhistorie, befolkning og lokalsamfund skal også vurderes.

I lokaliseringen af ferie- og fritidsanlæg skal der især tages hensyn til Forebyggelse af miljøkonflikter.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Se kulturarvsstrategien og læs mere om Haderslev Kulturarvskommune