Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning 12. Gram lokalområde

Printervenlig side


Gram lokalområde


Gram-området ligger i den vestlige del af kommunen og grænser mod nord op til Vejen Kommune, mod vest til Esbjerg Kommune og mod syd til Arnum lokalområde og Tønder Kommune. Mod øst grænser lokalområdet op til Nustrup lokalområde. Gram by ligger nogenlunde centralt i området på Gram Bakkeø, der er omgivet af den karakteristiske hedeslette, som fortsætter mod vest mod Vadehavet.

Landskabet er således karakteriseret ved at rumme såvel nogle bakkede moræneområder, som kendetegner store dele af resten af kommunen og så nogle helt særlige hedeslette-områder ved Gelså/Enderupskov. Gram Å og dens slyngede forløb gennem området tilfører også nogle landskabelige og rekreative kvaliteter til området og dets bebyggelser.

Centerbyen Gram rummer kommunale servicefunktioner, en række butikker – både dagligvarer og udvalgsvarer, kultur-, fritids- og idrætsfunktioner, der har lokalområdet og en del af de øvrige lokalområder som opland. Der er en større folkeskole og børneinstitutioner, en efterskole og efteruddannelse samt museums- og udstillingsaktiviteter i området. Gram Slot udgør et helt særligt kultur- og naturelement i forhold til såvel Gram-området som hele kommunen og et endnu større opland.

Gram Slot og Gram by er i Kulturarvsstrategien udpeget som et af de 5 fyrtårne, hvor der vil kunne ske en særlig indsats med henblik på at nyttiggøre og synliggøre kulturarven for eksempelvis at fremme bosætning, sammenhængskraften i området og ikke mindst den turismemæssige udvikling på et bæredygtigt grundlag.

I Gram by er der en række ældre erhvervsområder, hvor de erhvervsmæssige aktiviteter ændres til fordel for serviceerhverv og boligformål. I den sydlige del af byområdet ligger et større og nyere erhvervsområde, der er under udbygning.

Lokalområdet er opdelt i følgende delområder: Gram by, Fole, Kastrup, Tiset, Vester Lindet og Gram landområder.

Befolkningstallet i Gram lokalområde var den 1. januar 2013 på 3.847 personer. I følge kommunens befolkningsprognose forventes befolkningstallet at falde løbende og være på 3.689 personer i 2021. Aldersgruppen 65-69-årige, som stiger markant.

I kommuneplanen er der ikke lagt op til nye arealudlæg i Gram by. 

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 6,2 hektar.

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 0,1 hektar.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____