Hammelev lokalområde


Hammelev-området ligger centralt i kommunen ved Ribevej og E45/motorvejen. Mod nord grænser det op til lokalområdet Sommersted og mod øst og nordøst til Haderslev. Mod syd grænser det op til lokalområderne Over Jerstal og Marstrup, mens det mod vest grænser op til lokalområdet Vojens. Området gennemskæres af banelegemet Vojens/Haderslev, som dog i dag kun anvendes til periodevis kørsel med veterantog.

Lokalområdet er landskabeligt karakteriseret ved at omfatte væsentlige dele af tunneldalen Vojens/Haderslev, herunder Stevning Dam og det i 1994 genskabte naturområde ved Hindemade.

Området er samtidig i både den sydlige og nordlige del karakteriseret ved større skovområder med sammenhængende stisystemer. Store dele af tunneldalen er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Området ved Tørning Mølle og Christiansdal vandkraftanlæg, der ligger umiddelbart syd for Hammelev, indgår som et af fire udpegede fyrtårne i Byrådets Kulturarvsstrategi. Kommunens righoldige kulturarv indgår som et strategisk element i både planlægning og konkrete projekter.

Lokalbyen Hammelev rummer den væsentligste offentlige og private serviceforsyning for hele lokalområdet i form af skole med tilhørende sports- og fritidsanlæg, sportshal og tennisbaner, børneinstitution og ældreboliger.

Hammelev Erhvervspark - ep3.dk ligger nord og øst for Hammelev.

Hammelev-områdets centrale placering midt mellem Haderslev og Vojens byområder og den gode trafikale beliggenhed i forhold til det overordnede vejnet gør, at området er et af Byrådets indsatsområder, både i forhold til udviklingen af bestående erhvervsområder, udlæg af nye områder til forskellige erhvervstyper og boligudbygning.

Den sydlige del af lokalområdet er omfattet af konsekvenszone fra Flyvestation Skrydstrup, hvilket betyder, at der er særlige vilkår og begrænsninger for bl.a. udlæg af boligområder og opførelse af nye boliger.

Lokalområdet er opdelt i 3 delområder: Hammelev, Styding og Hammelev landdistrikt.

Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2013 på 1.579 personer, og i følge befolkningsprognosen antages dette tal at stige lidt i løbet af planperioden – til ca. 1.613 personer i 2021. Det skyldes de senere års boligudbygning og tilflytning af en del yngre familier med børn. Som for de øvrige lokalområder vil der ske en stigning i antallet af ældre indbyggere, men med udgangspunkt i den nuværende alderssammensætning vil det først og fremmest være aldersgruppen 80-89 år, der vil stige mest.

I den centrale og vestlige del af Hammelev udlægges nye boligområder på i alt 15,2 hektar.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 25,8 hektar.

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 137 hektar.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____