Bevtoft lokalområde


Bevtoft-området ligger i den sydvestlige del af kommunen og grænser op til lokalområderne Gram, Vojens og Over Jerstal samt til Tønder og Aabenraa Kommuner. Området er landskabeligt karakteriseret ved store områder med hedeslette mod nord med bakkeøformationen Hjartbro, der også er udpeget som værdifuldt landskab, mens den sydlige del er et morænebakkelandskab.

Endvidere er store dele af lokalområdet karakteriseret som særligt værdifulde landbrugsområder.

I områdets sydlige del findes desuden elementer af forsvarsanlægget fra 1. Verdenskrig ”Sicherungsstellung Nord”.

Den nordlige del af lokalområdet er omfattet af konsekvenszone fra Flyvestation Skrydstrup, hvilket betyder, at der er særlige vilkår og begrænsninger for bl.a. udlæg af boligområder og opførelse af nye boliger.

Områdets største by er lokalbyen Bevtoft, hvor der er offentlig og privat serviceforsyning i form af skole, fritidsanlæg, børneinstitution, ældreboliger og dagligvareforretning og enkelte erhvervsvirksomheder.

Lokalområdet er opdelt i 3 delområder: Bevtoft, Strandelhjørn og Bevtoft landdistrikt.

Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2013 på 1.405 personer, og i følge befolkningsprognosen antages dette tal at falde en del i løbet af planperioden – til ca. 1.332 personer i 2021. Som for de øvrige lokalområder vil der ske en væsentlig stigning i antallet af ældre indbyggere, og med udgangspunkt i den nuværende alderssammensætning vil det være aldersgrupperne fra 70+, der stiger kraftigt i lokalområdet.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 3,1 hektar

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 2,8 hektar


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____