Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning 22. Øsby lokalområde

Printervenlig side


Øsby lokalområde


Øsby-området ligger i den østlige del af kommunen. Det grænser mod nord til Haderslev Fjord, mod øst til Lillebælt, og mod vest udgøres grænserne af Haderslev og Sønder Vilstrup lokalområder. Aarø, Haderslev Kommunes eneste ø, er en del af lokalområdet. Området er et udpræget kystområde, domineret af såvel Lillebælt som Haderslev Fjord. Det indeholder store landskabelige og rekreative kvaliteter og forskelligheder fra den flade Aarø i øst, den højt beliggende landskabsflade omring Øsby mod vest, som tydeliggøres af de to kirkers, Øsby og Grarups, synlighed og betydning for kulturlandskabet til kystskrænterne ved Halk Hoved og ’lagunelandskabet’ ved Noret og Hejsager Strand.

Området indeholder en lang række forskellige bebyggelser med meget forskellige kvaliteter og tilbud i forhold til bosætning, rekreation, fritidsaktiviteter og erhvervsmæssig udnyttelse af forskellig slags. Øsby er udpeget som lokalby og rummer i dag skole, institutioner af forskellig slags, dagligvarebutik mm. Herudover er der en række landsbyer, som på forskellig vis indeholder bosætnings- og erhvervsmuligheder.

Der er flere sommerhusområder af forskellig størrelse og beliggenhed og med meget forskellige forudsætninger og muligheder, ligesom hotel og ferielejligheder, campingpladser og lystbådehavne er en del af områdets rekreative tilbud og erhvervsmæssige aktiviteter. Med den lange kyststrækning, de landskabelige kvaliteter og de nuværende og fremtidige muligheder i forbindelse med sommerhusområderne og øvrige rekreative tilbud og muligheder, har området en afgørende betydning for en fortsat udvikling af Haderslev Kommunes turisme på mange områder. Aarøsund-området er et af Kulturarvsstrategiens fyrtårne, hvor helårsturisme er i fokus.

Området er arealmæssigt et af de største i Haderslev Kommune.

Området er erhvervsmæssigt et meget aktivt og intensivt landbrugsområde, domineret af stadig færre og større landbrugsbedrifter med tilhørende store bygningsmæssige anlæg.

Store dele af området i forbindelse med fx hele Aarø og store dele af kyststrækningen mod Lillebælt er omfattet af eller berørt af et såkaldt Internationalt Naturbeskyttelsesområde, som har stor betydning for områdets og de tilgrænsende arealers anvendelse og planlægning.

Det samme gælder for Bankel-området og det militære øvelsesområde ved Noret.

Endelig er en del af områdets landsbybebyggelser kendetegnet ved en bebyggelse og/eller bebyggelsesstruktur, som er interessant og bevaringsværdig.

I forbindelse med visionsarbejdet for udvikling af helårsturismen i Aarøsund-området er der blevet peget på en udvidelse af Aarøsund Lystbådehavn.

Lokalområdet er opdelt i følgende delområder: Øsby, Flovt, Grarup, Hajstrup, Halk, Hejsager, Kvistrup, Raade, Stevelt, Tamdrup Strand, Aarø, Aarøsund, Øsby landområde, Flovt og Raade Strand, Færgegården/Sundparken, Hejsager Strand og Aarø Sydstrand.

Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2013 på 2.467 personer. 
Det fremgår af Befolkningsprognose 2013-2021 at befolkningstallet vil være svagt faldende til 2.433 personer i 2021. I lighed med resten af kommunen vil antallet af ældre stige i de kommende år, mest markant for aldersgruppen 70-79 år.

Der udlægges ikke nye bolig/erhvervsområder i eller omkring Øsby.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 2,7 hektar

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 0 hektar.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____