Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning Generelle rammer

Printervenlig side


Generelle rammer


Generelt om rammernes indhold

I henhold til planloven skal kommuneplanen indeholde rammer for, hvad der må fastsættes bestemmelser for i en lokalplan. Dvs. at der ikke kan lokalplanlægges for emner eller områder, der ikke er opstillet rammebestemmelser for. Hvis Byrådet beslutter at udarbejde en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanrammerne, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Rammerne skaber ikke umiddelbar ret for den enkelte grundejer til at anvende og bebygge sin ejendom efter rammebestemmelserne. Rammerne fortrænger ikke byggelovens bestemmelser, men Byrådet kan med hjemmel i rammerne under visse betingelser modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af en ejendom, jf. beskrivelsen af rammernes retsvirkning nedenfor.

Rammebestemmelserne er opdelt i to niveauer:

I underafsnit til de generelle rammer for lokalplanlægning er der fastlagt generelle rammebestemmelser for hele kommunen og generelle rammebestemmelser for områder med samme anvendelse, fx boligområder og erhvervsområder.

Under lokalområderne er der fastlagt detaljerede rammebestemmelser for de enkelte rammeområder. De detaljerede rammebestemmelser fastlægger bl.a. bestemmelser for det enkelte rammeområdes fremtidige anvendelse, bebyggelsesprocent samt etageantal og bygningshøjde.

Forholdet til hidtidig planlægning

Rammerne for lokalplanlægning berører ikke vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter. Disse planer er fortsat gældende og kan kun ændres, hvis der udarbejdes en ny lokalplan, der skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Rammebestemmelserne for det enkelte rammeområde er derfor suppleret med oplysninger om hvilke lokalplaner og byplanvedtægter, der er gældende inden for området. Der kan godt være forskel på rammebestemmelser og bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt, men indtil der er vedtaget en ny lokalplan, er det den eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt, der gælder.

Servitutter, der er tinglyste på en ejendom, berøres heller ikke af rammerne for lokalplanlægning. Men Byrådet kan i forbindelse med tilvejebringelsen af en ny lokalplan beslutte, at tilstandsservitutter skal ophæves, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål.

Retsvirkninger

Rammerne for lokalplanlægning er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Men da Byrådet i følge planlovens § 12, stk. 1, skal virke for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner i overensstemmelse med rammebestemmelserne, har rammerne stor betydning for den enkelte ejer og bruger af en ejendom. Rammerne har desuden følgende retsvirkninger, som kan få betydning for ejere og brugere af ejendomme.

I henhold til planlovens § 12, stk. 2, kan Byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbuddet kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommunplanen.

I henhold til planlovens § 12, stk. 3, kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Til toppen af siden


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven