Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning Generelle rammer Hele kommunen

Printervenlig side


Hele kommunen


Generelt

Lokalplaner må ikke være i strid med retningslinjer og arealudpegninger i kommuneplanens Hovedstruktur og retningslinjer. I forbindelse med lokalplanlægning skal der foretages en kortlægning af arealinteresser i lokalområdet og redegøres for lokalplanens forhold til de relevante retningslinjer, ligesom der skal redegøres for forholdet til anden planlægning og lovgivning.

Trafikbetjening og parkering

I lokalplaner for områder med fælles adgangs- og friarealer skal der fastsættes bestemmelse om, at arealerne generelt skal udformes efter retningslinjerne i Dansk Standards anvisning "Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden" (DS Håndbog 105).

Kollektiv forsyning og tekniske anlæg

Lokalplanbestemmelser om tilvejebringelse af eller tilslutning til kollektiv forsyning skal være i overensstemmelse med gældende sektorplaner for vandforsyning, varmeforsyning, spildevand og affald.

Anlæg for overfladevand (nedsivnings- og forsinkelsesbassiner) til forsyning af et lokalplanområde skal så vidt muligt placeres inden for området.

Antenner

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning tages stilling til opsætning af udvendige antenner. Som udgangspunkt må der med undtagelse af parabolantenner og små antenner til modtagelse af digitale signaler ikke opsættes udvendige antenner til radio og tv m.v.

Der må som hovedregel kun opsættes én parabolantenne på hver ejendom. Antennen må ikke opsættes på tage, skorstene og overgavle, og den må i øvrigt ikke opsættes i en større højde end 1,5 m over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overstige 0,85 m.

Jordforurening

I forbindelse med lokalplanlægning skal der redegøres for jordforurening, der er registreret. Opmærksomheden skal også rettes mod arealer, der kan være forurenede, men endnu ikke er kortlagte. Der skal derfor også redegøres for eventuel forureningsrisiko, som bl.a. kan skyldes, at der i området har været virksomhed, der erfaringsmæssigt kan have medført forurening. Det drejer sig om følgende virksomhed:

 • Tekstilfarverier og imprægnering
 • Garverier
 • Træimprægnering
 • Kemisk råstofproduktion
 • Limfabrikker
 • Farve- og lakfabrikker
 • Asfaltfabrikker
 • Glasulds- og glasfiberproduktion
 • Jern- og stålvalseværker
 • Jernstøberier
 • Akkumulator- og tørelementfabrikker
 • Stålskibsværfter
 • Galvanisering
 • Industrilakering og overfladebehandling
 • Mineralolieraffinaderier
 • Benzin- og servicestationer
 • Gasværker
 • Renserier
 • Skrotpladser og produkthandlere
 • Fyld- og lossepladser
Forebyggelse af støjgener

I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at eventuelle støjgener så vidt muligt forebygges. I kommuneplanens Hovedstruktur og retningslinjer er fastsat retningsliner for forebyggelse af støjgener. Retningslinjerne er samlet i afsnittet Forebyggelse af miljøkonflikter.

Drikkevandsinteresser

Lokalplaner, der berører dele af områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværker, skal indeholde særlige vilkår til imødegåelse af grundvandsforurening. Før et arealudlæg til byvækst inden for områder med særlige drikkevandsinteresser kan ske, skal der gennemføres en konkret vurdering af om byudviklingen er forsvarlig det pågældende sted.

Klimatilpasning

Ny viden om sandsynlige lokale oversvømmelser skal indgå i fremtidige sektorplaner og i den generelle planlægning. Denne viden skal også anvendes ved etablering eller omdannelse af bebyggelser og anlæg.

Klimatilpasningsløsninger skal i hensigtsmæssigt omfang inddrages i fremtidige planer, og udformes med respekt for næromgivelsernes arkitektur, kulturarv, landskab med mere. Det skal ske med henblik på at anlæg der etableres som følge af klimatilpasning ikke kommer til at virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Klimatilpasningsløsninger bør i størst mulig omfang bidrage til at der skabes rekreative, landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, der ideelt set også har en sundhedsfremmende effekt.

Minimumskoten er 2,40 m langs fjorden og 2,45 meter langs kysten. Den nøjagtige skillelinje fremgår af afsnittet Klimatilpasning. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet.

Kulturhistoriske bevaringsinteresser

I forbindelse med lokalplanlægning skal de kulturhistoriske bevaringsinteresser sikres. I kommuneplanens Hovedstruktur og retningslinjer er der fastsat retningslinjer for fortidsmindeområder, kulturlandskaber,  kulturmiljøer, kirkelandskaber, bebyggelser og anlæg samt bygninger. Retningslinjerne er samlet i afsnittet Kulturhistorie.

Til toppen


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____