Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Forslag 1-2017 Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej

Printervenlig side


1-2017 Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej

Plannavn
1-2017 Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej

Dato for offentliggørelse af forslag
8. december 2017

Startdato, Offentlighedsperiode
8. december 2017

Slutdato, Offentlighedsperiode
2. februar 2018

PDF
pdf 12017_kladde.pdf (247 KB)

Baggrund og formål

I forbindelse med arbejdet vedrørende lokalplan 10-33 ”boligområde Erlevhøj, ved Erlevvej, Haderslev” er der konstateret uoverensstemmelse mellem kommuneplanens ramme og lokalplanen.

Formålet med nærværende kommuneplantillæg er at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.


Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Kommuneplanrammeområdet (rammeområde 10.11.BO.17) ligger i Haderslevs sydby, i et område kaldet Erlev Bjerge. Rammeområdet ligger mellem Erlevvej og Baldersvej.

Rammeområde 10.11.BO.17 er i kommuneplanen udlagt til boligområde. Området anvendes til jordbrugsformål.


Indhold

Kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 10.11.BO.17 fastlægger at der må etableres byggeri i op til 2 etager.

Dette ændres så der kan opføres et ubegrænset antal etager, fordi dele af området er velegnet til byggeri i flere forskudte etager. Eventuelt flere end 2. Den maksimale etagehøjde fastholdes.

Herudover udvides rammeområdets geometri mod sydvest i et begrænset omfang, for at skabe bedre oversigtsforhold i forbindelse med vejadgangen fra Erlevvej.


Kommuneplan 2013

Kommuneplantillægget omfatter kommuneplanrammeområde 10.11.BO.17


Miljøvurdering

I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.

2. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanen 10-33 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat:

“Screening for miljøvurdering af kommuneplantillæg 1-2017 og lokalplan 10-33 boligområde Erlevhøj, Erlevvej, Haderslev”    

Screeningsresultat

I forbindelse med screeningen er der screenet for befolkning og sundhed, biologisk mangfoldighed, landskab og jordbrug, vand, luft, støj, trafik, klimatiske faktorer, kulturarv, ressourcer og affald, visuel effekt, sikkerhed og socialøkonomiske effekter.

Det er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans for lokalplanens indvirkning på miljøet:

- Øget trafik til lokalplanområdet vil øge støjniveauet på Erlevvej. Det vurderes umiddelbart at den øgede støjpåvirkning vil holde sig indenfor gældende støjgrænser, og derfor er uvæsentlig.

- Lokalplanområdet ligger i område udpeget som værdifuldt landskab. Lokalplanen fastlægger bestemmelser der sikrer at byggeri tilpasses det eksisterende landskab og terræn. Den landskabelige påvirkning vurderes at være uvæsentlig.

- Lokalplanområdet påvirkes af emissioner fra trafik og lugt fra nærliggende landbrug Erlevvej 184. Emission fra trafik vurderes til at være uvæsentlig. Der er udført en beregning af lugtbidraget fra omtalte landbrug, der dokumenterer at genekriteriet er overholdt, og det vurderes derfor at der ikke er konflikt imellem driften af landbruget og lokalplanens realisering.

- Der vil være et øget ressourceforbrug ifbm. opførelse af byggeri i lokalplanområdet (energi, vand, materialer og kemikalier). Det øgede forbrug vurderes til ikke at være væsentligt.

Det er på den baggrund vurderet, at det projekt, som planerne fastlægger rammer for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg 1-2017 og lokalplan 10-33. Beslutningen er offentliggjort den 8. december. 2017.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: