Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Forslag 18-2013 - Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Printervenlig side


18-2013 - Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Plannavn
18-2013 - Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Dato for offentliggørelse af forslag
30. august 2016

Startdato, Offentlighedsperiode
5. september 2016

Slutdato, Offentlighedsperiode
31. oktober 2016

PDF
pdf 182013.pdf (626 KB)

Baggrund og formål

Forslag til Kommuneplantillæg 18-2013 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 10-25. Formålet med tillægget er at udskille et separat rammeområde, 10.10.CE.15 fra rammeområde 10.10.CE.09, og dermed skabe overensstemmelse mellem forslag til lokalplan 10-25 og Haderslev Kommuneplan 2013.


Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområdet er beliggende i byzone, syd for Laurids Skaus Gade i Haderslev. Planområdet er i forvejen beliggende inden for rammeområde 10.10.CE.09, der udlægger området til centerområde.


Billede

Figur 1- Visualisering af ny bebyggelse


Indhold

Kommuneplantillægget 18-2013 etablereret nyt rammeområde, 10.10.CE.15, inden for et område, der tidligere var omfattet af rammeområde 10.10.CE.09. Rammeområdet er sammenfaldende med afgrænsningen af lokalplan 10-25.

 

Rammens bestemmelser tager udgangspunkt i den eksisterende ramme, men med den ændring, at bebyggelsen ikke overvejende skal holdes i gadelinje, at parkeringskravet til dagligvarebutikken ændres samt at beplantningskrav ved parkeringspladser bortfalder.


Kommuneplan 2013
  • Lokalplanområdet er i hovedstrukturen beskrevet som en del af bymidteudpegningen for Haderslev By.
  • Beboelsesbygningen på ejendommen Laurids Skaus Gade 17 er i kom­muneplanen udpeget som værende bevaringsværdig. Bygningen har i henhold til SAVE-registreringen en høj bevaringsværdi, svarende til karakteren 3.
  • Haderslev Kommuneplan 2013 beskriver i afsnit 6.5, hvorledes plan­lægningen skal forholde sig til byer, landsbyer, bebyggelser og infra­strukturanlæg med særlige bevaringsinteresser. I den forbindelse er rammeområdet omfattet af to områdeudpegnin­ger; Haderslev Bymidte (retningslinje 6.5.2) og Jernbanen Vojens-Ha­derslev (retningslinje 6.5.4). Fællesbestemmelsen, retningslinje 6.5.1., foreskriver, at beskyttelsesinteresserne skal tilgodeses i den kommunale planlæg­ning.

Anden planlægning

Rammeområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen jf. planlovens § 5a, men med væsentlig bymæssig bebyggelse imellem rammeområde og kyst.


Miljøvurdering

I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

  1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
  2. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
  3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanen nr. 10-25 ”Centerområde ved Bredgade/Laurids Skaus Gade” er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat:“Miljøvurdering af lokalplan nr. 10-25, Centerområde ved Bredgade/Laurids Skaus Gade - Screeningsrapport”.

Screeningsresultat

Det er på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplan nr. 10-25 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planen ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Begrundelse

Det er vurderet, at lokalplanens indvirkning på miljøet er af begrænset størrelsesorden, og at indvirkningens rumlige udstrækning er begrænset til lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: