Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Forslag 4-2013 Teknisk anlæg - vindmøllepark - Kastrup Enge

Printervenlig side


4-2013 Teknisk anlæg - vindmøllepark - Kastrup Enge

Plannavn
4-2013 Teknisk anlæg - vindmøllepark - Kastrup Enge

Dato for offentliggørelse af forslag
7. september 2016

Startdato, Offentlighedsperiode
7. september 2016

Slutdato, Offentlighedsperiode
2. november 2016

Baggrund og formål

I 2014 vedtog Folketinget et energiforlig, der har som overordnet mål, at hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) skal omstilles til vedvarende energi med udgangen af 2050. 

Forliget indeholder blandt andet en markant udbygning med vindkraft. Det er målet, at vindkraft i 2020 skal dække ca. halvdelen af Danmarks samlede elforbrug.

Haderslev Byråd ønsker at leve op til Folketingets mål for udbygning af den vedvarende energi. Haderslev Kommune ønsker at vise rettidig omhu i forbindelse med de globale klimaforandringer ved at handle som foregangskommune, og etablere store anlæg for vedvarende energi. Dette er i overensstemmelse med Byrådets fokusområde vedrørende sundhed og bæredygtighed:

Det vil Haderslev Kommune arbejde for:

svarer til de landspolitiske målsætninger.

Der findes allerede store anlæg, der producerer vedvarende energi til borgerne i Haderslev Kommune: I forbindelse med fjernvarmeværkerne i Vojens og Gram er der etableret nogle af Danmarks største solvarmeanlæg. Solvarmeanlæggene er suppleret med store damvarmelagre, hvilket gør dem endnu mere effektive. Ved Hjartbro har man påbegyndt opførelsen af et af de største biogasanlæg i Danmark. Derfor giver det god mening, at Haderslev Kommune – med nærværende planlægning – åbner mulighed for etablering af den hidtil største landbasserede vindmøllepark i Danmark. Vindmølleparken etableres med et stort antal tidssvarende vindmøller, så projektet kan give et seriøst bidrag til elproduktionen. 

Etablering af et stort antal vindmøller kræver naturligvis et stort område, med tilstrækkelig afstand til beboelsesejendomme. Det eneste område i Haderslev Kommune, der kan matche kommunens ambitioner på vindenergiområdet, er Kastrup Tiset Enge, og Kommunen har derfor besluttet, at området ved Kastrup Tiset Enge i fremtiden, skal fungere som kommunalt og nationalt center for vindenergi.


Fordelen ved at etablere en stor og tidsvarende vindmøllepark på et samlet sted er, at vindmølleindustrien kan få gavn af de erfaringer, man gør sig i Kastrup Tiset Enge og de data, man indsamler i forbindelse med parken. Dette vil bidrage til, at Danmark kan udvikle sin position som førende nation indenfor udbygning af vindkraft.
En anden fordel er, at man i løbet af de kommende år – med god samvitighed – kan afvikle alle de andre mindre utidssvarende vindmøller, der står spredt rundt omkring i kommunens landskaber, fordi vindmølleparken ved Kastrup Tiset Enge sørger for, at der – trods afviklingen af gamle møller – fortsat bliver produceret masser af vedvarende energi fra vindmøller.

Initiativet til vindmølleparken er taget af lokale lodsejere. Dette er ganske usædvanligt, da det normalt er store energiselskaber, som DONG og Vattenfall, der står for vindmølleprojekter af denne størrelse. Det giver de bedste muligheder for, at de omfattende investeringer, der følger med et sådant vindmøllerprojekt, ender hos lokale aktører, og dermed kommer lokalsamfundet og alle kommunens borgere til gode. Kommuneplantillægget er blevet udarbejdet på baggrund af en anmeldelse fra Kastrup
og Tiset Enge Lodsejerlaug K/S, som ønsker at opføre en vindmøllepark med 39 vindmøller i rammeområde 12.40.TA.02, teknisk anlæg Kastrup Enge, Gram.


Formålet med dette kommuneplantillæg er:

 • At redegøre for at placering af vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge er foreneligt med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinje 5.1.4 for større uforstyrrede landskaber.
 • At justere kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 12.40.TA.02 i forhold til et konkret ansøgt vindmølleprojekt med 39 vindmøller.
  At justere geometrien, afgrænsningen, af rammeområde 12.40.TA.02 i forhold til det konkrete ansøgte projekt.
 • At fastlægge støjkonsekvensområde omkring vindmøllerne, så der ikke fremtidigt opføres støjfølsomt byggeri omkring vindmølleparken, hvor støjgrænsen for vindmøllerne vil være overskredet.
 • At redegøre for, hvorfor vindmølleparken kan opføres, selv om den ikke opfylder kommuneplanens regningslinje om, at opstillingsmønsteret skal være et letopfatteligt geometrisk mønster.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområdet ligger syd for Gram i Kastrup og Tiset enge. Området afgrænses mod nord af Udsigtsvejen og mod syd af Sydvejen øst for Toftlundvej og Kastrupvej vest for Toftlundvej. Mod vest afgrænses det af Engvej. Afstanden til Kastrup og Tiset er cirka 1,5 kilometer og til Gram godt tre kilometer.

Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 760 ha, der ligger i landzone.

I lokalplanområdet er der i dag intensivt landbrug. Området er fladt og ligger i kote 20, det vil sige, 20 meter over havet. Det er opdelt af rette vandløb, levende hegn og veje - primært Toftlundvej og Kastrupvej. Området ligger som en gryde mellem Gram og Toftlund bakkeøer. Terrænnet stiger mod nord fra området op mod Udsigtsvejen og mod vest op mod Arnum og Højrup. De mange vandløb er beskyttet af naturbeskyttelsesloven ligesom et par mindre vandhuller.
Endvidere er Langeng Bæk, der afgrænser området mod nord en økologisk forbindelse.


I vindmølleområdet og nær det står i dag 18 vindmøller, hvor af de 17 vil blive nedtaget, hvis projektet realiseres. Kun en husstandsmølle syd for Sydvejen vil blive stående. Der står yderligere tre vindmøller ved Arnum cirka 3,5 km fra vindmølleområdet, som også bliver stående.


Der er ganske få boliger nær vindmølleområdet. Indenfor en afstand på 1 km fra vindmøllerne og udenfor lokalplanområdet er der 23 boliger, hvoraf de 3 vil blive nedlagt. Blandt de 20 naboboliger er der cirka 5 der er lodsejere eller vil blive vindmølleejere. Det betyder, at der er 15 boliger, der ligger inden for 1 km. I Miljørapporten er der nærmere redegjort for afstand til naboboliger, visuelle konsekvenser ved boligerne samt støj og skyggekast fra vindmøllerne ved boligerne.


Lokalplanområdet er gennemskåret af Toftlundvej, der er en overordnet vej. Desuden går Kastrupvej gennem vindmølleparken øst for Toftlundvej. Omkring området ligger mod vest Engvej, mod nord Udsigtsvejen og mod øst Kastrupvej og mod syd Sydvejen samt Kastrupvej vest for Toftlundvej. Desuden er der inde i området flere mindre markveje samt en vej til den eksisterende vindmøllepark med otte vindmøller.
Syd for området løber Gels Å, der danner grænse mod Tønder Kommune.


Der er et enkelt fredet dige på grænsen af området mod øst. Vest for området ligger den mindre Højrup Kirke markant placeret på Toftlund Bakkeø, og der er vid udsigt fra en plads udenfor kirkegården over de lavtliggende flade arealer med landbrug.


Billede


Indhold

Kommuneplantillæg 4 – 2013 vurderer, om det er acceptabelt i forhold til det større uforstyrrede landskab at opstille vindmøllerne, ændrer afgrænsningen af rammeområde 12.40.TA.02, fastlægger reviderede rammebestemmelser for højde og antal vindmøller i området, dispenserer for kravet om geometrisk letopfatteligt mønster samt udlægger støjkonsekvenszoner omkring vindmølleparken.


Kommuneplan 2013

Den gældende Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune indeholder redegørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for landskabsudpegningen og for vindmølleparken. 

Følgende retningslinjer har betydning for kommuneplantillægget:

 • 3.1.1 Opstilling og udskiftning af vindmøller
 • 3.1.2 Forhold til flysikkerhed
 • 3.1.3 Forhold til overordnede veje
 • 3.1.4 Forebyggelse af miljøkonflikter
 • 3.1.5 Radiokædeforbindelser
 • 3.1.6 Vindmøller ude af drift
 • 5.1.4 uforstyrrede landskaber

Forhold vedrørende vindmølleopstillingens opfattelighed (retningslinje 3.1.1) og uforstyrrede landskaber (retningslinje 5.1.4) er nærmere beskrevet under uddybende redegørelse.


Anden planlægning

Der er ikke nogen umiddelbare bindinger i forhold til anden planlægning, der er dog redegjort for relationer til Natura 2000 og statens vand og naturplaner i uddybende redegørelse.


Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering
I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

 1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
  til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
 2. Andre Planer, som kan påvirke et udpeget internationalt
  naturbeskyttelsesområde væsentligt.
 3. Andre Planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for
  fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer,
  kan få væsentlig indvirkning på miljøet.


Lokalplan 12-6 er omfattet af pkt. 1, idet vindmølleparken er omfattet af bilag 4, pkt. 3i vindkraftanlæg. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen, der foreligger i en samlet rapport med VVMredegørelse og Miljørapport.

Screening/scoping
Det er i en screening/scoping for planen/projektet vurderet at følgende forhold har særlig relevans for planens/projektets indvirkning på miljøet:

 • Naturbeskyttelse, specielt påvirkning af beskyttede vandløb
 • Påvirkning af internationalt beskyttede fugle, hedehøg.
 • Støj og skyggekast ved nabobeboelser
 • Landskab og visuel påvirkning, herunder eksisterende vindmøller
 • Trafik og sikkerhed på veje og for lufttrafik

Miljørapport
Miljøvurderingen er udarbejdet som en kombineret miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt VVM-redegørelse for vindmølleparken i Kastrup og Tiset Enge i henhold til VVMbekendtgørelsen. Miljørapportens konklusion på de omtalte fokuspunkter er:

 • Beskyttede vandløb påvirkes ikke, hvis man under anlægsarbejdet iværksætter afværgende foranstaltninger i form af nedsivning af oppumpet grundvand opstrøms det enkelte fundament til vindmøllen og evt. hvis påkrævet, etablerer spuns ved enkelte fundamenter tæt på vandløb.
 • Hedehøg byggede rede flere steder i området i 2014. Hedehøgen er beskyttet og det er konkluderet, at høgen også i fremtiden kan være i området, men at man under anlægsarbejde skal afværge skadelige påvirkninger ved at tilrettelægge anlægsarbejdet, så der ikke anlægges tæt på reder i ruge- og yngletiden.
 • Lov om støj fra vindmøller er overholdt ved alle naboboliger og i Kastrup og Tiset. Hvis skyggekast forekommer i mere end 10 timer årligt beregnet som reel tid, skal der ifølge krav i kommuneplanen installeres skyggestop.
 • Landskab og visuel påvirkning: Vindmølleanlægget vil tilføre landskabet den største visuelle påvirkning indenfor nærzonen på 4,5 km, hvor det hovedsageligt er oplevelsen af overgangene mellem fladen og bakkeøerne, der vil blive påvirket. Den store flade er et kæmpe landskabsrum, og anlægget udfylder ikke det store rum, men er dog hele tiden synligt og markant til dominerende. Uden for nærzonen er det store anlæg ofte markant, men det er vurderet, at den landskabelige påvirkning ofte vil være moderat. Landskabets store skala og specielt den store rummelige flade har generelt nogle dimensioner, der kan
  bære et vindmølleanlæg på denne størrelse. Opstilling af vindmøller i det uforstyrrede landskab vil medføre, at landskabet inden for omkring 4 kilometer ikke længere vil blive oplevet uforstyrret. Fra landskaberne mod nord og nordvest, der opleves som uforstyrrede og meget naturskønne, vil der ikke være nogen væsentlig påvirkning. Det er vurderet, at det er acceptabelt at opstille vindmøllerne set i forhold til hele det samlede større uforsrtyrrede område på grund af landskabets skala.
 • Trafik og sikkerhed på veje og for lufttrafik: Risiko ved færdsel på vejene er ikke vurderet at være væsentlig. Dog skal isafkast ved flere vindmøller afværges, ved at der stilles krav om, at rotoren ved stilstand og under opstart står parallelt med vejene i perioder med risiko for isafkast. Sikkerhed for flytrafik sikres ved at vindmøllerne lysafmærkes i overensstemmelse med krav fra Trafikstyrelsen og forsvaret.

Miljørapporten offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg


Vedhæftninger
pdf 4-2013_forslag.pdf (17062 KB)

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: