Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Kladde 11-2013 Grundvand

Printervenlig side


11-2013 Grundvand

Plannavn
11-2013 Grundvand


Baggrund og formål
Kommuneplantillægget har til formål, at sikre at by- og anden arealmæssig udvikling i Haderslev Kommune planlægges så påvirkningen af grundvandet kan ske på et bæredygtigt grundlag. Herunder tilgodeses de statslige interesser i grundvandsbeskyttelsen. Arealudlæg til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande kræver en god planmæssig begrundelse. For anlæg i OSD, indvindingsoplande samt nitratfølsomme indvindingsområder, som er opført i trinmodellen i den statslige udmelding fra oktober 2012 til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande, skal der gøres rede for, hvad anlægget kan betyde for grundvandsressourcen i kommunen i sammenhæng med kommunens planer for byudvikling og fremtidigt bymønster. Redegørelser og begrundelser skal udarbejdes i overensstemmelse med ovennævnte trinmodel.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Hele Haderslev Kommune.

Kommuneplan 2013
I Kommuneplan 2013 laves et nyt afsnit Grundvand med følgende mål og retningslinjer: MÅL Forvaltningen af grundvandsressourcen i Haderslev Kommune skal ske på et bæredygtigt grundlag. Byudvikling og ændret arealanvendelse skal planlægges under hensyntagen til grundvandsinteresserne. Herunder skal følges de krav der stilles i trinmodellen til den statslige udmelding om vandplanernes retningslinjer 40 og 41. RETNINGSLINJER 1. Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. 2. Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Definitioner: OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser): I OSD-områder skal der sikres en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet vandressource til dækning af nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Områderne udgøres af indvindingsoplande til de største vandværker sammen med udpegede reserveområder. OSD-områderne er udpeget i medfør af miljømålsloven af staten v. Naturstyrelsen. NFI (NitratFølsomme Indvindingsområder): Områder inden for OSD og vandværkers indvindingsoplande, hvor staten v. Naturstyrelsen har vurderet, at grundvandsmagasinerne er særligt følsomme overfor udvaskning af nitrat. Indvindingsoplande: Et indvindingsopland til en boring (fx en vandværksboring) er defineret som det område i grundvandsmagasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen. Indvindingsoplandet er endvidere defineret af de strømlinjer i grundvandet, som markerer grænsen mellem vand, der indfanges af indvindingsboringen, og vand der ikke indfanges. Grundvand: Vand fra nedbør, der er sivet ned gennem jordoverfladen, og derefter befinder sig i hulrummene i de forskellige jordlag i undergrunden. Grundvandsdannelse: Den del af nedbøren, der bliver til grundvand – kun en del af nedbøren bliver til grundvand, noget går til vandløb/havet, noget fordamper og i nogle områder flyder nedbøren til kloakkerne og bliver til spildevand. Grundvandsmagasin: Grundvandmagasinet består af et vandfyldt jordlag. Det kan eksempelvis være et sandlag, hvor alle hulrummene mellem sandkornene er fyldt op med vand eller det kan være et kalklag, der er mættet med vand i hulrum og sprækker. Det magasin, man indvinder grundvand fra, kaldes for det primære grundvandsmagasin. Der kan godt forekomme grundvandsmagasiner mellem det primære grundvandsmagasin og terræn, de kaldes for sekundære grundvandsmagasiner. Dæklag: Lag af ler som ligger over grundvandsmagasinerne og kan beskytte dem mod nedsivning af uønskede stoffer. I Kommuneplan 2013 under de generelle rammer for lokalplanlægning under Drikkevandsinteresser skal der fremover stå følgende: Hvor der nedenstående henvises til lister samt Bilag 1, henvises der til ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande til almene vandforsyninger, herunder NFI- områder (nitratfølsomme indvindingsområder) – Naturstyrelsen, oktober 2012.” OSD - områder og indvindingsoplande til almene vandforsyninger: Gældende for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg (liste 1. ”tilladelseslisten” i Bilag 1): - Ingen begrænsninger Gældende for potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg (liste 2. ”opmærksomhedslisten” i Bilag 1): Der kræves en supplerende redegørelse for, hvilke tekniske tiltag kommunen vil iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen, jf. Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 4. Det er kommunen, som foretager vurderingen i redegørelsen. Kommunen skal udarbejde vurderingen ud fra hvilke mobile forureningskomponenter, der anvendes og oplagres, og hvordan de anvendes og oplagres. Kommunen skal også vurdere, om der bør ske yderligere tiltag til sikring af grundvandet. - Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. - Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Gældende for særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg (liste 3. ”forbudslisten” i Bilag 1): Ingen muligheder i OSD og indvindingsoplande for denne type byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Dog er der en mulighed for udvidelse af allerede eksisterende særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, hvis argumentationen i redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for tekniske tiltag, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet. Der er også en undtagelse for allerede kommuneplanlagte uudnyttede områder, der er udlagt til særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg, såfremt argumentationen i redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for de tekniske tiltag, der skal beskytte grundvandet. Såfremt disse undtagelser ønskes benyttet, skal de to punkter nævnt under liste 2 (Gældende for potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg) også følges. NFI – områder Gældende for boliger (liste 1. ”tilladelseslisten” i Bilag 1): - Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. - Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplan. - Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. - Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse i forhold til vandplanernes angivelse af grundvandsforekomster med ringe kvantitativ tilstand pga. overudnyttelse ved vandindvinding samt grundvandsforekomsternes ringe kvantitative tilstand pga. manglende vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. Gældende for mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg (liste 1. ”tilladelseslisten” i Bilag 1): - Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. - Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-plads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største op-bevaringsenhed i området6. - Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. - Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplan. Gældende for potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg (liste 2. opmærksomhedslisten” i Bilag 1): Ingen muligheder i NFI for denne type byudvikling/anden ændret arealanvendelse. Dog er der muligheder for at planlægge for udvidelse af allerede eksisterende potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i NFI og for allerede kommuneplan-lagte uudnyttede områder udlagt til potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg, såfremt argumentationen i redegørelserne samt kommunernes tiltag for grundvandsbeskyttelse er vægtige. Såfremt dette er tilfældet, skal de fire punkter nævnt under liste 1 (Gældende for mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg) følges. Gældende for særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg (liste 3. ”forbudslisten” i Bilag 1): Ingen muligheder i NFI for denne type byudvikling/anden ændret arealanvendelse.

Anden planlægning
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande til almene vandforsyninger, herunder NFI- områder (nitratfølsomme indvindingsområder) – Naturstyrelsen, oktober 2012.” samt i Bilag 1. til denne.

Miljøvurdering
Screening og eventuel miljøvurdering (miljøvurderingsloven) - pågår.