Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Vedtaget 02-2013 - Teknisk anlæg i Vojens

Printervenlig side


02-2013 - Teknisk anlæg i Vojens

Plannavn
02-2013 - Teknisk anlæg i Vojens

Dato for offentliggørelse af forslag
19. december 2013

Startdato, Offentlighedsperiode
19. december 2013

Slutdato, Offentlighedsperiode
13. februar 2013

Dato for vedtagelse
25. marts 2014

Baggrund og formål
Haderslev Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af vedvarende energi, og Byrådet har derfor valgt at igangsætte planlægningen for udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg ved Vojens Fjernvarme. Derudover ønsker Byrådets at give mulighed for opførelse af solcelleanlæg i området. Byrådet ønsker desuden at give mulighed for at etablere kontor- og administrationsfaciliteter i tilknytning til de enkelte virksomheder i området. Udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg er VVM-pligtigt. Solvarmeanlægget kan dermed ikke realiseres, før der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse. Derudover er projektet ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2009, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg for området. Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg er der gennemført en offentlighedsfase, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Det foregik i perioden 28.06.2013 – 09.08.2013. Der indkom ingen høringssvar, der indgik i grundlaget for byrådets vedtagelse af retningslinjer for den videre planlægning. Haderslev Kommune fastlægger med dette tillæg de planmæssige rammer for udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg ved Vojens Fjernvarme.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet ligger vest for Vojens centrum. Området afgrænses af Tingvejen mod syd, Billundvej mod øst og jernbanen og Ribevej mod nord samt Vojens Gokartbane og et erhvervsområde mod vest. Planområdet omfatter det eksisterende solvarmeanlæg ved Vojens Fjernvarme samt en tidligere grusgrav nord for jernbanen. Den resterende del af området anvendes i dag til landbrug.

Indhold
Kommuneplantillægget: • fastlægger retningslinje for udvidelse af solvarmeanlægget • udvider den geografiske afgrænsning af rammeområdet 11.12.TA.01 (Tekniske anlæg ved Tingvejen/Billundvej), • udvider anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 11.12.TA.01, så der i området kan etableres solcelleanlæg, • udvider anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 11.12.EH.11 (Erhvervsområde ved Tingvejen/Billundvej), så der i området kan etableres kontor- og administrationsfaciliteter i tilknytning til de enkelte virksomheder. • Udvider anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 11.10.EH.01 (Erhvervsområde Unionvej) så der kan etableres tungere industri og justerer afgrænsningen af rammeområdet.

Kommuneplan 2013
Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 20139 for Haderslev Kommune: 5.2.2 Værdifulde geologiske lokaliteter 5.3.3 Økologiske forbindelser 7.1.1 Konsekvensområder 7.1.2 Vejledende konsekvenszoner Planforslaget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2013. Planområdet er delvist omfattet af følgende rammeområder i Kommuneplan 2009: Rammeområdet 11.12.EH.11 - Erhvervsområde ved Tingvejen/Billundvej. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsområde i miljøklasse 3-4. Rammeområde 11.12.TA.01 - Tekniske anlæg ved Tingvejen/Billundvej. Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg og forsyningsanlæg i miljøklase 3-4. Området må anvendes til solfangeranlæg med tilhørende tekniske anlæg. Rammeområdet 11.10.EH.01 - Erhvervsområde Unionvej. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsområde til tungere industri i miljøklase 4-6. Området må anvendes til industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed samt en bolig med tilknytning til den enkelte virksomhed. Desuden kan området anvendes til offentlige formål. Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af rammebestemmelser i Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune.

Anden planlægning
Forslag til Vandplan: Området er omfattet af forslag til vandplan for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Forslaget til vandplan er i høring indtil d. 23. december 2013. Planområdet grænser mod nord op til et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD-område) Planområdet ligger uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Dele af OSD-området er udpeget som NFI (sårbart OSD-område). Planområdet er omgivet af indvindingsoplande til almene vandværker, hvor det nærmeste indvindingsopland (Vojens Vandforsyning) ligger 300 m nord nord-vest for projektområdet. Forslaget til vandplaner er stadig i høring, og grundvandet er derfor beskyttet i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. I henhold til § 3 i bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i OSD-områder samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for OSD-områder eller inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. Påvirkning af grundvandet er vurderet i den medfølgende VVM-redegørelse. Der henvises til VVM-redegørelsen og de tilhørende bilag for en nærmere redegørelse. Det vurderes overordnet, at gennemførelse af projektet har en mindre konsekvens for grundvandsressourcen i OSD-området, da projektet kan påvirke temperaturen i grundvandet lokalt, og da eventuelle udslip af væsken fra solfangeanlægget kan påvirke grundvandet i OSD-området kortvarigt. Det vurderes dog, at temperaturpåvirkningen og et eventuelt udslip ikke vil påvirke indvindingsoplandene til almene vandforsyninger. På denne baggrund er det Haderslev Kommunes vurdering, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med forslag til vandplan og bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer.

Miljøvurdering
I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 2. Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillæg 2-2013 er omfattet af pkt. 1, idet udvidelsen af solvarmeanlægget er omfattet af bilag 4, pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen. Screening/scoping: Det er i en screening/scoping for planen/projektet vurderet at følgende forhold har særlig relevans for planens/projektets indvirkning på miljøet: - Grundvand, enkeltvandsforsyning - Grundvand, OSD-område - Landskab og visuel påvirkning - Råstoffer, grundvand Miljørapport: Miljøvurderingen er udarbejdet som en kombineret miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt VVM-redegørelse for etablering af et solvarmeanlæg i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Miljørapportens konklusion på de omtalte fokuspunkter er: - Grundvand, enkeltvandforsyning: Grundvandstemperaturen kan påvirkes, og da boringen er tæt på området anbefales anden form for vandforsyning. - Grundvand, OSD-område: Grundvandstemperaturen kan påvirkes og væske fra solfangeranlægget kan forurene. Begge dele vurderes til ikke at være væsentlige. - Landskab og visuel påvirkning: Påvirkningen vurderes til ikke at være væsentlig, da der etableres plantebælter. - Råstoffer, grundvand: Der benyttes lokalt grundvand til opfyldning af damvarmelager. Det vurderes at den lokale grundvandsmængde er så stor, at påvirkninger ikke er væsentlig. Som afværgeforanstaltning foreslås vandværksforsyning frem for enkeltvandsforsyning. Miljørapporten offentliggøres sammen med forslag til lokalplan og giver en samlet beskrivelse af projektets og planens miljøkonsekvenser.

Vedhæftninger

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: