Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Vedtaget 1-2013 - Teknisk anlæg Gram

Printervenlig side


1-2013 - Teknisk anlæg Gram

Plannavn
1-2013 - Teknisk anlæg Gram

Dato for offentliggørelse af forslag
19. december 2013

Startdato, Offentlighedsperiode
19. december 2013

Slutdato, Offentlighedsperiode
13. februar 2014

Dato for vedtagelse
25. marts 2014

Dato for ikrafttræden
27. marts 2014

PDF

Baggrund og formål
Haderslev Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af vedvarende energi, og Byrådet har derfor valgt at gangsætte planlægningen for udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg ved Gram Fjernvarme. Haderslev kommune har vurderet at det ikke kan udelukkes, at solvarmeanlægget kan påvirke miljøet væsentligt. Udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg er derfor VVM-pligtigt. Solvarmeanlægget kan dermed ikke realiseres, før der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse. Derudover er projektet ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg for området. Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg er der gennemført en offentlighedsfase, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Det foregik i perioden 28.06.2013 - 09.08.2013. Der indkom 1 høringssvar, der indgik i grundlaget for byrådets vedtagelse af retningslinjer for den videre planlægning. Haderslev Kommune fastlægger med dette tillæg de planmæssige rammer for udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg ved Gram Fjernvarme.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet ligger Syd for Gram. Området afgrænses af Marbækvej og Jenningvej samt mod syd af det åbne land. Planområdet omfatter det eksisterende solvarmeanlæg ved Gram Fjernvarme. Den resterende del af området anvendes til landbrug.

Indhold
Kommuneplantillægget: - Fastlægger retningslinjer for udvidelse af solvarmeanlægget. - Udvider eksisterende rammeområde 12.10.TA.02. Ny retningslinje Under Tekniske anlæg og forsyning – Forsyningsvirksomhed tilføjes følgende retningslinje 3.6.6: Solvarmeanlæg Der kan etableres et solvarmeanlæg i Gram som beskrevet i VVM-redegørelsen vedlagt nærværende kommuneplantillæg. Placeringen fremgår af kommuneplantillæggets kortskitse.

Kommuneplan 2013
Haderslev Byråd vedtog den 17. december 2013 Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune. I det følgende beskrives kommuneplanens relevante retningslinier for planområdet. Retningslinje 3.2.1 Højspændingsanlæg: Projektområdet er omfattet af retningslinjen om højspændingsanlæg. Omkring vekselstrømsjordkabler på 60 - 150 kV fastsættes en vejledende konsekvenszone på 10 meter på hver side af ledningen. Inden for konsekvenszonerne må der som hovedregel ikke udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse, herunder til spredt bebyggelse. Det pågældende solvarmeanlæg kan ikke karakteriseres som miljøfølsom arealanvendelse eller spredt bebyggelse. Det vurderes på den baggrund, at projektet er i overensstemmelse med retningslinje 3.2.1 i Kommuneplan 2013. Retningslinje 7.1.2 Vejledende konsekvenszoner: Inden for en række konsekvenszoner, som planområdet er omfattet af, må der ske udlæg til miljøfølsom anvendelse eller spredt bebyggelse. Det pågældende solvarmeanlæg kan ikke karakteriseres som miljøfølsom arealanvendelse eller spredt bebyggelse. Det vurderes på den baggrund, at projektet er i overensstemmelse med retningslinje 7.1.2 i Kommuneplan 2013.

Miljøvurdering
I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 2. Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillæg 12-4 er omfattet af pkt. 1, idet udvidelsen af solvarmeanlægget er omfattet af bilag 4, pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Screening/scoping: Det er i en screening/scoping for planen/projektet vurderet at følgende forhold har særlig relevans for planens/projektets indvirkning på miljøet: - Grundvand, indvindingsopland - Grundvand, enkeltvandsforsyning - Spildevand og overfladevand Miljørapport: Miljøvurderingen er udarbejdet som en kombineret miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt VVM-redegørelse for etablering af et solvarmeanlæg i henhold til VVM-bekendtgørelsen. (Miljørapporten er i sin helhed vedhæftet som bilag) Miljørapportens konklusion på de omtalte fokuspunkter er: - Grundvand, indvindingsopland og enkeltvandforsyning: Grundvandstemperaturen kan påvirkes marginalt, men pga. afstanden til opland og boring vurderes det uvæsentligt. Risiko for udslip af solfangervæske vurderes uvæsentligt, da der etableres omfattende overvågningssystemer. - Spildevand og overfladevand: Der fremkommer spilde/overfladevand ifbm. jævnlig rengøring af anlægget. Dette vurderes uvæsentligt, da spildevandet fra rengøringen ikke indeholder problematiske stoffer. Der opsættes intet overvågningsprogram og vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med forslag til lokalplan og giver en samlet beskrivelse af projektets og planens miljøkonsekvenser. Dette danner grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets og planens gennemførelse.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: