Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Vedtaget 10-2013 - Erhvervsområde Møllegyden

Printervenlig side


10-2013 - Erhvervsområde Møllegyden

Plannavn
10-2013 - Erhvervsområde Møllegyden

Dato for offentliggørelse af forslag
28. oktober 2014

Startdato, Offentlighedsperiode
4. november 2014

Slutdato, Offentlighedsperiode
4. januar 2015

Dato for vedtagelse
24. februar 2015

Dato for ikrafttræden
2. marts 2015


Baggrund og formål
Baggrunden for dette kommuneplantillæg er, at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 21-3 Erhvervsområde ved Møllegyde i Lille Anslet er manglende oversstemmelse mellem bestemmelserne i og afgrænsningen af rammeområde 21.40.EH.01 Erhvervsområde Møllegyde og lokalplanområdet. Kommuneplantillæggets formål er, at ændre rammeområdets afgrænsning og bestemmelser, så de giver mulighed for at rumme en større produktionsvirksomhed. Bestemmelsen om maksimal bygningshøjde ændres fra 10 meter til 11 meter og rammeområdets areal udvides med ca. 3000 m2 eksisterende landbrugsareal.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet er beliggende i landzone i bebyggelsen Lille Anslet nordøst for Haderslev. Størstedelen af planområdet er omfattet af rammeområde 21.40.EH.01. Rammeområdet fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde til levnedsmiddelvirksomhed med tilhørende administrationsfaciliteter. Der må ikke placeres boliger i området. Den resterende del af planområdet er eksisterende landbrugsareal. Grundvand og Byudvikling: Planområdet er beliggende indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser og i udkanten af indvindingsopland for Hejlsminde Vandværk. Derfor er der udarbejdet en redegørelse for grundvand og byudvikling for hele Haderslev Kommune og en specifik udredning af de lokale forhold i henhold til Naturstyrelsens trinmodel i den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Miljøscreeningen af området konkluderer at der ikke vil være risiko for forurening af grundvandsressourcen ved virksomhedens udvidelse. Processpildevand afledes til kloak, og veje og kørearealer skal udføres med tæt belægning, så overfladevand fra disse arealer kan bortskaffes til regnvandsbassin. Dermed vil udvidelsen ikke føre til en betydende øget påvirkning af grundvandet. Det vurderes samlet, at den konkrete virksomheds art, drift og vilkår i lokalplan og tilladelser gør, at dens grundvandspåvirkning som sådan vil være meget begrænset. Virksomheden og den foreslåede udvidelse er ikke beliggende OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser) eller NFI (Nitratfølsomt indvindingsområde). Virksomheden og den foreslåede udvidelse ligger i randen af indvindingsoplandet til Hejlsminde Vandværk. Dettes nærmeste boring ligger ca. 2,2 km grundvandsmæssigt nedstrøms virksomheden og indvinder stærkt reduceret vand af vandtype D som ikke er overfladepåvirket. Dette vidner om en meget lille sårbarhed og god beskyttelse mod forurening. Dæklagstykkelsen ved vandværket er 37 m ler over vandindtaget. Indvindingsmagasinet kaldes i Naturstyrelsens redegørelse for ”Kvartær sand 2”. Jf. Naturstyrelsens redegørelse af december 2013 for statens grundvandskortlægning i området, er fabrikken beliggende i et område, der har 45 m akkumuleret lertykkelse over ”Kvartær sand 2” – magasinet. Det er også her velbeskyttet og ikke sårbart, hvilket også er tilfældet i resten af indvindingsoplandet. Fabrikken ligger ikke i vandværkets grundvandsdannende opland. I lokalområdet omkring fabrikken findes et dybere liggende grundvandsmagasin (”Miocæn Sand 1” i NST’s redegørelse) som her har lerdæklag på over 55 m’s tykkelse. Magasinet er karakteriseret som havende en lille nitratsårbarhed. Dette indikerer også en god beskyttelse af det overfor andre typer forurening. Fabrikkens egne boringer henter vand fra dette magasin og vandkvaliteten (Vandtype D) vidner da også om et meget velbeskyttet magasin, der ikke er påvirket fra overfladen. Vurdering: Det er Haderslev Kommunes vurdering på baggrund af de den hidtil afrapporterede grundvandskortlægning i området, at tilstedeværelsen af Robert Damkjær A/S samt dens udvidelse iht. Kommuneplantillæg 10-2013 og Lokalplan 21-3 ikke vil påvirke grundvandet i noget OSD eller NFI, eftersom dets grundvandspåvirkning i sig selv er meget begrænset, og fordi fabrikken er placeret langt fra de nævnte områder. Virksomheden vurderes heller ikke at ville være en trussel mod grundvand og drikkevand i Hejlsminde vandværks indvindingsopland eller i noget andet alment vandværks indvindingsopland. I tillæg til fabrikkens begrænsede miljøpåvirkning skyldes dette den geologiske opbygning af området som ved aflejringen af meget tykke dæklag oven på områdets dybtliggende indvindingsmagasiner bevirker, at der er en særdeles god naturlig grundvandsbeskyttelse i området. Desuden er vandindvindingen i lokalområdet spredt beliggende og af forholdsvis beskeden størrelse. Det eksisterende rammeområde på 3,4 ha udlagt til erhvervsformål udvides med 0,3 ha. Da der således er tale om et mindre udlæg, som har til formål at give mulighed for udvidelse af en eksisterende virksomhed, som gennem mange år har udbygget specialiserede produktionsfaciliteter på stedet, vurderer Haderslev Kommune at der ikke er mulighed for en alternativ placering.

Indhold
Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområde 21.40.EH.01 Erhvervsområde Møllegyde så det svarer til lokalplanafgrænsningen for lokalplan 21-3 Erhvervsområde ved Møllegyde i Lille Anslet. Bestemmelsen om maksimal bygningshøjde ændres fra 10 meter til 11 meter.

Kommuneplan 2013
Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune: 5.1.4 Uforstyrrede landskaber 7.1.2 Vejledende konsekvenszoner (erhvervsområde) 3.6.2 Affaldsanlæg (indenfor en afstand af 13 km fra en offentlig godkendt flyveplads) 5.6.1 Særligt værdifulde landbrugsområder Planforslaget er i overenssstemmelse med disse retningslinjer. Rammer for lokalplanlægning I kommuneplan 2013 er størstedelen af planområdet omfattet af rammeområderne 21.40.EH.01 Erhvervsområde Møllegyde. Det nye areal som inddrages i rammen er eksisterende landbrugsareal.

Miljøvurdering
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 2. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan 21-3 og Kommuneplantillæg 10-2013 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Planerne er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planerne ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af planerne i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: “LOKALPLAN 21-3: screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer” af 08.09.2014 Screeningsresultat Det er på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplan 21-3 og kommuneplantillæg 10-2013 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planerne ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Begrundelse Det er vurderet, at lokalplanens indvirkning på miljøet kun vil få betydning lokalt, og at ingen miljøparametre vurderes at blive påvirket væsentligt. Herunder er der lagt særlig vægt på følgende: • Planen påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder. • Planen påvirker ikke andre særlige naturværdier, idet planområdet ikke er egnet levested for sjældne dyre- eller plantearter. • Påvirkningen af det uforstyrrede landskab kan delvist sløres med beplantning indenfor lokalplanområdet. • Det vurderes at den øgede trafikbelastning ikke vil medføre væsentlige problemer for trafikafviklingen. • Planens realisering vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandet. • Planens påvirkning af vandløbet Anslet Bæk vil blive reguleret i en revideret udledningstilladelse i forbindelse med udvidelse af virksomheden. • En del af miljøpåvirkningen vil blive reguleret gennem miljøbeskyttelsesloven, herunder støj og luftforurening. • Virksomhedens muligheder for at udvide produktionen vil have positiv indvirkning på erhvervsliv og sociale forhold i form af fastholdelse af erhverv og arbejdspladser i lokalområdet. Samlet set vurderes det, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan 21-3 og kommuneplantillæg 10-2009. Beslutningen er offentliggjort den 4. nov. 2014.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: