Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Vedtaget 12-2013 - Rådhuscentret

Printervenlig side


12-2013 - Rådhuscentret

Plannavn
12-2013 - Rådhuscentret

Dato for offentliggørelse af forslag
9. juni 2015

Startdato, Offentlighedsperiode
9. juni 2015

Slutdato, Offentlighedsperiode
7. august 2015

Dato for vedtagelse
29. september 2015

Dato for ikrafttræden
30. september 2015

PDF

Baggrund og formål
Forslag til Kommuneplantillæg 12-2013 er udarbejdet i forbindelse med Forslag til Lokalplan 11-9 Centerområde Rådhuscentret i Vojens. Kommuneplantillæget overfører ca 2500 m2 af vejmatriklen matr. nr. 7000v fra rammeområde 11.10.OF.02 til rammeområde 11.10.CE.02. Dette sker for at give mulighed for at inddrage dette areal i lokalplanområdet, med henblik på at etablere parkeringspladser til betjening af Rådhuscentret.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet er beliggende i byzone og landzone i Vojens. Størstedelen af planområdet er omfattet af kommuneplanramme 11.10.CE.02, mens et mindre areal i områdets nord-østlige hjørne er omfattet af kommuneplanramme 11.10.OF.02 Område til offentlige formål Ungdomsskolevej.

Indhold
Kommuneplantillægget udvider det eksisterende rammeområde 11.10.CE.02 med ca. 2500 m2, så det omfatter hele lokalplanområdet for Forslag til Lokalplan 11-9. Rammeområde 11.10.OF.02 reduceres med det samme areal. Kommuneplantillægget ændrer derudover bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent i rammeområde 11.10.CE.02 fra 100 % til 200 % beregnet for den enkelte ejendom. Ændringen er en tilpasning til de faktiske forhold, idet både de tre gældende lokalplaner og forslaget til lokalplan 11-9 giver mulighed for byggeri i op til 2 etager på Rådhuscentrets sokkelgrunde, hvilket giver en bebyggelsesprocent på op til 200 % for den enkelte grund.

Miljøvurdering
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at planerne ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planen ikke er omfattet af §3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Det er vurderet, at planernes indvirkning på miljøet kun vil få betydning lokalt, og at ingen miljøparametre vurderes at blive påvirket væsentligt. Herunder er der lagt særlig vægt på følgende: - Planerne påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder. - Planerne påvirker ikke andre særlige naturværdier, idet planområdet ikke er egnet levested for sjældne dyre- eller plantearter. - Planerne påvirker ikke værdifulde landskaber, kulturmiljøer eller arkitektoniske værdier. - Planerne vurderes ikke at medføre væsentlig øget trafikbelastning eller forringe trafiksikkerheden. - Planernes realisering vurderes ikke at medføre en trussel mod grundvandet. - Planerne ændrer ikke væsentligt på områdets anvendelse eller omfanget af aktiviteter, og vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, herunder støj og luftforurening. - Planernes realisering vurderes at have positiv indvirkning på områdets erhvervsliv og potentielt positiv effekt på kvaliteten af områdets offentlige byrum. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planforslagene. Beslutningen er offentliggjort den 9. juni 2015.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: