13-2013 - Rekreativt område ved Espagervej

Plannavn
13-2013 - Rekreativt område ved Espagervej

Dato for offentliggørelse af forslag
2. marts 2016

Startdato, Offentlighedsperiode
2. marts 2016

Slutdato, Offentlighedsperiode
10. maj 2016

Dato for vedtagelse
28. juni 2016

Dato for ikrafttræden
4. august 2016

Baggrund og formål

Forslag til Kommuneplantillæg 13-2013 er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 21-4 Rekreativt område ved Espagervej. Formålet med tillægget er at udvide rammeområde 21.40.RE.02 med et areal på ca. 6,3 ha, for at muliggøre en udvidelse af den eksisterende campingplads San-dersvig Camping.


Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområdet er beliggende i landzone og indenfor kystnærhedszonen, nær ved sommerhusområdet Sandersvig. Størstedelen af planområdet er omfattet af kommuneplanramme 21.40.RE.02 som udlægger området til rekreative formål i form af campingplads. Derudover omfatter planområ-det et tilgrænsende areal på ca. 6,3 ha landbrugsjord som ikke er ram-melagt.


Billede


Indhold

Kommuneplantillæggets 13-2013 udvider rammeområde 21.40.RE.02 med et areal på ca. 6,3 ha. Kommuneplantillægget ændrer ikke på ram-meområdets bestemmelser.
Kommuneplantillægget indeholder redegørelser i forhold til retningslinier i Kommuneplan 2013, men medfører ingen ændringer i retningslinierne.


Kommuneplan 2013

Hovedstruktur og retningslinier

Planområdet er omfattet af følgende retningslinier i Kommuneplan 2013:


Kommuneplantillægget ændrer ikke på nogen af kommuneplanens ret-ningslinier. Der redegøres herunder for tillæggets forhold til følgende retningslinier:

Turismeområder
Jf. planlovens §5b stk. 4 skal ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.


Haderslev Kommune har i Kommuneplan 2013 udpeget turismeområder. Turismeområderne omfatter primært landskabsbåndet, som strækker sig fra Aarø i øst til Enderupskov i vest.
I turismeområderne kan der gennem kommuneplanlægning ske udpegning af arealreservationer til nye ferie-fritidsanlæg. I kystnærhedszonen kan etablering af ferie- og fritidsanlæg eller udvidelser, der kan sidestilles med nyanlæg, alene ske i turismeområderne. For ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen gælder endvidere, at etablering skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.


Lokalplanområdet er ikke omfattet af de udpegede turismeområder i Ha-derslevs Kommuneplan 2013 og kun delvist omfattet af et rammeområ-de, som er udlagt til rekreative formål. Dog er der tale om en udvidelse af en eksisterende campingplads, som er placeret i umiddelbar tilknyt-ning til sommerhusområdet Sandersvig. Haderslev Kommune har derfor udarbejdet kommuneplantillæg 13-2013, for at tilvejebringe den nødven-dige kommuneplanlægning for nærværende lokalplan.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, hvor der kun kan planlægges for bebyggelse og anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.


Den planlægningsmæssige begrundelse for tilvejebringelse af nærværen-de lokalplan er, at der er tale om en udvidelse af en eksisterende campingplads. Campingpladsen ønskes udvidet for at imødekomme en stigende efterspørgsel og for at kunne indrette tidssvarende faciliteter. Det areal som får ny anvendelse og bebyggelse ligger således i naturlig forlængelse af den eksisterende campingplads.

Den ønskede placering af udvidelsen er funktionelt hensigtsmæssig i forhold til samspillet med den eksisterende campingplads og sommerhusområdet Sandersvig. Udvidelsen ligger i forhold til kysten placeret bag en ældre fredskov og bag den eksisterende campingplads.Der er ingen visuel forbindelse mellem kysten og det område der inddrages til campingplads. Der er derimod fin udsigt til kystlinien fra områder vest og syd for campingpladsen.

En placering længere væk fra kysten, vest for den eksisterende campingplads, vil være både funktionelt og visuelt uhensigtsmæssigt. Dels ville afstanden fra de yderste teltpladser til de centrale servicefaciliteter blive væsentligt forlænget, og dels ville udvidelsen komme til at ligge højere i terrænet og mere åbent i landskabet, hvilket ville øge synligheden og påvirkningen af kystlandskabet.


Udvidelsen af campingpladsen indpasses mellem eksisterende læhegn, som suppleres med ny beplantning. Det vurderes på baggrund af oven-stående, at lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af kyst-landskabet.

Værdifulde kystlandskaber
Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2013s retningslinie 5.1.2 for Værdifulde kystlandskaber, som fastlægger at værdifulde kystland-skaber som udgangspunkt skal friholdes for yderligere bebyggelse og tekniske anlæg.
Lokalplanen giver dog kun mulighed for en funktionelt begrundet udvidelse af en eksisterende campingplads, som skal give mulighed for tidssvarende faciliteter og for at imødekomme øget efterspørgsel.
Lokalplanen sikrer at bebyggelse og anlæg tager hensyn til det værdifulde kystlandskab, idet udvidelsen placeres bag den eksisterende plads, samt bag et skovområde i forhold til visuel påvirkning af kysten. Samtidig tilgodeses oplevelsen af den tilgrænsende fredskov, som er et markant landskabselement, idet det nærmeste delområde 6 skal friholdes for bebyggelse og anlæg.


Lokalplanforslaget påvirker ikke befolkningens adgangs- og opholdsmuligheder i de værdifulde kystlandskaber.


Anden planlægning

Kommuneplantillæg 13-2013 er omfattet af §3 stk. 1, nr. 1 men også af §3 stk. 2 i Lov om Miljøvurdering:
Planen fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller
indeholder alene mindre ændringer i sådanne planer eller programmer
og må antages ikke at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet.
Vurderingen af planen er foretaget på baggrund af en screening af
planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screenin-gen er beskrevet i et notat: “Miljøvurdering af lokalplan nr. 21-4 og kommuneplantillæg 13-2013, Rekreativt område ved Espagervej i Sandersvig.”


Miljøvurdering

Screeningsresultat
Det er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans for lokalplanens indvirkning på miljøet:

Det er på den baggrund vurderet, at det projekt, som planforslagene fastlægger rammer for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering
af kommuneplantillæg 13-2013 og lokalplan 21-4.

Beslutningen er offentliggjort den 2. marts 2016


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: