Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Vedtaget 14-2013 - Justering af landskabsudpegningen ved Kastrup Enge

Printervenlig side


14-2013 - Justering af landskabsudpegningen ved Kastrup Enge

Plannavn
14-2013 - Justering af landskabsudpegningen ved Kastrup Enge

Dato for offentliggørelse af forslag
1. december 2015

Startdato, Offentlighedsperiode
1. december 2015

Slutdato, Offentlighedsperiode
26. januar 2016

Dato for vedtagelse
29. marts 2016

Dato for ikrafttræden
29. april 2016

Baggrund og formål
I gældende kommuneplans hovedstruktur og retningslinjer er der foretaget en landskabsudpegning. Denne landskabsudpegning stammer tilbage fra det gamle Sønderjyllands Amt’s tid. I forbindelse med kommunalreformen, har kommunen overtaget amtets data med landskabsudpegninger. En del af Kastrup Enge er udpeget som værdifuldt landskab. Efter besøg i området har den kommunale administration fået vished om, at den gældende udpegning i kommuneplanen ikke svarer til de faktiske forhold i Kastrup Enge. Landskaberne langs Toftlundvej er således ens: De består af et fladt landskab med dyrkede marker. Ikke desto mindre er landskabet vest for Toftlundvej udpeget til værdifuldt landskab. Landskabet øst for Toftlundvej er ikke udpeget til værdifuldt landskab. Derfor ønsker Haderslev Kommune at justere kommuneplanens landskabsudpegning, så landskabet vest for Toftlundvej ikke længere er udpeget som værdifuldt. Herudover findes der i gældende kommuneplan et rammeområde 12.40.TA.02 som åbner mulighed for etablering af vindmøller. Dette rammeområde er beliggende i Kastrup Enge. Dette rammeområde har været en del af komuneplanen siden december 2012. Der er hermed en modsatrettethed imellem kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur, og kommuneplanens rammedel. Modsatrettetheden består i, at det er problematisk at opstille vindmøller indenfor værdifulde landskaber. Men en del af rammeområde 12.40.TA.02 ligger indenfor værdifuldt landskab. Justering af kommuneplanens landskabsudpegning vil således også afhjælpe den omtalte modsatrettethed. Det skal understreges, at en justering af kommuneplanens landskabsudpegning, udelukkende kan finde sted med baggrund i en landskabsfaglig vurdering, der dokumenterer, at det er fagligt korrekt, at der foretages en ændring i kommuneplanens landskabsudpegning. Der er derfor udarbejdet en landskabsanalyse, som bekræfter, at det er landskabsfagligt korrekt, at landskabsudpegningen justeres. Landskabsanalysen er vedhæftet som bilag til nærværende kommuneplantillæg.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet består af det værdifulde landskab der starter mellem Vojens og Gabøl, og fortsætter ind i Vejen, Tønder og Esbjerg kommuner. Se billede 1 nedenfor: Planområde, det værdifulde landskab. Værdifulde landskaber er i kommuneplanen defineret som landskabsbilleder af enestående og særlig værdi, geologiske interesser af enestående og særlig værdi eller interesseområder for friluftslivet af særlig værdi.

Billede

Billede 1   Planområde: Det værdifulde landskab

Billede 2   Nuværende udpegning

Billede 3   Fremtidig udpegning


Indhold
De ændringer i kommuneplan 2013 som kommuneplantillægget foranlediger, fremgår af ovenstående billede 2: Nuværende udpegning og billede 3: Fremtidig udpegning. Billede 2 viser gældende kommuneplans landskabsudpegning, for så vidt angår det værdifulde landskab ved Kastrup Enge. Billedet viser ligeledes et stiplet areal. Det stiplede areal er den del af det udpegede værdifulde landskab, som Haderslev Kommune ønsker skal udgå af landskabsudpegningen. Billede 3 viser den fremtidige landskabsudpegning, for så vidt angår det værdifulde landskab ved Kastrup Enge, som Haderslev Kommune ønsker at tilvejebringe via nærværende kommuneplantillæg. Argumentet for ændring af landskabsudpegningen er, at den del af det i kommuneplan 2013 udpegede værdifulde landskab, mellem Toftlundvej og Engvej, har samme karakter som den del af Kastrup Enge, der ligger øst for Toftlundvej. Landskabet øst for Toftlundvej er ikke udpeget til uforstyrret landskab. Begge dele henstår som et samlet fladt landskab domineret af intensivt jordbrug.

Kommuneplan 2013
Det under ”Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold” omtalte planområde, er i hovedstruktur for kommuneplan 2013 udpeget til værdifuldt landskab. I kommuneplan 2013 er der følgende retningslinje 5.1.3 for værdifulde landskaber: I områder, der er udpeget som værdifuldt landskab skal land-skabshensynet tillægges stor vægt. De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for nye tekniske anlæg, byudvikling og nye bebyggelser, der skæmmer landskabet eller forringer de visuelle, kulturhistoriske eller oplevelsesmæssige værdier. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning m.v., som kan sløre de geologiske landskabstræk, skal undgås. Et eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes med særlig hensyntagen til landskabet. Ved placering og udformning af byggeri og anlæg, skal der tages hensyn til de interesser, der er knyttet til befolkningens friluftsliv, herunder offentlighedens adgang til naturområder, kyster, skove, kultur-minder og oplevelsesrige landskaber, se retningslinje 4.7.2 Offentlighedens adgang. Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovbrugsejendomme, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger. Større bygninger og anlæg, herunder landbrugsbygninger, der opføres uden tilknytning til eksisterende bygninger, skal afskærmes af beplantning i nødvendigt omfang, under hensyn til værdierne i det omgivende landskab. Geologiske profiler af enestående og af særlig værdi i kystklinter og råstofgrave skal søges holdt åbne og tilgængelige, se kort under afsnit 5.2. Geologi. Med vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg vil retningslinje 5.1.3 ikke længere gælde det område der udtages af landskabsudpegningen.

Miljøvurdering
VURDERING AF PLANEN I FORHOLD TIL LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER I henhold til § 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Planer og programmer inden for bl.a. fysisk planlægning, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 2. Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der i henhold til § 3, stk. 2 kun gennem-føres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillæg 14-2013 er ikke omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1 og 2. I medfør af § 3, stk. 1, nr. 3 skal der derfor foretages en screening af planens miljøpåvirkning for at afgøre, om den i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. I henhold til § 4, stk. 2 skal der ved afgørelsen tages hensyn til kriterierne i lovens bilag 2. Det er på baggrund af en screening vurderet, at kommuneplantillæg 14-2013 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planen ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.