Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Vedtaget 17-2013 - Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev

Printervenlig side


17-2013 - Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev

Plannavn
17-2013 - Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev

Dato for offentliggørelse af forslag
30. juni 2016

Startdato, Offentlighedsperiode
30. juni 2016

Slutdato, Offentlighedsperiode
25. august 2016

Dato for vedtagelse
27. september 2016

Dato for ikrafttræden
5. oktober 2016

PDF
pdf jomfrustien.pdf (435 KB)

Baggrund og formål
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et investorønske om etablering af et biografcenter ved Jomfrustien. Formålet med kommuneplantillægget er at tilvejbringe det fornødne plangrundlag til biografcentret. Planområdet ønskes anvendt til rekreative formål i form af biografcenter samt kursus og konference aktiviteter.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet er beliggende ved Jomfrustien i Haderslev på adresserne Jomfrustien 28 – 34. Området har tidligere været anvendt til salg og reparation af landbrugsmaskiner, ubemandet tankstation og bingocenter. I området findes en tom maskinhal/værksted, en administrationsbygning i 2½ etage. Tankanlægget er ved at blive fjernet.

Indhold
Kommuneplantillægget udlægger en del af eksisterende kommuneplanramme 10.10.CE.01 (Centerområde Nørregade) til rekreative formål i form af biografcenter samt kursus og konference aktiviteter. Med kommuneplantillægget åbnes der mulighed for bebyggelse i 3 etager, der sættes ingen begrænsninger på bebyggelsens dybde, der stilles lempede krav til etablering af p-pladser, da biografgæster kan parkere på Håndværkerparkens p-pladser, umiddelbart overfor planområdet.

Kommuneplan 2013

Rammeområde 10.10.CE.01 er udlagt til centerområde. Området må anvendes til boliger, detailhandel, erhverv samt offentlig og privat service. Kommuneplantillagget udlægger et nyt rammeområde 10.10.RE.03 til rekreative formål, forlystelsesanlæg i form af biografcenter.


Miljøvurdering
I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 2. Andre Planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre Planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillæg 17-2013 og lokalplanen 10-30 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Planerne er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planerne ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af planerne i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: “ MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 17-2013 OG LOKALPLAN 10-30, BIOGRAFCENTER VED JOMFRUSTIEN - SCREENING” Screeningsresultat Det er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans for planernes indvirkning på miljøet: • Luft, Emissioner fra trafik: Der vil komme øget trafik i området. Forøgelsen vurdres til ikke at være væsentlig. • Trafik, Trafikbelastning, Støj: Der vil komme øget trafik i området. Forøgelsen vurderes til ikke at være væsentlig. • Trafik, Sikkerhed, Risiko for ulykker: Gæster I bil parkerer ved Håndværkerparken. De skal krydse Jomfrustien til fods for at komme over til biografen. Den negative indvirkning på sikkerheden og øgede risiko for ulykker vurderes til ikke at være væsentlig. Det er på den baggrund vurderet, at det projekt, som kommuneplantillæg og lokalplanen fastlægger rammer for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg 17-2013 og lokalplan 10-30. Beslutningen er offentliggjort den 30. juni 2016.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: