Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Tillæg Vedtaget 20-2013 - Centerområde Vestegade, Vojens

Printervenlig side


20-2013 - Centerområde Vestegade, Vojens

Plannavn
20-2013 - Centerområde Vestegade, Vojens

Dato for offentliggørelse af forslag
2. december 2016

Startdato, Offentlighedsperiode
2. december 2016

Slutdato, Offentlighedsperiode
27. januar 2017

Dato for vedtagelse
28. februar 2017

Dato for ikrafttræden
1. marts 2017


Baggrund og formål

I medfør af Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) må en lokalplan ikke stride med Kommuneplanen, jf. planlovens § 13, stk. 1, nr. 1. Byrådet har forud for forslaget til kommuneplantillægget offentligt indkaldt idéer og forslag.

 

Forslag til Kommuneplantillæg 20-2013 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 11-11. Formålet med tillægget er at ændre rammeområde 11.10.CE.01’s bestemmelser, hvad angår den maksimale størrelse på dagligvarebutikker, det maksimale etageareal og den maksimale bygningshøjde  og dermed skabe overensstemmelse mellem forslag til lokalplan 11-11 og Haderslev Kommuneplan 2013.

 

Byrådet ønsker, at Haderslev Kommune er et attraktivt sted at handle. Derfor ønsker Byrådet at udvikle bymidterne og tiltrække nye typer af butikker for at højne attraktiviteten for kunderne, herunder at styrke tilgængeligheden til centerbyernes detailhandelsbutikker. Derudover har Byrådet som målsætning at følge udviklingen på detailhandelsområdet. Dette tillæg er med at sikre denne udvikling.

 

Den samlede ramme for detailhandel inden for Vojens bymidte fastholdes, men butiksstørrelsen for dagligvarebutikker forøges fra 1.500 m² til 2.500 m² bruttoetageareal (ekskl. personalefaciliteter). I henhold til kommuneplan 2013 er det samlede bruttoetageareal for dagligvarer for Vojens by opgjort til 10.450 m2. Heraf 5.220 m2 inden for nærværende rammeområde 11.10.CE.01 og 5.230 m2 indenfor rammeområde 11.10.CE.02 (Rådhuscentret).

 

I løbet af de seneste år er det samlede bruttoetageareal for dagligvarer inden for rammeområde 11.10.CE.01 forandret væsentligt, og er således reduceret til 2.550 m2 i form af dagligvarebutikkerne Netto og Rema samt de mindre dagligvarebutikker Roxy (bager), Centrumkiosken (begrænset dagligvaresortiment) og Q8 (begrænset dagligvaresortiment knyttet til tankstation).

 

Kommuneplantillæg 20-2013 og lokalplan 11-11 åbner mulighed for etablering af en dagligvarebutik på 2.500 m2. Såfremt mulighederne udnyttes vil det samlede bruttoetageareal for dagligvarer indenfor rammeområde 11.10.CE.01 komme op på 5.050 m2. Et evt. nyt byggeri af dagligvarebutik indenfor rammeområde 11.10.CE.01 trækker således ikke på kommuneplanens ramme for udvidelse/ombygning på 2.000 m2 for dagligvarer. 

 

Området har god tilgængelighed for alle trafikarter. Biltilgængeligheden ved Vestergade, som den primære adgangsvej er god. Der er ligeledes god adgang for gående via fortov og cykelsti og der er nærhed til både bus og togstation. Området ligger desuden centralt placeret i forhold til større boligområder mod nord og øst/sydøst.


Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområdet er beliggende i byzone, og udspringer omkring Vesterga-de/Østergade i Vojens. Planområdet er identisk med rammeområde 11.10.CE.01, der udlægger området til centerområde.


Billede


Indhold

Kommuneplantillægget 20-2013 etablerer rammeområde 11.10.CE.01. Rammeområdet er ikke sammenfaldende med afgrænsningen af lokalplan 11-11.

 

Rammens bestemmelser tager udgangspunkt i den eksisterende ramme, men med ændring omkring maksimal bygningstørrelse for dagligvarebutikker, maksimal bygningshøjde samt maksimal antal etager. Den geografiske afgrænsning af rammen fastholdes.


Kommuneplan 2013

- Lokalplanområdet er i hovedstrukturen beskrevet som en del af bymidteudpegningen for Vojens By.

 

- Ejendommen Vestergade 5 Hotel Pauli er i kom­muneplanen udpeget som værende bevaringsværdig. Bygningen har i henhold til SAVE-registreringen en middel bevaringsværdi, svarende til karakteren 4. Der er givet nedrivningstilladelse til ejendommens ejer.


Miljøvurdering

Miljøvurdering

I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.

2. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Kommuneplantillæg 20-2013 og lokalplan 11-11 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

 

Planerne er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: ”Screening for miljøvurdering af Kommuneplantillæg 20-2013 OG lokalplan 11-11, Centerområde ved Vestergade, Hans Grams Gade og Danmarksgade, Vojens”

 

Screeningsresultat

Det er i screeningen vurderet at følgende forhold har særlig relevans for planens indvirkning på miljøet:

 

- Luft: Øget trafik vil medføre øget emission fra biler. Forøgelsen vurderes til ikke at være væsentlig.

- Støj: Øget trafik vil øget støjbidraget fra køretøjer. Der forventes processtøj fra f.eks. køle og ventilationsanlæg. Det forøgede støjbidrag vurderes til ikke at være væsentligt.

- Kulturarv: Ejendommen Vestergade 5 er vurderet bevaringsværdig. Ejendommen nedrives. Udvalget for Plan og Miljø har truffet afgørelse om at åbne mulighed for nedrivning af ejendommen.

- Ressourceforbrug: realisering af planerne vil medføre øget forbrug af energi, vand, produkter og kemikalier. Det vurderes at det øgede forbrug ikke er væsentligt.

 

Det er på baggrund af screeningen vurderet, at planerne ikke

fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planen ikke er

omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

 

Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan 11-11. Beslutningen er offentliggjort den XX. mrd. 2016.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: