Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Vedtaget 5-2013 - Erhvervsområde ved Kapdrupvej

Printervenlig side


5-2013 - Erhvervsområde ved Kapdrupvej

Plannavn
5-2013 - Erhvervsområde ved Kapdrupvej

Dato for offentliggørelse af forslag
3. december 2013

Startdato, Offentlighedsperiode
3. december 2013

Slutdato, Offentlighedsperiode
28. januar 2014

Dato for vedtagelse
26. august 2014

Dato for ikrafttræden
11. september 2014


Baggrund og formål
I forbindelse med arbejdet vedrørende udarbejdelse af lokalplan 21-2 Erhvervsområde ved Kapdrupvej i Skovbøllig er der konstateret uoverensstemmelse mellem kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og lokalplanen. Der er i kommuneplan 2009 ikke udlagt areal til udvidelse af den eksisterende virksomhed. For at der er overensstemmelse mellem lokalplan 21-2 og kommuneplanen, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider afgrænsningen af rammeområde 21.25.EH.01 og giver mulighed for opførels af ny bebyggelse.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Matr. Nr. 68 og del af matr.nr. 229 Bjerning ejerlav, Bjerning. Adresse: Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev. Ejendommen er beliggende i by- og landzone. Ca. 1 ha af rammen ligger i byzone og er udlagt til erhversformål i form af lettere industri med lagervirksomhed. Kommuneplantillægget omfatter herudover en del af matr. nr. 229, Bjerning ejerlav. Grundvand og Byudvikling: Planområdet er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Derfor er der udarbejdet en redegørelse for grundvand og byudvikling for hele Haderslev Kommune og en specifik udredning af de lokale forhold i henhold til Naturstyrelsens trinmodel i den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Virksomheden er beliggende i den østlige del af OSD Bramdrup. Den er ikke beliggende i indvindingsopland til alment vandværk eller nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Den nærmeste almene vandværksboring ligger ca. 2800 m grundvandsmæssigt opstrøms virksomheden. Den nærmeste direkte nedstrøms vandværksboring er over 6000 m fra virksomheden. Tidligere lå maskinfabrikken BEMA på den nuværende DanVals A/S’s grund. Region Syddanmark har derfor kortlagt ejendommen på Vidensniveau 1. Jævnfør Naturstyrelsens redegørelse af december 2013 for statens grundvandskortlægning i området, er fabrikken beliggende i et område der på grund af den akkumulerede lertykkelse over det primære magasin i lokalområdet (”Kvartær sand 2” i NST’s redegørelse) på over 15 m er karakteriseret som havende en lille nitratsårbarhed. Dette indikerer også en god beskyttelse af det primære indvindingsmagasin overfor andre typer forurening. OSD-områdets nedre betydelige grundvandsmagasin (”Kvartær sand 3” i redegørelsen) findes ikke i lokalområdet omkring fabrikken jævnfør Naturstyrelsens redegørelse og beskrivelsen af boring DGU 143.169 kun 85 m fra fabriksområdet. Boringen har i øvrigt et dæklag på 36 m moræneler over det primære magasin (Kvartær sand 2). Det er Haderslev Kommunes vurdering på baggrund af den hidtil afrapporterede grundvandskortlægning i området, at tilstedeværelsen af DanVals A/S samt dens udvidelse i henhold til Lokalplan 21-2 ikke vil påvirke grundvandet uacceptabelt i Bramdrup - eller noget andet OSD. Virksomheden vurderes heller ikke, at ville være en trussel mod grundvand og drikkevand i almene vandværkers indvindingsoplande eller i nitratfølsomme indvindingsområder. Dette skyldes den gode naturlige grundvandsbeskyttelse i lokalområdet, den generelt lave vandindvinding i lokalområdet, grundvandets strømningsforhold i det primære magasin (imod øst), områdets geologiske opbygning inklusi den spredte forekomst af Kvartær Sand 3 og andre grundvandsmagasiner, samt den rent fysiske afstand til andre OSD og til indvindingsoplande/NFI. Det fremgår af Christiansfeld Kommunes miljøgodkendelse fra 2004, at virksomheden intet processpildevand har og ingen produktion eller oplag udendørs, der kan forurene overfladevandet. Kommunen vurderer derfor, at der ikke vil forekomme gener i forbindelse med virksomhedens spildevand. Sønderjyllands amt gav i 2000 tilladelse til nedsivning af overfladevand fra grunden. Det er et vilkår i tilladelsen, at det befæstede areal (ca. 7000 m3) ikke må benyttes til opbevaring af kemikalier eller olie eller vask af maskindele og biler. Jævnfør miljøscreeningen skal området medtages i spildevandsplanen som spildevandskloakeret. Rent overfladevand skal virksomheden selv håndtere, da de ligger udenfor bymæssig bebyggelse. Ikke-rent overfladevand afledes til spildevandsledningen. Vedrørende rent overfladevand, skal virksomheden selv ansøge kommunen om tilladelse til nedsivning eller udledning af dette. Miljøscreeningen konkluderer, at der ikke vil være risiko for forurening af grundvandsressourcen hvis spildevand håndteres fornuftigt og veje og kørearealer befæstes. Området lokalplanlægges med bestemmelse om, at vej- og parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning, og overfladevand fra disse arealer skal bortskaffes i henhold til spildevandsplanens bestemmelser. Det vurderes samlet, at den konkrete virksomheds art, drift og vilkår i lokalplan og tilladelser gør, at dens grundvandspåvirkning som sådan vil være meget begrænset.

Indhold
Med kommuneplantillægget udvides afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 21.25.EH.01, så afgrænsningen svarere til lokalplan 21-2.

Kommuneplan 2013
Kommuneplan 2013: Hovedstruktur og retningslinier: Lokalplanområdet er omfattet af følgende retningslinjer: KP09 Konsekvenszone, vej KP09 Særligt værdifulde landbrugsområder KP09 Skovrejsning uønsket KP09 Kirkelandskaber KP09 Forsvarets øvelsesbaner – konsekvensområde KP09 KP09 Konsekvenszone lufthavne/flyvepladser Kommuneplan 2013: Rammer for lokalplanlægning. I henhold til rammerne for lokalplanlægning er en del af lokalplanområdet omfattet af rammeområde 21.25.EH.01, Erhvervsområde Kapdrupvej. Rammen udlægger området til erhvervsområde. Området kan ikke anvendes til miljøbelastende erhvervsformål. Der må opføres én bolig i området, når denne bebos af virksomhedens indehaver eller ansat, feks. portner. Tilkørselsforhold samt omfang og placering af veje og parkeringspladser skal fastlægges i lokalplan. Bebyggelsen skal til stadighed fremstå som en harmonisk helhed med hensyn til udformning, materialevalg og farver. Maks højde bebyggelse 10 m. Maks. miljøklasse 4

Miljøvurdering
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlæggger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 2. Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3.Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillæg 5-2013 (34-2009) er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Planenen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet notatet ” Miljøvurdering af lokalplan 21-2 Erhvervsområde ved Kapdrupvej ved Skovbølling samt kommuneplantillæg 5-2013 (34-2009), screeningsnotat 15. april 2013”.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: