6-2013 - Erhvervsområde Oksbølvej

Plannavn
6-2013 - Erhvervsområde Oksbølvej

Dato for offentliggørelse af forslag
6. november 2013

Startdato, Offentlighedsperiode
6. november 2013

Slutdato, Offentlighedsperiode
1. januar 2014

Dato for vedtagelse
29. april 2014

Dato for ikrafttræden
5. maj 2014

PDF
pdf kpt_62013_oksboelvej_endelig_med_samf_redegoerelse.pdf (245 KB)

Baggrund og formål
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 10-13 for erhvervsområde ved Oksbølvej, Haderslev, har det vist sig at der er uoverensstemmelse med lokalplanforslaget og gældende kommuneplan. Formåldet med kommuneplantillægget er at skabe overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse. Området anvendes til erhvervsvirksomhed i form af entreprenør og vognmandsvirksomhed. Der findes fredskov og beskyttede jord- og stendiger i området. Ingen af disse berøres af planen.

Indhold
Kommuneplantillægget åbner mulighed for at der i området etbleres halbyggeri i en højde af 17 meter, fremfor 13 meter, som gældende kommuneplan giver mulighed for. Herudover ændres rammeområdets geometriske udstrækning marginalt ved områdets østlige adgangsvej.

Kommuneplan 2013
Rammer for lokalplanlægning I Kommuneplan 2013 er planområdet omfattet af rammeområde 10.40.EH.01, der fastsætter anvendelsen til erhvervsområde. Med kommuneplantilllægget oprettes et nyt rammeområde med samme betegnelse som det gamle - 10.40.EH.01 Erhvervsområde Oksbølvej - hvori den maksimale bygningshøjde ændres fra 13 meter til 17 meter.

Miljøvurdering
I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 2. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen 10-13 er omfattet af pkt. 1 og 3. Lokalplanen giver mulighed for anlæg, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, nr. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald og 11e Skrotoplagring. Lokalplanen er endvidere omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: “Screeningsrapport, Erhvervsområde ved Oksbølvej Haderslev, lokalplan 10-13 - Erhvervsområde ved Oksbølvej, Haderslev” Screeningsresultat Det er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans for lokalplanens indvirkning på miljøet: 1. Den trafikale påvirkning og trafikstøj 2. Støjforhold i forbindelse med virksomhedens drift 3. Støvforhold i forbindelse med virksomhedens drift 4. Natura 2000 (Lillebælt) 5. Visuelle påvirkninger i forhold til landskabet Konklusion Det er på den baggrund vurderet, at det projekt, som lokalplanen fastlægger rammer for, kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplan 10-13. Miljøvurderingen er vedhæftet lokalplanen. Miljøvurderingens konklusion på fokuspunkterne i screeningen er: 1. Den øgede trafikmængde vurderes til at ikke at være væsentlig. Grænseværdier for støj overholdes. 2. Miljølovens grænseværdier overholdes. 3. Miljølovens grænseværdier overholdes. 4. Der sker ingen tilledning af overfladevand eller spildevand til Skallebæk, hvorfor der ikke sker nogen øget tilførsel af næringsstoffer til Lillebælt. 5. Der etableres afskærmende jordvold og tilplantning med træer. Med baggrund i det udførte visualiseringsmateriale vurderes det, at det eksisterende landskab ikke påvirkes væsentligt.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: