Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Tillæg Vedtaget 7-2013 - Lavbundsarealer

Printervenlig side


7-2013 - Lavbundsarealer

Plannavn
7-2013 - Lavbundsarealer

Dato for offentliggørelse af forslag
6. oktober 2015

Startdato, Offentlighedsperiode
6. oktober 2015

Slutdato, Offentlighedsperiode
2. december 2015

Dato for vedtagelse
1. marts 2016

Dato for ikrafttræden
26. april 2016

Baggrund og formål

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet med henblik på at udpege to nye lavbundsarealer, som kan genoprettes som vådområder. Denne supplerende udpegning er nødvendig for at finde tilstrækkeligt med lavbundsarealer til gennemførelse af de statslige vand og naturplaner. Genoprettelse af vådområderne har til formål at reducere udledningen af næringsstoffer til kystområderne med henblik på at opnå en god økologisk tilstand i havmiljøet.

Tillægget giver Haderslev Kommune mulighed for at genoprette egnede lavbundsarealer som vådområder. Den kommunale vådområdeindsats er bundet i de statslige vand og naturplaner frem til udgangen af 2015.


Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Kommuneplantillægget omfatter to lavbundsarealer. 

 

Området langs Ørby Grøft
Dette område består af landbrugsjord i omdrift samt enkelte naturarealer med og uden afgræsning. Der er ingen bebyggelse i det udpegede areal.

Området langs Åstrup Bæk
Arealanvendelsen på lavbundsarealet består af landbrugsjord i omdrift samt natur­ og afgræssede arealer. Der er ingen bebyggelse i det udpegede areal.

 


Billede


Indhold

Under forarbejdet til kommuneplanen blev optagelsen af lavbundsarealerne ved Åstrup Bæk og Ørby Grøft påbegyndt men ikke gennemført.
Under redegørelsesdelen for lavbundsarealer i kommuneplanen er begge lavbundsarealer nævnt som planlagte vådområdeprojekter med hvilke, lavbundsudpegningen skal suppleres.
om anført i retningslinjerne for lavbundsarealer, kan lavbundsarealer defineres som: "Områder, som forventes at kunne opfylde kriterierne for et vådområdeprojekt under Aftale om Grøn Vækst". Åstrup Bæk og Ørby Grøft lever op til disse kriterier og er sammen med vådområdeprojekterne ved Sillerup Bæk og Lønt Bæk med til, at opfylde de statslige vandplaners krav til retablering af vådområder i Haderslev Kommune i første vandplanperiode 2009-­2015. For at kunne gennemføre vådområdeprojekter langs Åstrup Bæk og Ørby Grøft kræves arealerne udpeget som lavbundsarealer i kommuneplanen. Der er for vådområdeprojekterne Åstrup Bæk og Ørby Grøft gennemført ejendomsmæssige, tekniske og biologiske forundersøgelser. Alle vådområdeprojekter følger Definitioner og Vejledning i kommuneplanens retningslinjer for vådområder, beskrevet i afsnittet Lavbundsarealer. Se vedlagte notat om vådområder.


Kommuneplan 2013

Hovedstruktur og retningslinier: Kommuneplantillægget er et tillæg til den eksisterende udpegning af Lavbundsarealer, punkt 5.4.2 i Kommuneplan 2013. For retningslinjer, definitioner og vejledning for de nye områder i kommuneplantillægget henvises direkte til afsnittet om lavbundsarealer i den eksisterende Kommuneplan 2013.

Det er et krav i bekendtgørelse nr. 852 af 30. juni 2010 om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder, at projekterne udføres i lavbundsområder, som er udpegede ifølge §11a, stk. 13 i lov om planlægning, herunder lavbundsområder der kan genoprettes som vådområder. Rammer for lokalplanlægning:

De to nye lavbundsarealer er ikke omfattet af rammerne for lokalplanlægning.


Anden planlægning

Vandhandleplan 2009­2015 for Haderslev Kommune.

Statens indsatskrav til etablering af vådområder i Haderslev kommune omfatter etablering af i alt 94 ha vådområder svarende til fjernelse af ca. 11 tons kvælstof om året. Denne indsats kan ikke erstattes af andre virkemidler til reduktion af kvælstof til kystområderne.

En detaljeret beskrivelse af kriterier for etablering af vådområder i Haderslev Kommune er beskrevet på side 27 i vandhandleplanen. Indsatsen prioriteres ud fra kriterier skitseret på side 45 i vandhandleplanen. Det vigtigste er omkostningseffektivitet i forhold til kvælstoffjernelse. Vandhandleplanen kan findes på kommunens hjemmeside under: Borger > Trafik og miljø > Natur > Vandplaner.

Miljømålsloven implementerer EU's vandrammedirektiv i dansk lovgivning. Af miljømålsloven kommer statens vandplaner og herunder også udarbejdelsen af den kommunale vandhandleplan.

I hvert vådområdeprojekt er udarbejdet en teknisk forundersøgelse, som indeholder en konfliksøgning og redegørelse for eventuelle beskyttede områder, som kan blive påvirket.

I hvert af de to nye udpegede lavbundsarealer findes drikkevandsinteresser, beskyttede naturtyper og vandløb, okkerområder, biologiske korridorer samt særligt værdifulde landbrugsområder. Der er ingen registrerede beskyttede fortidsminder i de udpegede lavbundsarealer.


Miljøvurdering

I henhold til § 3 i lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

  1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
  2. Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
  3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
    Kommuneplantillæg for lavbundsarealer 7­2013 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningsresultat Der er på baggrund af screeningen vurderet, at kommuneplantillæg 7­2013 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Det medfører, at planen ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Undersøgelse af GIS­data viser, at planområdet ikke er omfattet af nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser.

Herudover har Museum Sønderjylland ­ arkæologi Haderslev udtalt, at der ikke er væsentlige arkæologiske interesser indenfor planområdet.

Det er på baggrund af screeningen vurderet, at kommuneplantillæg 7­2013 (33­2009) ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Det er vurderet at kommuneplantillæg 7­2013 (33­2009) kumulativt vil have en positiv indvirkning på miljø. Ved at optage arealerne i kommuneplanen som lavbundsarealer gives mulighed for at etablere vådområder, som er en del af de tiltag der skal til for at Haderslev Kommune kan opnå sit mål om at fjerne ca. 11 tons kvælstof om året.

Det bemærkes dog afslutningsvist at selv om kommuneplantillægget ikke har nogen konsekvens for internationale naturbeskyttelsesområder, så er det muligt at de efterfølgende projekter har, men det kan først vurderes, når projektbeskrivelserne foreligger.

Det bør i de efterfølgende projekter være fokus på om arealerne omfatter udbringningsarealer, da udpegningen af disse lavbundsarealer vil have indflydelse på berørte landmænds mulighed for udbringning af produceret husdyrgødning.

Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg 7­2013. Beslutningen er offentliggjort den 5. oktober 2015