8-2013 Klimatilpasningsplan

Plannavn
8-2013 Klimatilpasningsplan

Dato for offentliggørelse af forslag
13. juni 2014

Startdato, Offentlighedsperiode
13. juni 2014

Slutdato, Offentlighedsperiode
11. august 2014

Dato for vedtagelse
30. september 2014

Dato for ikrafttræden
9. oktober 2014

PDF
pdf 82013_plandokument_samlet.pdf (45384 KB)

Baggrund og formål
Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at landets kommuner skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Planerne skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skabe overblik og prioritere en fremtidig indsats. Klimatilpasningsplanen har til formål at synliggøre, hvordan Haderslev Kommune kan blive berørt af oversvømmelser som følge af klimaændringer. Endvidere skal den bidrage til, at vi kan forebygge skader på grund af oversvømmelser. Dette både i vores planlægning, som myndighed der sagsbehandler ansøgninger, men også som virksomhed og som bygherre på projekter.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Kommuneplantillægget er gældende for hele Haderslev Kommune.

Indhold
Da der er tale om et større tillæg til Kommuneplanen, henvises til den vedhæftede pdf, hvori planens fulde indhold kan ses. Pdf'en er inddelt i Odeums genererede kommuneplantillæg, det af kommunen udarbejdede kommuneplantillæg og en baggrundsrapport.

Kommuneplan 2013
Dette tillæg tilføjer temaet Klima til Kommuneplan 2013, som et selvstændigt tema i hovedstrukturen. Ved tilføjelsen af dette tema udgår nuværende afsnit om klimatilpasning under Generelle rammer for lokalplanlægning. Dette erstattes af teksten på side 5 i pdf'ens kommuneplantillæg.

Miljøvurdering
Forslag til Kommuneplantillæg 8-2013 Klimatilpasningsplan og tilhørende baggrundsrapport er screenet i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes.

Vedhæftninger
pdf screeningsskema_klimatilpasningsplan.pdf (216 KB)