Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Tillæg Vedtaget 9-2013 - Boligområde Starup Skolevej

Printervenlig side


9-2013 - Boligområde Starup Skolevej

Plannavn
9-2013 - Boligområde Starup Skolevej

Dato for offentliggørelse af forslag
25. februar 2015

Startdato, Offentlighedsperiode
25. februar 2015

Slutdato, Offentlighedsperiode
22. april 2015

Dato for vedtagelse
26. maj 2015

Dato for ikrafttræden
28. maj 2015

PDF

Baggrund og formål
Baggrunden for dette kommuneplantillæg er, at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 10-21 Boligområde ved Starup Skolevej er manglende oversstemmelse mellem afgrænsning af rammeområde 10.15.BO.07 og lokalplanområdet. Kommuneplantillæggets formål er, at ændre rammeområdets afgrænsning. De eksisterende rammebestemmelser fastholdes.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet er beliggende i den sydlige del af Starup, i umiddelbar tilknytning til Starup Skole og hallen. Planområdet er omfattet af rammeområde 10.15.BO.07 Boligområde Starup skolevej. Rammeområdet fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Statslige interesser i kommuneplanlægningen,område med særlige drikkevandsinteresser: Lokalplanområdet ligger indenfor udpegningen af Områder med særlige drikkevandsinteresser (Den nordlige del af OSD Haderslev Syd), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Området er ikke beliggende i indvindingsopland til alment vandværk eller nitratfølsomt indvinding-sområde. Der er udarbejdet en redegørelse for grundvandsressourcer og byudvikling for hele Haderslev kommune og en specifik udredning af de lokale forhold i henhold til Naturstyrelsens trinmodel i den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. Hydrogeologiske forhold: Det dybere grundvand (mellem og nedre sand) har kun en lille sårbarhed jf. statens kortlægning af området fra 2013 (Redegørelse for Haderslev Syd - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning, Naturstyrelsen 2013), figur 2. De nærmeste vandværksboringer, som tilhører Eskærhøj Vandværk (Provas) ligger mere end 1200 m nordvest for lokalplanområdet, figur 1. Starup by har intet eget vandværk og forsynes af Haderslev forsyning (Provas). Lokalplansområdet er beliggende i et morænelandskab fra sidste istid. De overfladenære jordlag består jf. det geologiske jordartskort altovervejende af moræneler. Heri findes enkelte mindre partier med smeltevandsaflejringer. Den dybere undergrund består af kvartære aflejringer fra flere istider, hvorunder der findes skiftende aflejringer af ler, silt og sand fra den miocæne periode. Overordnet set findes der jf. Naturstyrelsens kortlægning et øvre kvartært sandlag i Starup-området, som er mellem 0 og 5 m tykt de fleste steder. Herunder træffes det 10-20 meter tykke øvre kvartære ler, som består af moræneler med indslag af smeltevandsler. Under dette findes det mellemste kvartære magasin, et primært indvindingsmagasin bestående af mellem-grovkornet og gruset sand. Herunder findes det mellemste kvartære ler, som kan opnå betydelige tykkelser, over 50 m i begravede dale. Under det mellemste ler findes mange steder i kommunen det nedre kvartære sand, der dog er meget svagt udviklet eller slet ikke til stede i Starup-området. Her findes typisk i stedet et miocænt sandlag, kaldet det Øvre Glimmersand i Naturstyrelsens hydrostratigrafiske model, direkte under det mellemste kvartære ler. Enkelte vandværker i den østlige del af kommunen, bl.a. Eskærhøj vandværk, har indvindingsboringer i det Øvre Glimmersand, ellers indvindes her mest fra det mellemste og nedre kvartære sand. Under glimmersandet findes der i Starup-området kun lerede aflejringer uden grundvandsmæssig interesse. Samlet set er det mellemste kvartære magasin i lokalplan 10-21’s område beskyttet af ca. 10 – 20 m moræneler (øvre ler), og det dybe magasin (det Øvre glimmersand) af ca. 25-40 m moræneler (Øvre og Mellem moræneler). Det overfladenære grundvand vurderes at findes i afgrænsede sekundære småmagasiner uden almen vandindvindingsmæssig interesse. Grundvandsstrømningen er mod Haderslev fjord. Nedsivningsmulighederne i områet vurderes som begrænsede pga. den lerede bund, men der er ikke grundvandsbeskyttelsesmæssige forbehold for nedsivning. De nærmeste vandindvindingsboringer er enkeltindvindere som indvinder fra sekundære magasiner mere end 450 m fra lokalplanområdet. De nærmeste indvindingsboringer ligger opstrøms eller sideværts for grundvandsts strømningsretning fra lokalplanområdet. Der er, jf. Naturstyrelsens redegørelsesrapport for GKO Haderslev Syd, en stor grundvandsdannelse til det mellemste kvartære sand i en meget stor del af kortlægningsområdet, ca. 400-500 mm om året. Det er Haderslev Kommunes vurdering på baggrund af den afrapporterede grundvandskortlægning i området, at Lokalplan 10-21 med opførelsen af et boligområde i den sydvestlige udkant af Starup ikke vil påvirke grundvandet uacceptabelt i Haderslev Syd - eller noget andet OSD. En eventuel nedsivning af vej- og tagvand fra området vil ikke påvirke grundvandet på en uacceptabel måde eller udgøre en forureningsrisiko for nogen drikkevandsressource. Hvis nedsivning af områdets overfladevand ikke eller kun delvist kan lade sig gøre, hvil den resulterende mindskede grundvandsdannelse være ubetydelig i forhold til den samlede grundvandsdannelse i området. Det planlagte boligområde vurderes heller ikke at ville være en trussel mod grundvand og drikkevand i almene vandværkers indvindingsoplande eller i nitratfølsomme indvindingsområder. Dette skyldes den gode naturlige grundvandsbeskyttelse i lokalområdet, den meget lave vandindvinding i lokalområdet, grundvandets strømningsforhold i det primære magasin (imod nord), områdets geologiske opbygning med velbeskyttede primære grundvandsmagasiner samt den rent fysiske afstand til andre OSD og til indvindingsoplande/NFI i kommunen. Der ses ikke umiddelbart at være alternative placeringsmuligheder for en udbygning af Starup som ikke vil komme i konflikt med landskab, kyst- og naturbeskyttelse. Lokalplanområdet ligger i umiddelbar forlængelse af Starup mod syd i retning af landsbyen Vandling. Herudover er området hensigtsmæssigt placeret i forhold til adgang til offentlig service i form af institutioner, skole og idrætsfaciliteter.

Indhold
Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområde 10.15.BO.07 så det svarer til lokalplanafgrænsningen for 10-21. Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune: 1.3.1 Boligområde i center og lokalbyer 4.1.2. Turismeområder (Haderslev-Vojens tunneldal) 7.1.1 Vejledende konsekvenszone ved veje Planforslaget er i overenssstemmelse med disse retningslinjer.

Kommuneplan 2013
Rammer for lokalplanlægning: I kommuneplan 2013 er planområdet omfattet af rammeområderne 10.15.BO.07 Boligområde Starup Skolevej.

Miljøvurdering
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 2. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan 10-21 og Kommuneplantillæg 9-2013 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Planerne er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planerne ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af planerne i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: “Miljøvurdering af lokalplan 10-21 Boligområde ved Starup Skolevej , screeningsnotat 17.09.2014. Screeningsresultat Det er på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplan 10-21 og kommuneplantillæg 9-2013 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planerne ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Undersøgelse af GIS-data og viser at lokalplanområdet ikke er omfattet af internationale eller nationale naturbeskyttelsesinteresser. Området ligger som opland til natura2000 men det vurderes ikke at lokalplanen med dens indhold vil få indvirkning på dette. Området er beliggendende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanens indhold og bestemmelser er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har udtalt at der er væsentlige arkæologiske interesser indenfor lokalplanområdet og der foretages en prøvegravning. Det vurderes at påvirknngen af kystlandskab er minimal. Vejudformningen i lokalplanområdet og opkobling på eksisterende vejnet vurderes ikke at give anledning til trafiksikkerhedsmæssige problemer. Samlet ses vurderes det, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan 10-21 og kommuneplantillæg 9-2009. Beslutningen er offentliggjort den 25. februar 2015.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: