Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Tillæg Vedtaget 21-2013 - Centerområde - Aastrupvej

Printervenlig side


21-2013 - Centerområde - Aastrupvej

Plannavn
21-2013 - Centerområde - Aastrupvej

Dato for offentliggørelse af forslag
10. november 2016

Startdato, Offentlighedsperiode
10. november 2016

Slutdato, Offentlighedsperiode
5. januar 2017

Dato for vedtagelse
22. marts 2017

Dato for ikrafttræden
22. marts 2017

PDF

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget er revideret på baggrund af de indsigelser som er indkommet i høringsperioden. Muligheden for at øge bebyggelsesprocenten fra 50 til 60 % udgår.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende bygninger, samt etablere flere nye boliger på adressen Aastrupvej 13.

Formålet med kommuneplan tillægget er at tilvejebringe fornødne plangrundlag i form af en øget etage antal.

Kommuneplanens specifikke anvendelse er blevet præciseret, således at området udlægges til Centerområde.


Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområdet er beliggende på adressen Aastrupvej 13. Området har tidligere være anvendt af Nykredit til erhvervsformål i form af kontorer.

På grunden er der i dag beliggende 6 bygninger, hvoraf det store hovedhus er fredet. Bygninger indgår i et haveanlæg som ligger i forlængelse af parken ”Kløften”.


Indhold

Kommuneplantillæggets indhold og de primære ændringer i forhold til Kommuneplan 2009.

Kommuneplantillægget øger muligheden for maksimale etageantal fra 2½ til 3 etager. Dog forbliver den maksimale bygnings højde den sammen på 13 meter.


Kommuneplan 2013

Hovedstruktur og retningslinjer

Der sker ingen ændringer i kommuneplanens hovedstruktur eller retningslinjer

Kommuneplantillægget aflyser en del af rammen område 10.10.CE.05 og  udlægger et nyt rammeområde 10.10.CE.16 til centerområde, med ændringer for bebyggelsesprocent og etage antal.


Miljøvurdering

I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

 

  1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.

 

  1. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

 

  1. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Lokalplanen 10-33 samt kommuneplan tillæg 21-2013 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

 

Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat:

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLAN TILLÆG 21-2013 OG LOKALPLAN 10-31 Centerområde- Aastrupvej, Haderslev”

 

Screeningsresultat

I forbindelse med screeningen er der screenet for befolkning og sundhed, Biologiske mangfoldighed, landskab og jordbrug, vand, luft, støj, trafik, klimatiske faktorer, kultur arv, ressourcer og affald visuel effekt, sikkerhed og socialøkonomiske effekter.

 

Det er på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplan 10-31 og kommuneplantillæg 21-2013 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planen ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

 

I forbindelse med etableringen af flere boliger i området, vil der være et ressourceforbrug. Dog er der en større udnyttelse af arealerne indenfor af eksisterede byzone. Man genbruger allerede etableret infrastruktur.

Det er vurderet, at lokalplanens indvirkning på miljøet er af begrænset størrelsesorden, og at indvirkningens rumlige udstrækning er begrænset til lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: