23-2013 - Centerområde Christiansfeldvej

Plannavn
23-2013 - Centerområde Christiansfeldvej

Dato for offentliggørelse af forslag
16. marts 2017

Startdato, Offentlighedsperiode
16. marts 2017

Slutdato, Offentlighedsperiode
10. maj 2017

Dato for vedtagelse
27. juni 2017

Dato for ikrafttræden
29. juni 2017

PDF
pdf 232013_vedtaget.pdf (1130 KB)

Baggrund og formål

Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillæg er at der er indkommet et ønske fra en privat investor om at etablere et lokalcenter med én dagligvarebutik på hjørnet af Christiansfeldvej og Christians d. X´s Vej.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre områdets anvendelse fra erhvervsområde (til lettere industri med mulighed for særligpladskrævende varegrupper) til centerområde med mulighed for en dagligvarebutik i form af et lokalcenter samt offentlig og privat service, som henvender sig til lokalområdet.


Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Dette tillæg gælder for et område beliggende i den nordlige del af Haderslev by. Området omfatter matriklerne 4544 og del af 3475, Haderslev Ejerlav, Haderslev.

Området er mod vest afgrænset af Christiansfeldvej, mod nord af Christian X’s Vej, og mod syd af ejendommen Christiansfeldvej 66.

 


Billede

Kort med områdets beliggenhed og afgrænsning eller andre relevante illustrationer

Se kort med oversigt for opland til lokalcentret: pdf Oversigt opland (1.8 MB)


Indhold

Kommuneplantillæggets indhold og de primære ændringer i forhold til Kommuneplan 2013.


Kommuneplan 2013

Hovedstruktur og retningslinjer

Der udlægges et nyt lokalcenter som giver mulighed for én dagligvarebutik.

Detailhandel

I Haderslev by findes fire forskellige lokalområder:

Sydbyen, Bymidte, Vestbyen og Østbyen.

Dette betyder, at den nordlige del af byen består både af en del af Vestbyen og Østbyen.
Lokalcentret ligger i den nordvestlige del af Østbyen.

Sydøst derfra ligger bydelscentret Varbergvej med en afstand på ca. 700 meter til det nye lokalcenter. Bortset fra dette bydelscenter ved Varbergvej, som ved udarbejdelse af planen er uden dagligvarebutik efter udflytning af dagligvarebutikken i primo 2016, er der ingen dagligvarebutikker i området nord for bymidten. Arealet i østbyen ved den østlige afgrænsning af byen, som er udlagt som bydelscenter Ladegaard, er heller ikke udnyttet p.t. og henligger uden bygning til en dagligvarebutik.

I Haderslev Vestby og Østby er der tilsammen lagt areal ud til 4 bydelscentre.
Der bor i Vestby og Østby tilsammen 11.138 indbyggere.

Med kommuneplantillægget foretages en mindre ændring af Kommuneplan 2013´s detailhandelsstruktur idet der gives mulighed for at oprette et nyt lokalcenter på et areal ved Christiansfeldvej og Christian X’s Vej, hvor der kan etableres én dagligvarebutik på 1.000 m².

I Haderslev Kommuneplan 2013 anføres med retningslinje 1.5.5 Lokalcentre, at der for lokalcentrene samlet set, indenfor planperioden kan etableres daglig- og udvalgsvarebutikker indenfor en maksimal ramme på 6.630 m² til detailhandel. Da der siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 ikke er blevet etableret nye detailhandelsbutikker eller foretaget væsentlige udvidelser af eksisterende butikker i de eksisterende lokalcentre, vil det nye lokalcenter kunne etableres indenfor retningslinjens rammer.

Haderslev Kommune har i 2016 ladet et konsulentfirma udarbejde en ny detailhandelsanalyse for Haderslev Kommune blandt andet med det formål at lade analysens overordnene resultater indgå i den aktuelle kommuneplanrevision for Kommuneplan 2017.

I detailhandelsanalysen er der også foretaget en vurdering af, hvorvidt en række potentielle detailhandelsprojekter, der vil betinge kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013, kan komme til at påvirke kommunens overordnede centerstruktur. I denne sammenhæng er det vurderet, at det ikke vil have større konsekvenser for den overordnede centerstruktur, at etablere et lokalcenter ved Christiansfeldvej og Christian X’s Vej under forudsætning af at Varberg bydelscenter lukker.

Haderslev Kommune ønsker imidlertid at opretholde det eksisterende bydelscenter ved Varbergparken. Ikke mindst i lyset af, at området, som er et større almennyttigt boligbyggeri, er omfattet af en helhedsplan. Helhedsplanen har til formål at åbne boligområdet op overfor de omgivende boligområder og byen. Etablering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker i Varbergparken er dog begrænset af den eksisterende Lokalplan 10-4 Omdannelse af boligområdet Varbergparken.

Lokalplanen giver kun mulighed for at etablere en dagligvarebutik, som ikke kan være større end 1.000 m². Den samlede maksimale arealramme til dagligvarebutikker i bydelscentret i kommuneplanrammen ligger på i alt 1.200 m². Dog er en udvidelse til 1.200 m² fysisk vanskeligt.

Det nye lokalcenter ved Christiansfeldvej vil i samspil med bydelscentret Varbergvej, betjene et opland i den østlige og delvis vestlige del af Haderslev. Lokalcentret kan nærmere bestemt betjene de sammenhængende omkringliggende boligområder, som ligger både nord, sydvest og især syd og sydøst for lokalcentret (se kort) og består af både parcelhusbebyggelse og etagebebyggelse. Dette opland rummer ca. 1530 indbyggere over 18 år, hvad der svarer ved et gennemsnitligt årligt dagligvareforbrug på 23.000 kr. i Østbyen til en omsætning af dagligvarebutikken på ca. 35 mio.kr.. Befolkningsprognosen for Haderslev Østby beskriver desuden en stigning af befolkningstallet med ca. 3% op til 2027.

Derfor forventes det, at en ny etableret dagligvarebutik øger det lokale indkøb af dagligvarer i øst- og delvis også vestbyen og understøtter en lokal dagligvareforsyning med kort afstand til forbrugerne. Det vurderes, at det vil give en serviceforbedring for Østbyens indbyggere, at der åbnes mulighed for etablering af et lokalcenter på hjørnet af Christiansfeldvej og Christian X’s Vej med en dagligvarebutik på maks. 1.000 m . Udbygning af dagligvarehandlen vil primært have en lokal effekt, da dagligvarer typisk handles hyppigt og derfor lokalt.

Herudover vil lokalcentret kunne betjene nærliggende arbejdspladser i omkringliggende erhvervsområder og ved Haderslev Havn samt undervisningsinstitutioner og fritidsanlæg, som ligger umiddelbart sydvest og vest for centerområdet.

Med sin beliggenhed ud til vigtige trafikveje, som forbinder Haderslev By og Haderslev Havn med Kolding og motorvejen vil lokalcentret kunne betjene pendler med bopæl i Østbyen og vil kunne ligeledes tiltrække kunder fra et større opland end blot det lokale.

Bydelscenter Varbergvej betjener et opland, som er større en lokalcentrets opland og omfatter ca. 2560 indbyggere, bl.a. umiddelbart omkringliggende høje etagehusbebyggelser og rækkehusbebyggelser, som sammen rummer ca. 600 indbyggere.

Haderslev Kommune vurderer med baggrund i ovenstående, at etableringen af et nyt lokalcenter ved Christianfeldsvej og Christian X’s Vej kan ske uden at det medfører større konsekvenser for kommunens overordnede centerstruktur og således er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013´s retningslinjer for detailhandel.

Det nye lokalcenter er med beliggenheden op til 2 trafikveje, Christiansfeldvej og Christian X’s Vej, som begge har enkeltrettede cykelstier, særdeles tilgængelig for alle trafikarter. Der er beliggende et eksisterende stoppested på Christiansfeldvej for bybusser og regionalruter umiddelbart op til det nye lokalcenter.

Det nye lokalcenters placering vil sikre dette en attraktiv kundestrøm og lokalområdet en attraktiv og trafikalt velbeliggende butik, som tillige bymiljømæssigt er velintegreret med det omliggende område udlagt både til boligområder - umiddelbart syd og nord for lokalcentret - og til pladskrævende varegrupper - nord og øst for lokalcentret (se kort).

Kommuneplantillægget aflyser en del af rammeområde 10.13.EH.02 og  udlægger et nyt rammeområde 10.13.CE.03 til centerområde, med ændringer af anvendelse og bygningshøjden.


Anden planlægning

Landsplandirektiver

Statslige Sektorplaner (§ 11 e, stk. 1, nr. 3)

Regional Udviklingsplan (§ 11 e, stk. 1, nr. 2)

Regional Råstofplan (§ 11 e, stk. 1, nr. 6)

Kommuneplanlægning i nabokommuner (§ 11 e, stk. 1, nr. 8)


Miljøvurdering

I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 

  1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
  2. Andre planer, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
  3. Andre planer, som i øvrigt fastsætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommuneplantillæg 23-2013 og lokalplan 10-34 ”Centerområde ved Christiansfeldvej og Christian X’vej” er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurdering af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, som er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. ”Miljøvurdering af lokalplan 10-34, område ved Centerområde ved Christiansfeldsvej og Christian X´s vej, – Screeningsrapport, 2016”

Screeningsresultat

I forbindelse med screeningen er der screenet for befolkning og sundhed, biologisk mangfoldighed, landskab og jordbrug, vand, luft, støj, trafik, klimatiske faktorer, kulturarv, ressourcer og affald, visuel effekt, sikkerhed og socialøkonomiske effekter.

Begrundelse

Det er vurderet, at planens indvirkning på miljøet er af begrænset størrelsesorden, og at indvirkningens rumlige udstrækning er begrænset til planens afgrænsning og de nærmeste omgivelser. Herunder er der lagt særlig vægt på følgende, som indarbejdes i lokalplanen:

Støj udover trafik støj: Der vil kunne forekomme støj fra installationer og ved varelevering. Lokalplanforslaget giver mulighed for opsætning af støjskærm i forbindelse med vareindleveringen.

Trafikstøjen vurderes ikke at være væsentlig. Da trafik til og fra dagligvarebutikken primært vil foregå i dag og aften timerne, samt afstanden til boligerne, gør at boligerne påvirkes i mindre grad.

Planen har en indvirkning på risikoen for ulykker og sikkerhed indenfor trafik. Da overkørslen på Christians d. X´s vej ligger i forbindelse med en venstresvingbane til Christiansfeldvej. I forbindelse med overkørselstilladelsen vil der blive stillet krav om de nødvendige ombygninger af de trafikale forhold for at minimere risikoen for uheld.

Med disse foranstaltninger vurderes at påvirkningen af planforslaget er minimal.

Risiko for oversvømmelse. Risiko for oversvømmelse: Da forsyningsselskabets forsyningsledninger allerede er overbelastet i området, skal der udarbejdes en løsning til håndtering af regnvand fra yderligere befæstede arealer end den tilladte bebyggelsesprocent på 50 % af den enkelte ejendom, enten i form at forsinkelse eller nedsivning. I projektet peges der på en nedsivningsløsning under terræn. Det vurderes derfor at projektet vil have en mindre miljøpåvirkning.

Det er på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplan 10-34 centerområde- Christiansfeldvej og Christian d. X´s Vej og kommuneplantillæg 23-2013 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planen ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: